Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 741€ 3 622€ 4 673€ 3 606€ 5 200€ 4 600€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 741€ 3 622€ 4 673€ 3 606€ 5 200€ 4 600€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 1 818€ 2 295€ 2 773€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
12 741€ 3 622€ 4 673€ 1 788€ 2 905€ 1 827€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
270 019€ 65 192€ 30 778€ 30 398€ 34 062€ 44 292€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
8 846€ 9 779€ 11 083€ 9 765€ 10 930€ 10 983€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
4 930€ 5 254€ 4 832€ 2 691€ 3 361€ 4 090€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
3 917€ 4 525€ 6 251€ 7 074€ 7 569€ 6 893€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
25 791€ 10 728€ 10 827€ 8 624€ 15 128€ 9 477€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
24 571€ 10 328€ 4 810€ 7 306€ 13 003€ 6 209€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 220€ 200€ 2 487€ 1 318€ 515€ 296€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 201€ 3 410€ 0€ 1 520€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 120€ 0€ 90€ 2 972€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
235 383€ 44 684€ 8 868€ 12 009€ 8 004€ 23 832€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
4 300€ 7 626€ 5 630€ 8 979€ 7 054€ 5 063€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
231 083€ 37 059€ 3 238€ 3 030€ 950€ 18 769€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 524€ 10 725€ 7 970€ 2 123€ 1 158€ 1 881€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
2 524€ 3 506€ 2 109€ 2 123€ 1 158€ 1 881€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 7 219€ 5 861€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
285 284€ 79 539€ 43 421€ 36 127€ 40 420€ 50 773€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
172 536€ -61 424€ -135 976€ -228 294€ -169 871€ -135 625€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-60 676€ -135 977€ -228 294€ -169 871€ -135 626€ -176 142€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
233 212€ 74 552€ 92 318€ -58 423€ -34 245€ 40 517€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
110 012€ 139 812€ 179 397€ 264 421€ 210 291€ 172 523€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
22 661€ 40 356€ 40 833€ 47 876€ 34 981€ 33 342€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
22 661€ 40 356€ 40 833€ 47 876€ 34 981€ 33 342€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
4 558€ 1 758€ 2 198€ 1 037€ 6 160€ 2 846€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 558€ 1 758€ 2 198€ 1 037€ 6 160€ 2 846€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
82 793€ 97 699€ 136 366€ 215 508€ 169 150€ 136 335€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
15 770€ 16 422€ 54 187€ 97 874€ 70 529€ 56 672€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
38 158€ 46 992€ 47 722€ 52 538€ 47 082€ 45 468€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
23 629€ 27 242€ 27 552€ 56 855€ 45 317€ 28 438€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
5 236€ 7 043€ 6 905€ 8 241€ 6 222€ 5 757€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
2 736€ 1 150€ 0€ 13 875€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
2 736€ 1 150€ 0€ 13 875€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
285 284€ 79 539€ 43 421€ 36 127€ 40 420€ 50 773€