Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
195 446€ 122 596€ 99 543€ 193 254€ 171 028€ 164 283€ 146 482€ 210 940€
02
502
Spotreba energie
136 365€ 65 550€ 74 333€ 95 895€ 75 389€ 83 576€ 98 918€ 111 473€
03
504
Predaný tovar
4 895€ 2 804€ 5 922€ 15 928€ 16 840€ 21 300€ 16 460€ 21 315€
04
511
Opravy a udržiavanie
6 982€ 5 413€ 5 719€ 10 888€ 6 180€ 7 428€ 18 694€ 6 286€
05
512
Cestovné
1 069€ 884€ 859€ 1 919€ 1 802€ 7 495€ 4 356€ 4 193€
06
513
Náklady na reprezentáciu
370€ 30€ 1 067€ 1 227€ 393€ 2 280€ 2 760€ 2 865€
07
518
Ostatné služby
209 985€ 187 927€ 177 817€ 157 229€ 139 272€ 155 204€ 168 813€ 137 447€
08
521
Mzdové náklady
855 877€ 756 948€ 697 704€ 745 119€ 733 176€ 769 585€ 751 985€ 818 697€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
290 111€ 258 220€ 222 560€ 257 919€ 248 340€ 264 890€ 254 157€ 286 992€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
29 629€ 22 811€ 23 023€ 20 404€ 17 531€ 17 345€ 17 448€ 19 169€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 819€ 930€ 1 311€ 2 897€ 3 929€ 4 069€ 3 064€ 2 650€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 61€ 11€ 17€ 48€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 190€ 1 030€ 167€
18
543
Odpísanie pohľadávky
4 150€
19
544
Úroky
0€ 1€
20
545
Kurzové straty
0€ 7€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
31€ 484€ 168€ 257€ 31€ 0€ 296€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
5 179€ 4 196€ 4 397€ 6 140€ 9 374€ 14 107€ 5 413€ 27 275€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 752€ 4 020€ 3 712€ 1 051€ 1 034€ 1 594€ 1 304€ 1 026€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 747 659€ 1 432 814€ 1 318 136€ 1 510 385€ 1 425 352€ 1 513 345€ 1 490 204€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
185 150€ 70 574€ 104 967€ 224 259€ 249 586€ 225 208€ 221 868€ 228 141€
40
602
Tržby z predaja služieb
224 917€ 163 174€ 180 597€ 279 858€ 254 583€ 197 558€ 144 280€ 154 884€
41
604
Tržby za predaný tovar
15 610€ 7 575€ 16 149€ 37 370€ 42 578€ 56 772€ 41 053€ 50 551€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
24 299€ 11 107€ 7 986€ 17 250€ 14 461€ 14 391€ 15 146€ 18 129€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1€ 4€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
0€ 380€ 200€ 10 500€ 10 230€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
56 291€ 79 688€ 44 770€ 42 974€ 51 200€ 18 341€ 26 081€ 5 415€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 428 466€ 1 259 321€ 1 197 627€ 983 501€ 905 152€ 932 157€ 997 304€ 1 233 713€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 934 733€ 1 591 440€ 1 552 096€ 1 585 592€ 1 517 764€ 1 454 923€ 1 455 960€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
187 074€ 158 626€ 233 960€ 75 208€ 92 414€ -58 423€ -34 245€
76
591
Daň z príjmov
1 906€ 34€ 748€ 655€ 96€ 0€ 0€ 1€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
185 168€ 158 592€ 233 212€ 74 552€ 92 318€ -58 423€ -34 245€ 40 508€