Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
681 555€ 601 496€
02
502
Spotreba energie
149 188€ 141 016€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
37 682€ 20 465€
05
512
Cestovné
1€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
59 946€ 43 770€
08
521
Mzdové náklady
869 568€ 833 714€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
300 309€ 287 949€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
14 749€ 13 978€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
2 000€ 2 006€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 580€ 709€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
140€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
7 339€ 0€
19
544
Úroky
2 457€ 2 368€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
22 279€ 24 657€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
164 650€ 147 313€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16€ 4 159€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
7 920€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 4 856€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
355€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 321 733€ 2 128 456€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
161 342€ 128 392€
40
602
Tržby z predaja služieb
345 228€ 332 554€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
-883€ 5 123€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
6 968€ 3 980€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
61 938€ 60 846€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
4 307€ 1 406€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 76€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
241 251€ 150 111€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
5€ 1 670€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
100 000€ 14 660€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
7 920€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
17 643€ 20 829€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
33 966€ 34 539€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
106 323€ 167 227€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
61 883€ 58 378€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 214 982€ 1 104 116€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 362 872€ 2 083 907€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
41 139€ -44 549€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
41 139€ -44 549€