Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
15 378 363€ 15 491 269€ 15 495 294€ 14 099 143€ 13 557 471€ 13 854 379€ 14 215 948€ 14 852 989€ 15 585 655€ 14 609 731€ 15 020 679€ 14 617 935€ 13 232 308€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
13 950 880€ 14 174 502€ 14 240 585€ 13 047 641€ 12 647 932€ 12 898 928€ 13 317 352€ 13 873 702€ 14 381 828€ 13 468 174€ 13 781 895€ 13 469 382€ 12 145 885€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 339€ 3 124€ 4 909€ 6 694€ 0€ 446€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 339€ 3 124€ 4 909€ 6 694€ 0€ 446€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
13 950 880€ 14 174 502€ 14 240 585€ 13 047 641€ 12 647 932€ 12 898 928€ 13 317 352€ 13 872 363€ 14 378 704€ 13 463 265€ 13 775 201€ 13 469 382€ 12 145 438€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€ 9 958 076€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 861 655€ 3 849 873€ 4 066 754€ 2 880 348€ 2 495 338€ 2 518 319€ 2 727 373€ 2 874 074€ 3 123 705€ 3 375 647€ 3 650 601€ 3 302 223€ 2 047 253€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
59 851€ 105 830€ 141 573€ 136 985€ 186 730€ 300 051€ 618 037€ 942 325€ 1 273 979€ 108 236€ 134 564€ 162 375€ 131 083€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
5 730€ 7 172€ 8 614€ 6 663€ 7 789€ 8 915€ 10 041€ 11 167€ 22 945€ 21 306€ 31 960€ 46 708€ 9 027€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
65 568€ 253 551€ 65 568€ 65 568€ 113 568€ 3 826€ 86 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 422 866€ 1 311 943€ 1 250 012€ 1 046 242€ 904 724€ 950 743€ 882 414€ 973 633€ 1 197 532€ 1 137 547€ 1 227 761€ 1 143 100€ 1 080 492€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
150 016€ 131 816€ 279 690€ 169 890€ 82 138€ 124 574€ 78 304€ 100 376€ 414 752€ 320 710€ 313 193€ 367 882€ 442 394€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
150 016€ 131 816€ 279 690€ 169 890€ 82 138€ 124 574€ 78 304€ 100 376€ 414 752€ 320 710€ 313 193€ 367 882€ 442 394€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
215 603€ 255 679€ 169 525€ 221 339€ 239 579€ 240 209€ 209 379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
215 603€ 255 679€ 169 525€ 221 339€ 239 579€ 240 209€ 209 379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
16 034€ 20 362€ 18 139€ 11 954€ 5 111€ 17 604€ 18 988€ 266 188€ 227 035€ 251 881€ 298 473€ 247 737€ 206 152€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 820€ 2 731€ 0€ 0€ 0€ 20 060€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
370€ 4 284€ 9 564€ 4 447€ 3 009€ 17 604€ 18 988€ 48 165€ 39 252€ 69 095€ 98 452€ 53 375€ 42 239€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 105€ 1 116€ 1 129€ 1 982€ 218 023€ 187 783€ 182 787€ 200 021€ 174 302€ 163 912€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
11 740€ 12 231€ 7 446€ 7 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 041 212€ 904 086€ 782 658€ 643 059€ 577 897€ 568 356€ 575 743€ 607 069€ 555 745€ 564 956€ 616 095€ 527 481€ 431 946€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
33 476€ 20 636€ 19 810€ 10 290€ 14 781€ 19 671€ 9 568€ 13 986€ 8 159€ 8 883€ 14 081€ 16 664€ 9 515€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 007 736€ 883 450€ 762 848€ 632 769€ 563 116€ 548 684€ 566 175€ 593 083€ 547 587€ 556 073€ 602 014€ 510 818€ 422 431€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 617€ 4 824€ 4 697€ 5 260€ 4 815€ 4 707€ 16 182€ 5 655€ 6 295€ 4 011€ 11 023€ 5 452€ 5 931€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 617€ 4 824€ 4 697€ 5 260€ 4 815€ 4 707€ 16 182€ 5 655€ 5 090€ 4 011€ 11 023€ 5 452€ 5 931€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 206€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
15 378 363€ 15 491 269€ 15 495 294€ 14 099 143€ 13 557 471€ 13 854 379€ 14 215 948€ 14 852 989€ 15 585 655€ 14 609 731€ 15 020 679€ 14 617 935€ 13 232 308€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
191 306€ 69 027€ 306 208€ 113 463€ 102 485€ 129 466€ 106 648€ 110 413€ 1 849 950€ 517 973€ 364 140€ 435 710€ 266 144€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
191 306€ 69 027€ 306 208€ 113 463€ 102 485€ 129 466€ 106 648€ 110 413€ 1 849 950€ 517 973€ 364 140€ 435 710€ 266 144€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
69 027€ 310 175€ 113 463€ 102 485€ 129 466€ 106 648€ 104 080€ 151 276€ 517 973€ 364 140€ 441 635€ 266 144€ 352 351€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
122 279€ -241 147€ 192 745€ 10 978€ -26 980€ 22 818€ 2 568€ -40 863€ 1 331 977€ 153 833€ -77 495€ 169 566€ -86 207€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
15 184 557€ 15 418 741€ 15 184 586€ 13 980 180€ 13 448 486€ 13 717 413€ 14 100 883€ 14 733 159€ 13 715 716€ 14 091 759€ 14 656 539€ 14 182 224€ 12 966 164€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
11 495€ 11 325€ 15 627€ 15 627€ 15 627€ 150 355€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 15 627€ 15 627€ 150 355€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
11 495€ 11 325€ 15 627€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
13 973 662€ 14 330 155€ 14 245 649€ 13 042 875€ 12 644 441€ 12 909 032€ 13 327 923€ 13 912 450€ 12 975 482€ 13 440 546€ 13 808 369€ 13 475 856€ 12 186 969€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
370€ 684€ 9 564€ 734€ 3 009€ 17 604€ 18 988€ 48 165€ 39 252€ 69 095€ 98 452€ 53 375€ 42 239€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
13 948 380€ 14 171 002€ 14 236 085€ 13 042 141€ 12 641 432€ 12 891 428€ 13 308 935€ 13 864 285€ 12 936 231€ 13 371 452€ 13 709 918€ 13 422 481€ 12 144 730€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
24 912€ 158 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
280 078€ 263 573€ 246 561€ 262 599€ 265 782€ 252 125€ 231 378€ 215 699€ 217 848€ 204 770€ 198 424€ 204 639€ 189 135€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
280 078€ 263 573€ 246 561€ 262 599€ 265 782€ 252 125€ 231 378€ 215 699€ 217 848€ 204 770€ 198 424€ 204 639€ 189 135€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
930 817€ 825 013€ 692 377€ 674 706€ 538 264€ 556 256€ 541 582€ 593 516€ 511 061€ 430 815€ 634 119€ 486 103€ 439 705€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
20 903€ 82 355€ 26 704€ 94 202€ 14 662€ 3 662€ 990€ 96€ 59 093€ 4 122€ 44 688€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
19 471€ 19 947€ 14 088€ 1 664€ 10 333€ 9 771€ 9 991€ 9 554€ 8 647€ 197 120€ 228 162€ 142 340€ 157 159€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
404 547€ 287 072€ 261 771€ 255 636€ 227 315€ 235 600€ 220 457€ 243 085€ 185 777€ 40 500€ 56 526€ 112 268€ 45 045€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
272 555€ 195 174€ 176 489€ 178 785€ 163 230€ 162 871€ 158 200€ 175 652€ 126 878€ 149 825€ 172 867€ 154 267€ 133 833€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
65 818€ 50 128€ 47 495€ 43 754€ 36 333€ 35 287€ 33 871€ 39 587€ 28 966€ 35 087€ 42 022€ 36 244€ 31 805€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 107€ 9 869€ 7 528€ 8 007€ 7 743€ 4 344€ 4 428€ 6 626€ 2 935€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
2 367€ 47 187€ 30 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
145 156€ 143 150€ 135 533€ 100 666€ 99 945€ 88 197€ 111 534€ 113 968€ 152 059€ 3 843€ 71 020€ 30 236€ 24 240€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 500€ 3 500€ 4 500€ 5 500€ 6 500€ 7 500€ 8 417€ 9 417€ 19 989€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
19 989€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 500€ 3 500€ 4 500€ 5 500€ 6 500€ 7 500€ 8 417€ 9 417€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€