Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 685 683 € 40 302 030 € 42 430 613 € 44 598 736 € 25 896 230 € 23 481 006 € 25 813 364 € 30 530 465 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 856 414 € 28 692 689 € 31 554 805 € 32 678 074 € 14 696 586 € 14 923 636 € 17 325 030 € 10 660 975 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
26 419 € 19 052 € 12 755 € 8 977 € 14 727 € 21 209 € 84 354 € 134 721 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 56 663€ 132 213€
005
A.I.2
Software
18 008€ 9 559€ 833€ 2 083€ 3 333€ 4 583€ 2 508€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
8 117€ 9 199€ 12 461€ 7 412€ 12 644€ 17 876€ 23 108€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
294€ 294€ 294€ 732€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
24 808 426 € 28 651 305 € 31 519 035 € 32 644 925 € 14 656 519 € 14 875 924 € 17 213 022 € 10 497 937 €
012
A.II.1
Pozemky
411 031€ 411 031€ 411 031€ 411 031€ 411 031€ 384 545€ 384 545€ 384 545€
013
A.II.2
Stavby
3 683 675€ 3 916 090€ 4 034 984€ 3 901 899€ 4 049 665€ 4 161 287€ 4 401 051€ 1 886 810€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 424 562€ 24 025 978€ 26 665 962€ 12 560 679€ 9 221 540€ 8 738 283€ 5 788 634€ 6 466 108€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 350€ 7 350€ 7 350€ 7 350€ 7 350€ 5 040€ 1 480€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
281 808€ 286 433€ 382 411€ 15 747 363€ 477 632€ 1 169 913€ 5 122 868€ 842 760€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 423€ 17 297€ 16 603€ 489 301€ 416 856€ 1 514 444€ 917 714€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
21 569 € 22 332 € 23 015 € 24 172 € 25 340 € 26 503 € 27 654 € 28 317 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
21 569€ 22 332€ 23 015€ 24 172€ 25 340€ 26 503€ 27 654€ 28 317€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 627 726 € 11 416 628 € 10 694 462 € 11 625 524 € 10 930 661 € 8 335 333 € 8 295 760 € 19 487 632 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 293 662 € 2 001 981 € 3 213 860 € 4 129 221 € 1 590 050 € 2 782 214 € 2 844 221 € 3 190 370 €
032
B.I.1
Materiál
2 002 279€ 1 761 183€ 2 109 690€ 2 252 613€ 857 119€ 1 137 289€ 1 408 414€ 1 186 732€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
253 041€ 204 023€ 452 954€ 1 234 174€ 170 588€ 1 074 312€ 546 403€ 517 471€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
38 342€ 36 775€ 651 216€ 642 434€ 562 343€ 570 613€ 889 404€ 1 486 167€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
101 504 € 79 240 € 70 036 € 112 154 € 51 477 € 50 632 € 44 969 € 10 602 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
79 190€ 79 240€ 35 990€ 35 149€ 35 132€ 35 132€ 23 469€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
9 570€ 1 750€ 9 805€ 16 345€ 15 500€ 21 500€ 10 602€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
12 744€ 32 296€ 67 200€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 515 930 € 1 745 734 € 2 920 892 € 2 419 598 € 779 292 € 1 197 075 € 2 787 433 € 946 197 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 455 491€ 1 660 338€ 1 721 486€ 679 070€ 472 075€ 896 392€ 1 440 866€ 426 750€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 351€ 9 279€ 6 656€ 1 864€ 189€ 0€ 80 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
31 090€ 1 000 725€ 1 066 907€ 0€ 984 371€ 100 352€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 998€ 76 117€ 192 025€ 671 757€ 307 028€ 300 683€ 282 196€ 419 095€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 716 630 € 7 589 673 € 4 489 674 € 4 964 551 € 8 509 842 € 4 305 412 € 2 619 137 € 15 340 463 €
056
B.IV.1
Peniaze
50 679€ 92 818€ 30 955€ 31 780€ 40 111€ 23 072€ 41 944€ 93 582€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 665 951€ 7 496 855€ 4 458 719€ 4 932 771€ 8 469 731€ 4 282 340€ 2 577 193€ 15 246 881€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
201 543 € 192 713 € 181 346 € 295 138 € 268 983 € 222 037 € 192 574 € 381 858 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 845€ 3 067€ 3 118€ 3 160€ 46€ 292€ 562€ 685€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
196 469€ 189 504€ 168 116€ 152 546€ 130 310€ 130 178€ 145 463€ 363 618€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
229€ 142€ 10 112€ 139 432€ 138 627€ 91 567€ 46 549€ 17 555€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 685 683 € 40 302 030 € 42 430 613 € 44 598 736 € 25 896 230 € 23 481 006 € 25 813 364 € 30 530 465 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 773 304 € 27 701 906 € 26 257 465 € 26 204 788 € 21 678 557 € 19 884 565 € 21 100 739 € 22 420 925 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
215 760 € 215 760 € 215 760 € 215 760 € 215 760 € 215 760 € 215 761 € 215 761 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
215 760€ 215 760€ 215 760€ 215 760€ 215 760€ 215 760€ 215 761€ 215 761€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
24 801 203 € 24 999 717 € 24 589 834 € 21 250 726 € 19 031 605 € 20 916 907 € 21 418 042 € 21 569 030 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 918 763€ 27 117 277€ 26 707 394€ 23 368 286€ 21 149 165€ 21 649 165€ 21 418 042€ 21 569 030€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 117 560€ -2 117 560€ -2 117 560€ -2 117 560€ -2 117 560€ -732 258€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 557 147 € 2 287 235 € 1 252 677 € 4 539 108 € 2 231 998 € -1 447 296 € -732 258 € 436 940 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 896 257 € 12 580 201 € 16 169 435 € 18 388 903 € 4 212 887 € 3 439 582 € 4 671 301 € 7 945 897 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
262 970 € 393 481 € 213 408 € 595 219 € 175 077 € 150 911 € 148 680 € 127 360 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
243 459€ 388 619€ 200 684€ 190 134€ 168 577€ 150 911€ 148 680€ 127 360€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
19 511€ 4 862€ 12 724€ 405 085€ 6 500€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
36 772 € 55 755 € 47 926 € 120 598 € 244 001 € 221 025 € 894 816 € 1 005 152 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
9 069€ 9 069€ 9 069€ 9 069€ 3 025€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
27 703€ 24 376€ 21 085€ 16 152€ 13 542€ 11 111€ 11 245€ 11 883€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
17 772€ 95 377€ 95 377€ 113 149€ 113 149€ 36 828€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
22 310€ 132 057€ 96 765€ 770 422€ 956 441€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 756 175 € 2 187 734 € 3 854 916 € 5 977 198 € 3 783 950 € 3 052 683 € 3 616 957 € 6 811 200 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 054 711€ 896 531€ 3 180 462€ 5 177 754€ 2 014 112€ 2 474 131€ 2 696 454€ 6 225 520€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 802€ 2 919€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33 001€ 260 368€ 32 118€ 35 693€ 39 062€ 243 305€ 638 310€ 332 601€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
233 770€ 185 826€ 167 347€ 159 619€ 147 408€ 172 443€ 162 173€ 145 680€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
148 019€ 126 845€ 120 977€ 103 872€ 96 302€ 91 934€ 85 472€ 71 390€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
285 601€ 713 863€ 349 715€ 498 901€ 1 485 636€ 69 044€ 31 546€ 31 130€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 073€ 4 301€ 4 297€ 1 359€ 1 430€ 1 826€ 1 200€ 1 960€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 840 340 € 9 943 231 € 12 053 185 € 11 695 888 € 9 859 € 14 963 € 10 848 € 2 185 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
5 738 407€ 7 838 407€ 9 938 407€ 10 098 343€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 101 933€ 2 104 824€ 2 114 778€ 1 597 545€ 9 859€ 14 963€ 10 848€ 2 185€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
16 122 € 19 923 € 3 713 € 5 045 € 4 786 € 156 859 € 41 324 € 163 643 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
11 294€ 14 308€ 788€ 2 065€ 3 009€ 4 786€ 6 859€ 41 324€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 828€ 5 615€ 2 925€ 2 980€ 1 777€ 152 073€ 34 465€ 122 319€