Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 826 677€ 2 724 344€ 2 487 697€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 826 677€ 2 724 344€ 2 487 697€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
142 363€ 141 215€ 141 215€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 050 329€ 2 072 850€ 1 421 412€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
130 953€ 84 391€ 51 850€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
152 978€ 128 376€ 181 087€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
13 800€ 7 987€ 2 158€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
336 255€ 289 524€ 689 975€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
428 576€ 426 778€ 395 193€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
97 461€ 99 962€ 64 249€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
17 921€ 31 972€ 29 563€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
8 915€ 4 240€ 5 123€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
70 625€ 63 750€ 29 564€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
26 809€ 50 977€ 41 298€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 132€ -2 898€ 17 165€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
21 001€ 18 916€ 21 003€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
872€ 2 161€ 3 042€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
32 580€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
804€ 218€ 89€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
304 307€ 275 839€ 289 646€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
55 655€ 79 478€ 52 665€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
248 652€ 196 361€ 236 981€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
900€ 0€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
900€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 255 253€ 3 152 022€ 2 882 891€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
525 964€ 489 989€ 448 850€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
637 982€ 636 835€ 636 835€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
637 982€ 636 835€ 636 835€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-146 846€ -187 985€ -143 436€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
34 828€ 41 139€ -44 549€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
621 297€ 615 010€ 546 747€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
41 081€ 25 299€ 26 128€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
41 081€ 25 299€ 26 128€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
51 722€ 92 930€ 120 317€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 497€ 3 214€ 1 384€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
50 225€ 89 716€ 118 933€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
528 495€ 445 782€ 384 302€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
236 083€ 211 438€ 179 942€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
527€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
92€ 0€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
4 228€ 1 579€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
287 656€ 232 673€ 204 360€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
51 000€ 16 000€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
51 000€ 16 000€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 107 992€ 2 047 023€ 1 887 293€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
190 408€ 2 047 023€ 1 887 293€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
1 917 585€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
3 255 253€ 3 152 022€ 2 882 891€