Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Rada odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice, Košice'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 53 828,05 € sociálne výpomoci
e) podpora vzdelávania 100 € úhrada nákladov školení
Spolu 53 928,05 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Rada odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Rady odborov OZ KOVO U.S.Steel Košice k 31.decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"). EU AUDIT. s.r.o., Haburská 20, 040 11 Košice, Licencia SKAU č. 272. Zodpovedný audítor Ing. Darina Kočišová, Licencia SKAU č. 794