Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prešovská univerzita v Prešove

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
30 463 011€ 30 786 926€ 31 318 372€ 27 677 705€ 27 457 012€ 29 847 138€ 31 381 543€ 30 104 748€ 33 707 431€ 32 864 409€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
3 653€ 7 639€ 11 625€ 87 342€ 81 956€ 175 449€ 419 820€ 869 517€ 1 658 962€ 1 540 721€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
3 653€ 7 639€ 11 625€ 7 141€ 0€ 91 738€ 331 579€ 754 669€ 1 492 087€ 1 353 435€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 80 201€ 81 956€ 83 711€ 86 628€ 111 048€ 160 888€ 128 592€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 613€ 3 800€ 5 987€ 8 174€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 520€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
30 457 699€ 30 777 627€ 31 305 088€ 27 588 704€ 27 373 397€ 29 670 030€ 30 960 064€ 29 233 572€ 32 046 809€ 31 322 029€
010
 
Pozemky (031)
3 051 632€ 3 051 632€ 3 051 873€ 3 029 136€ 3 029 136€ 3 054 027€ 3 054 027€ 3 054 027€ 3 054 027€ 3 051 579€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
72 252€ 66 262€ 66 262€ 62 265€ 62 265€ 62 265€ 62 265€ 62 265€ 62 265€ 62 265€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
26 630 491€ 26 605 005€ 25 543 546€ 22 752 224€ 22 411 206€ 21 865 717€ 20 386 160€ 20 196 979€ 21 335 302€ 19 905 486€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
510 072€ 686 134€ 911 024€ 1 132 207€ 1 610 205€ 2 185 181€ 3 165 829€ 4 140 802€ 6 907 104€ 4 567 541€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
33 705€ 54 721€ 66 221€ 20 750€ 37 350€ 54 991€ 9 529€ 26 930€ 44 331€ 67 732€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 175€ 1 772€ 14 058€ 37 063€ 146 396€ 242 594€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 994€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
159 547€ 313 873€ 1 666 162€ 592 123€ 223 061€ 2 446 077€ 4 268 196€ 1 715 506€ 497 383€ 3 422 837€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
14 992 377€ 12 848 588€ 8 448 033€ 8 790 196€ 6 503 662€ 5 952 158€ 6 808 599€ 6 367 107€ 6 121 947€ 5 039 239€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
234 747€ 244 863€ 254 322€ 229 061€ 229 315€ 239 686€ 221 928€ 236 072€ 250 515€ 222 806€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
102 598€ 103 159€ 105 560€ 74 797€ 86 927€ 103 328€ 98 203€ 108 915€ 130 317€ 103 944€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
132 149€ 141 704€ 148 762€ 154 264€ 142 387€ 136 359€ 123 725€ 127 157€ 120 198€ 118 863€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
94 240€ 84 871€ 252 058€ 322 221€ 389 533€ 273 241€ 1 607 328€ 1 024 153€ 1 179 455€ 1 160 511€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
78 125€ 53 854€ 44 586€ 57 360€ 47 747€ 50 050€ 152 381€ 50 932€ 138 580€ 129 813€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 714 472€ 629 248€ 548 492€ 451 045€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 9 621€ 9 621€ 9 621€ 9 621€ 9 621€ 9 621€ 15 087€ 85 931€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
16 115€ 31 017€ 197 852€ 255 240€ 332 166€ 213 570€ 730 854€ 334 353€ 477 297€ 493 722€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
14 663 390€ 12 518 853€ 7 941 653€ 8 238 914€ 5 884 814€ 5 439 231€ 4 979 343€ 5 106 881€ 4 691 977€ 3 655 922€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
0€ 21 823€ 3 573€ 9 407€ 10 333€ 23 071€ 8 048€ 20 601€ 20 934€ 21 105€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
14 663 390€ 12 497 030€ 7 938 079€ 8 229 507€ 5 874 481€ 5 416 160€ 4 971 295€ 5 086 280€ 4 671 043€ 3 634 817€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
42 938€ 36 363€ 50 050€ 55 508€ 23 941€ 38 834€ 26 615€ 33 765€ 39 221€ 26 302€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
39 431€ 33 734€ 36 217€ 53 191€ 18 158€ 27 607€ 26 412€ 33 765€ 30 151€ 24 302€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
3 507€ 2 629€ 13 833€ 2 318€ 5 782€ 11 227€ 203€ 0€ 9 070€ 2 000€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
45 498 326€ 43 671 876€ 39 816 454€ 36 523 410€ 33 984 615€ 35 838 130€ 38 216 757€ 36 505 620€ 39 868 598€ 37 929 950€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
16 125 062€ 14 589 646€ 13 737 210€ 13 418 171€ 13 422 221€ 13 642 709€ 13 385 264€ 12 855 628€ 13 491 638€ 13 448 694€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
13 457 217€ 13 530 315€ 12 855 067€ 12 656 477€ 12 675 985€ 12 908 060€ 12 657 304€ 12 123 014€ 12 785 997€ 12 747 208€
063
 
Základné imanie (411)
8 804 867€ 9 090 770€ 10 440 412€ 9 023 263€ 9 319 888€ 9 749 014€ 9 239 871€ 9 278 017€ 10 166 055€ 10 964 076€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
1 616 808€ 1 689 905€ 1 014 657€ 838 804€ 858 313€ 1 090 387€ 839 632€ 305 342€ 968 325€ 929 536€
065
 
Fond reprodukcie (413)
3 035 543€ 2 749 640€ 1 399 998€ 2 794 409€ 2 497 785€ 2 068 658€ 2 577 801€ 2 539 655€ 1 651 617€ 853 597€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
915 648€ 899 216€ 773 243€ 752 531€ 739 899€ 733 811€ 727 413€ 716 641€ 704 986€ 701 146€
069
 
Rezervný fond (421)
490 282€ 471 101€ 362 200€ 353 038€ 346 700€ 345 862€ 345 316€ 329 343€ 328 689€ 328 348€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
425 365€ 428 115€ 411 042€ 399 494€ 393 199€ 387 949€ 382 097€ 387 297€ 376 297€ 372 797€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
140 933€ 140 933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 875€ 0€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
1 611 264€ 19 182€ 108 900€ 9 163€ 6 337€ 838€ 546€ 1 097€ 655€ 341€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
4 296 604€ 3 926 033€ 4 433 819€ 3 326 198€ 3 115 401€ 2 687 459€ 3 833 970€ 3 945 479€ 3 347 349€ 5 135 905€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
485 823€ 545 277€ 591 000€ 585 066€ 556 257€ 447 160€ 433 064€ 375 301€ 276 737€ 202 804€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
485 823€ 545 277€ 591 000€ 585 066€ 556 257€ 447 160€ 433 064€ 375 301€ 276 737€ 202 804€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
169 053€ 158 239€ 198 273€ 211 088€ 240 948€ 90 953€ 34 158€ 33 407€ 54 079€ 78 432€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
145 102€ 118 580€ 93 344€ 73 528€ 60 405€ 46 857€ 34 158€ 26 036€ 25 872€ 47 193€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
6 853€ 20 562€ 37 971€ 17 971€ 31 420€ 44 096€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
17 098€ 19 098€ 66 958€ 119 589€ 149 123€ 0€ 0€ 7 371€ 28 208€ 31 239€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 912 426€ 2 400 107€ 2 744 546€ 2 530 044€ 2 318 196€ 2 149 346€ 3 366 748€ 3 536 771€ 3 016 532€ 4 854 669€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
468 852€ 310 700€ 676 384€ 745 285€ 601 431€ 508 943€ 1 112 248€ 1 314 541€ 1 045 636€ 2 805 043€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 240 282€ 1 065 014€ 1 012 802€ 900 503€ 890 310€ 859 570€ 812 050€ 759 074€ 741 406€ 875 238€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
788 994€ 663 253€ 630 429€ 558 871€ 551 696€ 524 819€ 491 441€ 468 013€ 458 119€ 430 100€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
220 123€ 184 623€ 193 949€ 174 896€ 163 409€ 145 770€ 839 762€ 740 506€ 651 085€ 591 842€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
194 175€ 176 517€ 230 981€ 150 488€ 111 351€ 110 244€ 111 247€ 254 637€ 120 286€ 152 447€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
729 302€ 822 410€ 900 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
729 302€ 822 410€ 900 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
25 076 660€ 25 156 197€ 21 645 425€ 19 779 040€ 17 446 993€ 19 507 962€ 20 997 524€ 19 704 513€ 23 029 611€ 19 345 350€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 6 453€ 0€ 4 170€ 1 454€ 4 172€ 8 556€ 2 283€ 112€ 968€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
25 076 660€ 25 149 744€ 21 645 425€ 19 774 870€ 17 445 538€ 19 503 790€ 20 988 967€ 19 702 230€ 23 029 500€ 19 344 382€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
45 498 326€ 43 671 876€ 39 816 454€ 36 523 410€ 33 984 615€ 35 838 130€ 38 216 757€ 36 505 620€ 39 868 598€ 37 929 950€