Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INEX spoločnosť s ručením obmedzeným

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
417 781€ 380 233€ 388 662€ 480 936€ 584 215€ 527 444€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
417 853 € 383 271 € 388 662 € 480 936 € 586 272 € 527 444 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
8 377€
05
III.
Tržby z predaja služieb
417 781€ 380 233€ 388 662€ 480 936€ 575 838€ 527 444€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
72€ 2 538€ 2 057€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
407 087 € 376 500 € 382 132 € 495 446 € 514 955 € 484 983 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
302 176€ 269 651€ 267 183€ 373 111€ 385 354€ 349 078€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
74 980€ 74 335€ 81 491€ 80 675€ 86 589€ 86 912€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 787 € 19 961 € 21 197 € 29 176 € 28 105 € 27 671 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 480€ 14 761€ 15 701€ 21 520€ 20 657€ 20 408€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 209€ 5 117€ 5 415€ 7 527€ 7 103€ 7 184€
19
E.4.
Sociálne náklady
98€ 83€ 81€ 129€ 345€ 79€
20
F.
Dane a poplatky
3 923€ 3 594€ 3 278€ 3 535€ 3 783€ 4 128€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 221€ 8 959€ 8 983€ 8 949€ 11 124€ 17 193€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 221€ 8 959€ 8 983€ 8 949€ 11 124€ 17 193€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 766 € 6 771 € 6 530 € -14 510 € 71 317 € 42 461 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
40 625 € 36 247 € 39 988 € 27 150 € 112 272 € 91 454 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 2 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 2€ 2€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 692 € 3 650 € 2 846 € 3 104 € 4 945 € 3 188 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
675€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 692€ 3 650€ 2 846€ 3 104€ 4 270€ 3 177€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 692 € -3 650 € -2 846 € -3 103 € -4 943 € -3 186 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 074 € 3 121 € 3 684 € -17 613 € 66 374 € 39 275 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 485 € 960 € 960 € 960 € 4 739 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 485€ 960€ 960€ 960€ 4 739€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 589 € 2 161 € 2 724 € -18 573 € 61 635 € 39 275 €