Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
578 500€ 576 108€ 561 242€ 563 259€ 575 525€ 588 753€ 611 389€ 642 339€ 641 970€ 680 483€ 439 246€ 451 251€ 481 579€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
453 234€ 477 685€ 485 437€ 507 799€ 534 931€ 559 992€ 576 548€ 604 526€ 625 926€ 653 694€ 412 427€ 320 852€ 340 401€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
384 158€ 408 609€ 416 361€ 438 723€ 465 855€ 490 916€ 507 472€ 535 450€ 556 850€ 584 916€ 343 649€ 252 074€ 271 623€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
182 619€ 182 619€ 177 369€ 177 369€ 177 369€ 177 369€ 177 369€ 177 369€ 177 369€ 177 369€ 1 680€ 1 680€ 1 680€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
184 441€ 206 419€ 228 397€ 250 375€ 274 909€ 300 811€ 315 970€ 348 934€ 374 796€ 401 085€ 229 962€ 247 384€ 264 806€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
5 613€ 7 166€ 1 319€ 2 723€ 2 327€ 4 149€ 6 087€ 8 043€ 4 540€ 6 171€ 2 803€ 3 010€ 5 137€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
4 684€ 5 604€ 2 475€ 1 455€ 1 690€ 826€ 1 246€ 1 104€ 146€ 291€ 437€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€ 9 560€ 7 760€ 6 800€ 0€ 0€ 0€ 108 767€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
69 076€ 69 076€ 69 076€ 69 076€ 69 076€ 69 076€ 69 076€ 69 076€ 69 076€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
306€ 306€ 306€ 306€ 306€ 306€ 306€ 306€ 306€ 0€ 0€ 68 778€ 68 778€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 778€ 68 778€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
117 722€ 90 904€ 68 289€ 47 937€ 33 078€ 21 239€ 27 244€ 30 302€ 15 835€ 26 762€ 26 779€ 130 359€ 141 138€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3€ 5€ 6€ 3€ 20€ 14€ 6€ 6€ 7€ 4€ 7€ 5€ 6€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3€ 5€ 6€ 3€ 20€ 14€ 6€ 6€ 7€ 4€ 7€ 5€ 6€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
9 922€ 13 537€ 12 408€ 6 643€ 7 889€ 10 250€ 10 902€ 5 883€ 3 114€ 4 752€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 463€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
9 011€ 7 890€ 6 779€ 5 845€ 5 019€ 5 005€ 5 358€ 3 150€ 2 297€ 1 510€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
910€ 5 647€ 5 629€ 798€ 2 870€ 5 245€ 5 544€ 2 732€ 354€ 3 242€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
107 798€ 77 362€ 55 876€ 41 196€ 25 063€ 10 840€ 16 200€ 24 231€ 12 475€ 21 475€ 26 242€ 129 500€ 140 634€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
673€ 652€ 178€ 303€ 320€ 189€ 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
20€ 29€ 23€ 14€ 113€ 67€ 11€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
107 105€ 76 681€ 55 675€ 40 879€ 24 630€ 10 583€ 15 964€ 24 231€ 12 475€ 21 475€ 20 523€ 94 096€ 105 817€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 711€ 35 404€ 34 817€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 95€ 105€ 136€ 136€ 182€ 238€ 531€ 530€ 854€ 498€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 95€ 105€ 136€ 136€ 182€ 238€ 531€ 530€ 854€ 498€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
7 544€ 7 519€ 7 516€ 7 522€ 7 516€ 7 522€ 7 597€ 7 510€ 210€ 27€ 40€ 40€ 40€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
62€ 37€ 35€ 41€ 35€ 41€ 115€ 28€ 210€ 27€ 40€ 40€ 40€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
7 482€ 7 482€ 7 482€ 7 482€ 7 482€ 7 482€ 7 482€ 7 482€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
578 500€ 576 108€ 561 242€ 563 259€ 575 525€ 588 753€ 611 389€ 642 339€ 641 970€ 680 483€ 439 246€ 451 251€ 481 579€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
560 852€ 565 231€ 551 613€ 553 032€ 564 522€ 579 768€ 597 888€ 630 505€ 628 847€ 669 951€ 432 471€ 447 095€ 477 132€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
560 852€ 565 231€ 551 613€ 553 032€ 564 522€ 579 768€ 597 888€ 630 505€ 628 847€ 669 951€ 432 471€ 447 095€ 477 132€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
565 231€ 556 864€ 553 032€ 564 522€ 579 768€ 597 888€ 630 505€ 628 847€ 669 949€ 433 471€ 447 097€ 476 746€ 471 681€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-4 379€ 8 367€ -1 419€ -11 489€ -15 246€ -18 120€ -32 618€ 1 658€ -41 102€ 236 480€ -14 626€ -29 651€ 5 451€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
17 648€ 10 878€ 9 629€ 10 226€ 11 003€ 8 986€ 13 502€ 11 833€ 12 700€ 9 686€ 5 507€ 4 156€ 4 447€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 700€ 3 859€ 2 789€ 3 436€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 700€ 3 859€ 2 789€ 3 436€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 440€ 2 219€ 2 169€ 2 082€ 2 058€ 1 649€ 1 282€ 996€ 656€ 396€ 404€ 449€ 527€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 440€ 2 219€ 2 169€ 2 082€ 2 058€ 1 649€ 1 282€ 996€ 656€ 396€ 404€ 449€ 527€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
8 597€ 8 058€ 6 859€ 7 544€ 8 322€ 6 736€ 11 520€ 6 979€ 9 255€ 5 854€ 5 103€ 3 707€ 3 920€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
22€ 58€ 34€ 47€ 42€ 53€ 28€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 88€ 88€ 0€ 598€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 984€ 501€ 0€ 1 100€ 1 290€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 448€ 81€ 30€ 17€
163
12.
Zamestnanci (331)
4 764€ 4 370€ 3 682€ 4 154€ 4 091€ 3 463€ 7 158€ 3 021€ 5 527€ 3 042€ 2 825€ 2 089€ 2 202€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
54€ 52€ 65€ 44€ 72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 90€ 88€ 88€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
2 972€ 2 849€ 2 424€ 2 663€ 2 471€ 2 193€ 2 996€ 1 875€ 2 040€ 1 918€ 1 733€ 1 298€ 1 315€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
785€ 729€ 654€ 636€ 574€ 439€ 1 337€ 339€ 344€ 346€ 374€ 202€ 298€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
6 611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
6 611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 423€ 846€ 1 268€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 423€ 846€ 1 268€ 0€ 0€