Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
105 565€ 71 925€ 12 741€ 3 622€ 4 673€ 3 606€ 5 200€ 4 600€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
105 565€ 71 925€ 12 741€ 3 622€ 4 673€ 3 606€ 5 200€ 4 600€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
96 727€ 61 077€ 0€ 1 818€ 2 295€ 2 773€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
8 837€ 10 848€ 12 741€ 3 622€ 4 673€ 1 788€ 2 905€ 1 827€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
575 578€ 422 063€ 270 019€ 65 192€ 30 778€ 30 398€ 34 062€ 44 292€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
13 214€ 11 488€ 8 846€ 9 779€ 11 083€ 9 765€ 10 930€ 10 983€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
9 190€ 8 263€ 4 930€ 5 254€ 4 832€ 2 691€ 3 361€ 4 090€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
4 025€ 3 225€ 3 917€ 4 525€ 6 251€ 7 074€ 7 569€ 6 893€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
32 920€ 23 419€ 25 791€ 10 728€ 10 827€ 8 624€ 15 128€ 9 477€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
20 165€ 14 642€ 24 571€ 10 328€ 4 810€ 7 306€ 13 003€ 6 209€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
4 042€ 4 838€ 1 220€ 200€ 2 487€ 1 318€ 515€ 296€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
5 772€ 0€ 201€ 3 410€ 0€ 1 520€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
2 940€ 3 940€ 0€ 120€ 0€ 90€ 2 972€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
529 444€ 387 156€ 235 383€ 44 684€ 8 868€ 12 009€ 8 004€ 23 832€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
9 094€ 7 250€ 4 300€ 7 626€ 5 630€ 8 979€ 7 054€ 5 063€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
520 350€ 379 906€ 231 083€ 37 059€ 3 238€ 3 030€ 950€ 18 769€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 513€ 1 874€ 2 524€ 10 725€ 7 970€ 2 123€ 1 158€ 1 881€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 513€ 1 874€ 2 524€ 3 506€ 2 109€ 2 123€ 1 158€ 1 881€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 7 219€ 5 861€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
683 656€ 495 862€ 285 284€ 79 539€ 43 421€ 36 127€ 40 420€ 50 773€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
507 287€ 330 414€ 172 536€ -61 424€ -135 976€ -228 294€ -169 871€ -135 625€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
322 119€ 171 822€ -60 676€ -135 977€ -228 294€ -169 871€ -135 626€ -176 142€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
185 168€ 158 592€ 233 212€ 74 552€ 92 318€ -58 423€ -34 245€ 40 517€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
176 369€ 165 448€ 110 012€ 139 812€ 179 397€ 264 421€ 210 291€ 172 523€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
32 595€ 15 729€ 22 661€ 40 356€ 40 833€ 47 876€ 34 981€ 33 342€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
32 595€ 15 729€ 22 661€ 40 356€ 40 833€ 47 876€ 34 981€ 33 342€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
13 640€ 9 628€ 4 558€ 1 758€ 2 198€ 1 037€ 6 160€ 2 846€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 640€ 9 628€ 4 558€ 1 758€ 2 198€ 1 037€ 6 160€ 2 846€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
130 134€ 140 091€ 82 793€ 97 699€ 136 366€ 215 508€ 169 150€ 136 335€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
32 649€ 10 384€ 15 770€ 16 422€ 54 187€ 97 874€ 70 529€ 56 672€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
55 158€ 72 385€ 38 158€ 46 992€ 47 722€ 52 538€ 47 082€ 45 468€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
32 810€ 45 040€ 23 629€ 27 242€ 27 552€ 56 855€ 45 317€ 28 438€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
9 517€ 12 282€ 5 236€ 7 043€ 6 905€ 8 241€ 6 222€ 5 757€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 736€ 1 150€ 0€ 13 875€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 736€ 1 150€ 0€ 13 875€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
683 656€ 495 862€ 285 284€ 79 539€ 43 421€ 36 127€ 40 420€ 50 773€