Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
19 833 744€ 21 379 832€ 21 879 781€ 21 960 699€ 21 493 485€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
10 301 139€ 10 042 720€ 10 947 224€ 11 846 216€ 11 949 456€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
5 139€ 8 991€ 12 843€ 0€ 2 746€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
5 139€ 8 991€ 12 843€ 0€ 2 746€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
10 296 001€ 10 033 729€ 10 934 381€ 11 846 216€ 11 946 710€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
903 820€ 911 242€ 949 925€ 954 508€ 834 116€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
6 890 722€ 7 716 946€ 7 651 121€ 7 624 229€ 6 599 943€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
803 971€ 406 285€ 457 339€ 693 858€ 805 447€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 697 317€ 998 707€ 1 525 961€ 2 510 084€ 3 199 581€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
170€ 549€ 7 779€ 45 432€ 123 478€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 342 257€ 18 105€ 384 145€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
9 268 224€ 11 336 613€ 10 932 325€ 10 111 288€ 9 542 629€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
956 202€ 775 686€ 813 807€ 1 012 385€ 1 453 485€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
945 373€ 758 574€ 795 753€ 1 012 385€ 1 434 398€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
10 829€ 17 113€ 18 055€ 0€ 19 087€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
8 312 023€ 7 205 508€ 6 707 758€ 5 929 765€ 5 071 142€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 23€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
6 621 040€ 5 684 326€ 5 294 404€ 4 624 689€ 3 898 562€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 689 634€ 1 521 183€ 1 413 354€ 1 305 076€ 1 161 473€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 11 082€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 348€ 0€ 0€ 0€ 1€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
0€ 3 355 419€ 3 410 760€ 3 169 137€ 3 018 002€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 85 138€ 0€ 17 508€ 26 965€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
0€ 3 270 281€ 3 410 760€ 3 151 630€ 2 991 037€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
264 380€ 499€ 232€ 3 195€ 1 400€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
264 380€ 499€ 232€ 3 195€ 1 400€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
19 833 744€ 21 379 832€ 21 879 781€ 21 960 699€ 21 493 485€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
537 104€ -1 483 577€ -2 122 647€ -1 964 854€ -561 955€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
537 104€ -1 483 577€ -2 122 647€ -1 964 854€ -561 955€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-1 483 577€ -2 122 647€ -1 964 834€ -563 793€ 2 574 783€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 020 681€ 639 070€ -157 813€ -1 401 061€ -3 136 737€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
18 535 992€ 22 219 413€ 23 487 646€ 23 165 137€ 21 292 954€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 426 062€ 1 979 541€ 2 781 625€ 2 388 431€ 1 239 652€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 2 781 625€ 2 388 431€ 1 239 652€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 426 062€ 1 979 541€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
14 872 449€ 15 360 425€ 15 748 904€ 15 431 662€ 15 132 592€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
5 654 931€ 6 287 201€ 5 641 961€ 4 671 358€ 3 944 062€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
9 217 518€ 9 073 224€ 10 106 943€ 10 760 304€ 11 188 530€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 638 510€ 1 583 113€ 1 456 348€ 1 302 590€ 1 146 227€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 638 510€ 1 583 113€ 1 456 348€ 1 302 590€ 1 146 227€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
598 971€ 3 296 334€ 3 500 769€ 4 042 455€ 3 774 483€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
79 318€ 19 669€ 95 260€ 935 007€ 828 416€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
403 088€ 1 766 727€ 1 670 459€ 1 563 113€ 1 434 781€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 222 119€ 216 155€ 246 392€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 1 112 594€ 1 140 309€ 1 076 251€ 1 019 558€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 255 884€ 270 406€ 244 487€ 245 336€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
116 565€ 141 459€ 102 216€ 7 442€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
760 649€ 643 997€ 514 783€ 760 415€ 762 486€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
760 649€ 643 997€ 514 783€ 760 415€ 762 486€