Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 078 513€ 6 201 744€ 5 916 795€ 4 754 876€ 4 631 196€ 4 710 685€ 3 031 044€ 2 365 465€ 2 606 413€ 2 815 334€ 2 970 389€ 3 013 232€ 3 284 685€ 3 605 695€ 3 684 904€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 825 204€ 4 729 244€ 4 545 672€ 3 707 049€ 3 684 205€ 3 815 643€ 2 209 013€ 1 539 933€ 1 791 106€ 1 956 504€ 2 167 916€ 2 260 210€ 2 501 226€ 2 782 488€ 2 972 524€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
837€ 2 455€ 5 923€ 9 391€ 7 515€ 9 218€ 0€ 0€ 0€ 442€ 1 341€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
837€ 2 455€ 5 923€ 9 391€ 7 515€ 9 218€ 0€ 0€ 0€ 442€ 1 341€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 825 204€ 4 729 244€ 4 545 672€ 3 706 212€ 3 681 750€ 3 809 720€ 2 199 622€ 1 532 418€ 1 781 888€ 1 956 504€ 2 167 916€ 2 260 210€ 2 501 226€ 2 782 046€ 2 971 184€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€ 734 885€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 859 079€ 3 677 240€ 2 671 481€ 2 765 710€ 2 859 939€ 2 954 168€ 1 395 543€ 701 266€ 867 442€ 1 064 069€ 1 258 661€ 1 453 253€ 1 647 845€ 1 842 595€ 2 038 130€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
51 064€ 64 378€ 66 807€ 67 424€ 12 411€ 28 550€ 42 485€ 61 753€ 88 066€ 63 940€ 53 029€ 33 249€ 53 790€ 78 848€ 110 322€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
180 175€ 250 891€ 6 425€ 22 298€ 39 901€ 57 504€ 24 858€ 32 664€ 61 560€ 93 609€ 121 341€ 38 822€ 64 705€ 125 717€ 87 845€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 850€ 1 066 073€ 115 895€ 34 613€ 34 613€ 1 850€ 1 850€ 29 934€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 253 211€ 1 472 170€ 1 370 677€ 1 045 631€ 946 487€ 894 765€ 821 738€ 825 226€ 814 899€ 858 566€ 801 005€ 752 659€ 781 365€ 821 232€ 710 861€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
356 089€ 435 642€ 397 906€ 240 922€ 277 363€ 285 652€ 227 095€ 269 478€ 267 866€ 313 540€ 310 179€ 295 973€ 318 726€ 326 488€ 329 479€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
343 315€ 424 068€ 386 332€ 232 498€ 269 739€ 280 317€ 220 723€ 263 041€ 261 637€ 307 945€ 305 440€ 290 399€ 313 683€ 321 138€ 324 674€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
12 774€ 11 574€ 11 574€ 8 424€ 7 624€ 5 334€ 6 373€ 6 438€ 6 228€ 5 595€ 4 738€ 5 574€ 5 043€ 5 350€ 4 805€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
25 712€ 26 017€ 25 868€ 31 726€ 25 457€ 29 249€ 30 896€ 31 213€ 35 694€ 39 424€ 14 314€ 20 975€ 13 803€ 17 415€ 20 963€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
25 576€ 25 853€ 25 720€ 31 726€ 25 457€ 29 249€ 30 896€ 31 213€ 35 694€ 39 424€ 14 314€ 20 975€ 13 803€ 17 400€ 20 927€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
136€ 164€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 15€ 36€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
871 410€ 1 010 510€ 946 903€ 772 983€ 643 667€ 579 865€ 563 747€ 524 535€ 511 340€ 505 602€ 476 512€ 435 712€ 448 836€ 477 329€ 360 418€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
19 531€ 5 632€ 4 915€ 7 447€ 11 248€ 14 791€ 9 348€ 22 353€ 21 638€ 25 291€ 32 066€ 5 693€ 5 559€ 5 488€ 3 588€
087
2.
Ceniny (213)
536€ 468€ 160€ 612€ 168€ 129€ 18€ 76€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
851 879€ 1 004 879€ 941 987€ 765 535€ 632 419€ 565 074€ 553 863€ 501 714€ 489 542€ 479 699€ 444 279€ 429 889€ 443 259€ 471 766€ 356 830€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
97€ 330€ 447€ 2 196€ 504€ 276€ 293€ 305€ 408€ 265€ 1 468€ 362€ 2 094€ 1 975€ 1 519€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
97€ 277€ 394€ 2 148€ 455€ 276€ 293€ 305€ 408€ 265€ 1 468€ 362€ 2 094€ 1 975€ 1 519€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
53€ 53€ 48€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 078 513€ 6 201 744€ 5 916 795€ 4 754 876€ 4 631 196€ 4 710 685€ 3 031 044€ 2 365 465€ 2 606 413€ 2 815 334€ 2 970 389€ 3 013 232€ 3 284 685€ 3 605 695€ 3 684 904€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
189 196€ 263 946€ 264 352€ 202 638€ 260 125€ 270 079€ 192 412€ 252 610€ 243 718€ 275 534€ 279 693€ 255 240€ 271 432€ 309 769€ 323 646€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
189 196€ 263 946€ 264 352€ 202 638€ 260 125€ 270 079€ 192 412€ 252 610€ 243 718€ 275 534€ 279 693€ 255 240€ 271 432€ 309 769€ 323 646€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
263 946€ 264 352€ 202 638€ 260 125€ 271 195€ 194 744€ 252 933€ 242 704€ 275 902€ 279 722€ 255 175€ 271 472€ 309 829€ 323 306€ 244 125€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-74 750€ -405€ 61 714€ -57 487€ -11 071€ 75 335€ -60 521€ 9 907€ -32 185€ -4 188€ 24 518€ -16 232€ -38 397€ -13 538€ 79 521€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
6 738 141€ 5 781 563€ 5 540 198€ 4 528 000€ 4 371 071€ 4 440 407€ 2 838 632€ 2 112 855€ 2 362 563€ 2 539 490€ 2 689 087€ 2 757 724€ 3 013 253€ 3 295 764€ 3 360 414€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 350€ 19 371€ 4 792€ 6 461€ 12 396€ 5 636€ 614€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 350€ 19 371€ 4 792€ 6 461€ 12 396€ 5 636€ 614€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
5 846 311€ 4 755 261€ 4 358 659€ 3 658 580€ 3 709 662€ 3 844 523€ 2 239 909€ 1 571 146€ 1 826 799€ 1 995 928€ 2 182 230€ 2 281 184€ 2 515 029€ 2 799 888€ 2 993 451€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
25 712€ 26 017€ 25 868€ 31 726€ 25 457€ 29 249€ 30 896€ 31 213€ 35 694€ 39 424€ 14 314€ 20 975€ 13 803€ 17 400€ 20 927€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
5 820 598€ 4 729 244€ 4 332 791€ 3 626 854€ 3 684 205€ 3 815 274€ 2 209 013€ 1 539 933€ 1 791 106€ 1 956 504€ 2 167 916€ 2 260 210€ 2 501 226€ 2 782 488€ 2 972 524€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
9 102€ 9 193€ 10 611€ 8 005€ 7 397€ 9 740€ 6 247€ 7 101€ 6 440€ 3 820€ 3 402€ 2 732€ 3 682€ 7 194€ 5 830€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 102€ 9 193€ 10 611€ 8 005€ 7 397€ 9 740€ 6 247€ 7 101€ 6 440€ 3 820€ 3 402€ 2 732€ 3 682€ 7 194€ 5 830€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
882 729€ 1 017 108€ 1 170 928€ 861 415€ 654 012€ 586 144€ 592 477€ 534 608€ 526 974€ 520 370€ 498 663€ 467 348€ 482 146€ 483 046€ 360 519€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
35 492€ 28 935€ 234 416€ 96 000€ 17 294€ 15 479€ 35 248€ 17 420€ 22 000€ 19 157€ 22 846€ 20 287€ 37 517€ 22 050€ 17 084€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
22 834€ 17 465€ 16 392€ 10 337€ 12 279€ 11 279€ 15 162€ 14 162€ 3 270€ 1 176€ 0€ 0€ 303€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
2 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
84 374€ 93 721€ 107 533€ 85 123€ 67 391€ 60 188€ 58 501€ 63 447€ 61 336€ 51 581€ 40 853€ 238 001€ 224 951€ 219 104€ 169 109€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
413 309€ 479 193€ 434 002€ 354 257€ 293 587€ 263 662€ 253 955€ 235 693€ 223 900€ 236 361€ 236 111€ 33 550€ 44 453€ 52 739€ 42 811€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
713€ 462€ 237€ 441€ 285€ 239€ 405€ 143€ 285€ 46€ 191€ 114€ 75€ 35€ 282€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
288 746€ 334 573€ 299 502€ 251 888€ 212 730€ 195 348€ 191 816€ 172 307€ 171 816€ 166 910€ 158 541€ 142 198€ 144 233€ 153 289€ 109 139€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
57 963€ 80 225€ 72 404€ 56 240€ 46 333€ 40 891€ 40 274€ 34 319€ 32 476€ 32 153€ 36 851€ 32 022€ 30 917€ 35 830€ 21 791€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
151 175€ 156 235€ 112 245€ 24 239€ 199€ 132€ 311€ 1 609€ 267€ 0€ 163€ 843€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
151 175€ 156 235€ 112 245€ 24 239€ 199€ 132€ 311€ 1 609€ 267€ 0€ 163€ 843€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€