Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra

2019 2018 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 341 171€ 3 420 214€ 2 291 008€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 080 692€ 3 130 713€ 1 912 281€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
3 080 692€ 3 130 713€ 1 912 281€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
650 869€ 650 869€ 652 758€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 378 406€ 2 416 903€ 1 241 244€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
38 652€ 38 200€ 8 289€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
12 766€ 15 502€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
9 240€ 9 990€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
259 061€ 288 016€ 376 662€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
13 398€ 15 708€ 13 117€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
13 398€ 15 708€ 13 117€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
27 480€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
27 480€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
20 009€ 13 231€ 11 576€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
18 397€ 12 032€ 9 720€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
1 142€ 600€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
29€ 599€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
442€ 856€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 000€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
225 653€ 259 076€ 324 488€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
48€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
225 653€ 259 029€ 324 488€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 417€ 1 485€ 2 065€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 177€ 1 441€ 2 065€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
240€ 44€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 341 171€ 3 420 214€ 2 291 008€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
497 990€ 602 836€ 778 737€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
16 390€ 16 425€ 110 531€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
16 390€ 16 425€ 110 531€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
481 600€ 586 411€ 668 206€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
585 530€ 628 462€ 628 462€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-103 930€ -42 052€ 39 743€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 818 738€ 2 798 820€ 1 512 271€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
35 754€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
2 365€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
33 389€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
2 579 384€ 2 616 474€ 1 328 932€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
2 579 384€ 2 616 474€ 1 328 932€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 304€ 1 197€ 946€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 304€ 1 197€ 946€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
238 050€ 181 149€ 146 639€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
28 315€ 33 298€ 35 423€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
11 179€ 7 970€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
3 459€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
13 334€ 7 208€ 10€
163
12.
Zamestnanci
(331))
98 701€ 72 054€ 62 860€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
130€ 109€ 199€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
65 294€ 48 397€ 38 961€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
17 623€ 12 113€ 9 186€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
16€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
24 443€ 18 558€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
24 443€ 18 558€ 0€