Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
656 801€ 2 558 799€ 3 985 566€ 3 282 952€ 3 164 032€ 2 135 718€ 6 221 294€ 1 066 741€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
559 961€ 2 061 067€ 3 196 209€ 2 663 511€ 2 442 657€ 1 652 973€ 4 893 341€ 846 285€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
96 840 € 497 732 € 789 357 € 619 441 € 721 375 € 482 745 € 1 327 953 € 220 456 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 799 444 € 15 705 135 € 14 741 740 € 15 204 208 € 10 841 400 € 10 898 135 € 10 397 444 € 13 071 884 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 799 444€ 15 705 135€ 14 741 740€ 15 204 208€ 10 820 396€ 10 898 135€ 10 396 188€ 13 071 884€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
21 004€ 0€ 1 256€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 358 776 € 4 222 027 € 4 857 246 € 5 851 653 € 5 713 367 € 5 849 780 € 5 426 722 € 6 450 479 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 776 658€ 2 357 054€ 2 634 010€ 2 813 943€ 2 255 364€ 3 208 117€ 2 586 019€ 1 995 340€
10
B.2
Služby
3 589 838€ 1 837 778€ 2 156 235€ 2 973 981€ 3 315 250€ 2 641 663€ 2 840 703€ 4 455 139€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 537 508 € 11 980 840 € 10 673 851 € 9 971 996 € 5 849 408 € 5 531 100 € 6 298 675 € 6 841 861 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 532 483 € 4 636 250 € 4 430 323 € 3 802 738 € 3 642 501 € 3 202 341 € 2 985 750 € 2 748 934 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 290 557€ 3 483 701€ 3 275 383€ 2 836 183€ 2 781 905€ 2 369 330€ 2 221 131€ 2 093 971€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 128 847€ 1 090 971€ 1 052 212€ 895 047€ 802 778€ 784 896€ 718 536€ 607 945€
16
C.4
Sociálne náklady
113 079€ 61 578€ 102 728€ 71 508€ 57 818€ 48 115€ 46 083€ 47 018€
17
D
Dane a poplatky
28 683€ 29 751€ 38 911€ 43 064€ 45 778€ 40 654€ 42 541€ 28 789€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 909 141€ 3 058 187€ 2 995 856€ 1 694 881€ 2 207 095€ 2 905 228€ 2 731 042€ 2 453 716€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 412 936€ 165 942€ 85 991€ 106 532€ 3 052 894€ 44 663€ 123 236€ 67 249€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 375 477€ 118 654€ 69 962€ 75 726€ 588 244€ 37 782€ 74 354€ 46 411€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
57 844€ 34 518€ -130 957€ -180 078€ 373 535€ -6 320€ -117 242€ 6 240€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
109 016€ 108 443€ 318 754€ 6 266 820€ 3 036 115€ 60 254€ 179 160€ 225 732€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 794 227€ 1 545 474€ 869 325€ 5 075 836€ 1 696 632€ 603 704€ 1 178 565€ 508 312€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 361 605 € 2 832 391 € 2 805 176 € 5 833 181 € 3 384 632 € -1 147 372 € -293 939 € 1 342 440 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
764€ 683€ 1 157€ 1 169€ 1 163€ 1 151€ 663€ 658€
38
X.
Výnosové úroky
20 411€ 9 680€ 7 312€ 35 026€ 38 814€ 42 132€ 65 759€ 105 868€
39
N
Nákladové úroky
104 177€ 128 658€ 148 811€ 3 729€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
99 997€ 336 469€ 180 580€ 778 545€ 584 577€ 508 787€ 210 762€ 61 524€
41
O
Kurzové straty
71 349€ 127 015€ 450 360€ 489 952€ 314 991€ 107 459€ 258 213€ 399 313€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
166€ 5€ 25€ 148€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 482€ 8 845€ 879 335€ 526 914€ 598 008€ 640 681€ 635 350€ 591 154€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-77 364 € 80 948 € -1 291 605 € -208 193 € -290 766 € -198 347 € -617 557 € -823 733 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 284 241 € 2 913 339 € 1 513 571 € 5 624 988 € 3 093 866 € -1 345 719 € -911 496 € 518 707 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
727 094 € 626 104 € 260 894 € 1 085 880 € 861 868 € 101 577 € -179 238 € 81 767 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
762 149€ 571 498€ 225 990€ 1 285 136€ 826 576€ 4 812€ 6 780€ 211 527€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-35 055€ 54 606€ 34 904€ -199 256€ 35 292€ 96 765€ -186 018€ -129 760€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 557 147 € 2 287 235 € 1 252 677 € 4 539 108 € 2 231 998 € -1 447 296 € -732 258 € 436 940 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 284 241 € 2 913 339 € 1 513 571 € 5 624 988 € 3 093 866 € -1 345 719 € -911 496 € 518 707 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 557 147 € 2 287 235 € 1 252 677 € 4 539 108 € 2 231 998 € -1 447 296 € -732 258 € 436 940 €