Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra banka, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Tatra banka, a.s.

 • Názov Tatra banka, a.s.
 • IČO 00686930
 • DIČ 2020408522
 • IČ DPH SK7020000944 podľa §4b
 • Sídlo Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
 • Dátum vzniku 1. novembra 1990, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 71/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 64 326 228 € / splatené 64 326 228 €
 • Historický názov " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s.
  (platné do 20. júla 2014 )
  " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom , "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka ,a.s.
  (platné do 18. marca 2003 )
  " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom
  (platné do 23. novembra 1995 )
 • Historické sídlo Vajanského nábrežie 5, 811 01 Bratislava
  (platné do 21. augusta 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov 7.7.2005
poskytovanie úverov 4.12.1996
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 15.7.2011
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje finančného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
8.7.2021
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 8.7.2021
finančný lízing 8.7.2021
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 8.7.2021
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 8.7.2021
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 8.7.2021
finančné sprostredkovanie 8.7.2021
uloženie vecí 8.7.2021
prenájom bezpečnostných schránok 8.7.2021
poskytovanie bankových informácií 8.7.2021
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 10.5.2008
funkciu depozitára 10.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 21.8.2002
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom :
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
25.10.2011
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
b) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
8.7.2021
vydávanie a správa elektronických peňazí 7.8.2014
obchodovanie na vlastný účet
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
8.7.2021
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a ako viazaný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, v sektore starobného dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia 19.5.2023
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená ako podnik zo zakraničnou majetkovou účasťou podľa § 26 a nasl. Zákona č. 104/1990 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1990, ktorej obsah bolo osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notára Bratislava 4 N 122/90 Zákona č. 158/1989 o bankách a sporiteľniach a zákona č. 173/1988 Zb. v znení Zákona č. 112/1990 Zb.
Starý spis: Sa 120
2. Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 22.12.1992 v zmysle zákona 513/1991 Zb.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 134/95, Nz 136/95 napísanej dňa 21.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v Bratislave, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, dňa 21.6.1995, zápisnica zo dňa 26.7.1995 o vykonaní volieb členou dozornej rady zamestnancami.
4. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 12.10.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 217/95, Nz 215/95 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
5. Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 11.12.1998,
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.12.1998.
6. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 13.5.1999,osvedčené v notárskej zápisnici N 199/99, Nz 199/99 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1999.
8. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2000, osvedčené v notárskej zápisnici N 284/2000m Nz 284/2000 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 7.12.2000. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva 39/2000 zo dňa 8.12.2000.
10. Zmena bydliska prokuristu.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2001, na ktorom bola schválená voľba členov dozornej rady. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami TATRA BANKY, a.s. zo dňa 26.9.2001.
12. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2001.
13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28. 2. 2002.
H. Ir. Philippe Marc Moreels, r. č. XXXXXXXXXXX - deň zániku funkcie člena predstavenstva: 28. 2. 2002.
14. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 632/2002, Nz 632/2002. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.4.2002. Zánik funkcie člena dzornej rady Ing. Štefana Tesáka dňa 20.3.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Mag. Walter Grün a Ing. Vratko Kaššovic dňa 5.4.2002.
15. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.12.2002.
16. Povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT 007/2002/OCP vydané Úradom pre finančný trh dňa 19.12.2002.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 529/2004, Nz 49555/2004 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
18. Notárska zápisnica č. N 656/2004, Nz 62294/2004 zo dňa 03.08.2004 osvedčujúca rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania.
19. Ing. Pavel Karel, funkcia člena predstavenstva od 01.03.2002 do 28.02.2005.
20. Notárska zápisnica č. N 387/2005, Nz 25718/2005, NCRIs 25396/2005 zo dňa 07.06.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
21. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice N 551/2005, Nz 41217/2005, NCRIs 40646/2005 napísaná dňa 6.9.2005 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou - zvýšenie základného imania.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia N 370/2006, Nz 22636/2006, NCRIs 22535/2006 zo dňa 8.6.2006.
23. Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 644/2006, Nz 36479/2006 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
24. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.05.2007. Notárska zápisnica č. N 407/2007, Nz 22401/2007, NCRls 22310/2007 zo dňa 07.06.2007.
25. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestancami spoločnosti zo dňa 24.9.2007.
26. Rozhodnutie predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 555/2007, Nz 31015/2007, NCRls 30809/2007 zo dňa 07.08.2007.
27. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/1-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/2-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 277/2008, Nz 18171/2008, NCRls 18100/2008 zo dňa 30.04.2008.
29. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008.
Rozhodnutie NBS OPK-3771/2008 zo dňa 03.04.2008.
Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008 Nz 18171/2008 zo dňa 30.04.2008.
Rozhodnutie NBS OPK-7004/2008 zo dňa 13.05.2008.
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.05.2008.
30. Notárska zápisnica N 469/2008, Nz 29163/2008, NCRls 28860/2008 zo dňa 8.7.2008.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2009 N 306/2009 Nz 14045/2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.03.2009.
32. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 306/2009 Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.06.2009.
33. Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
34. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2010.
35. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2010.
36. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011.

37. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.11.2011. Notárska zápisnica N 1086/2011, Nz 40479/2011 zo dňa 25.10.2011 - zvýšenie základného imania.
38. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2012.
39. Valné zhromaždenie - odpis, notárska zápisnica zo dňa 28.06.2012.
40. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 11.09.2012. Zriadenie odštepného závodu.
41. Notárska zápisnica - N 1116/2014, Nz 23160/2014, NCRls 2361/2014 zo dňa 18.06.2014.
42. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014.
43. Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.11.2015.
44. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1238/2019, Nz 12972/2019, NCRls 13261/2019 zo dňa 25.04.2019.