Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra

2019 2018 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
379 723€ 345 550€ 394 063€
02
501
Spotreba materiálu
200 844€ 175 452€ 141 436€
03
502
Spotreba energie
178 879€ 170 098€ 252 627€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
257 642€ 310 063€ 48 037€
07
511
Opravy a udržiavanie
213 845€ 273 225€ 11 978€
08
512
Cestovné
4 125€ 4 428€ 497€
09
513
Náklady na reprezentáciu
768€ 769€ 822€
10
518
Ostatné služby
38 904€ 31 640€ 34 740€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 714 177€ 1 406 513€ 1 057 586€
12
521
Mzdové náklady
1 183 661€ 1 003 761€ 772 425€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
420 224€ 348 704€ 264 179€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 634€ 3 356€ 193€
15
527
Zákonné sociálne náklady
105 658€ 50 692€ 20 789€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
8 040€ 8 693€ 1 050€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 040€ 8 693€ 1 050€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
7 597€ 5 237€ 8 006€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 576€ 5 237€ 8 006€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
55 884€ 44 107€ 106 244€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 884€ 44 107€ 70 490€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
35 754€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 365€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
33 389€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
18 953€ 23 160€ 27 891€
47
568
Ostatné finančné náklady
18 953€ 23 160€ 27 891€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
428€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
428€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 442 016€ 2 143 752€ 1 642 877€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
251 262€ 218 535€ 382 262€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
75 215€ 78 440€ 89 659€
67
602
Tržby z predaja služieb
174 820€ 138 908€ 291 812€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 226€ 1 188€ 790€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
16 933€ 14 989€ 6 187€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
3 930€ 4 224€ 6 187€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
13 003€ 10 766€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
36 084€ 43 388€ 8 397€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
36 084€ 43 388€ 8 397€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
916€ 19 861€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
916€ 19 861€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 366€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 905€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
590€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
916€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
29€ 32€ 118€
102
662
Úroky
29€ 32€ 118€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 032 867€ 1 824 755€ 1 265 801€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
708 953€ 636 533€ 267 430€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
42 953€ 31 097€ 39 680€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 279 096€ 1 155 260€ 954 102€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
696€ 696€ 864€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 170€ 1 170€ 3 725€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 338 091€ 2 101 700€ 1 682 626€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-103 925€ -42 052€ 39 749€
136
591
Splatná daň z príjmov
5€ 5€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-103 930€ -42 052€ 39 743€