Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
708 200 € 798 643 € 863 409 € 951 828 € 930 077 € 902 509 € 965 396 € 1 033 050 € 1 141 849 € 1 577 433 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
511 208 € 619 482 € 662 561 € 703 986 € 693 638 € 737 722 € 812 881 € 874 722 € 962 127 € 1 156 505 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 679 € 1 357 € 2 036 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 679€ 1 357€ 2 036€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
511 208 € 619 482 € 662 561 € 702 326 € 691 978 € 736 062 € 811 221 € 872 383 € 959 110 € 1 152 809 €
012
A.II.1
Pozemky
85 723€ 85 722€ 85 723€ 85 723€ 85 723€ 85 723€ 85 723€ 85 723€ 85 723€ 85 723€
013
A.II.2
Stavby
393 208€ 485 665€ 512 090€ 536 073€ 562 710€ 589 451€ 615 831€ 651 892€ 679 205€ 742 994€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 532€ 45 957€ 62 218€ 77 162€ 40 909€ 57 806€ 99 079€ 123 660€ 185 180€ 315 011€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 745€ 2 138€ 2 530€ 3 368€ 2 636€ 3 082€ 3 528€ 4 048€ 1 942€ 2 021€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 7 060€ 7 060€ 7 060€ 7 060€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
192 972 € 172 996 € 194 651 € 243 806 € 231 509 € 160 028 € 148 250 € 152 231 € 173 523 € 409 755 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
86 183 € 40 579 € 75 991 € 122 163 € 58 290 € 44 359 € 30 259 € 47 415 € 43 635 € 152 612 €
035
B.I.1
Materiál
61 930€ 17 997€ 51 428€ 95 280€ 41 718€ 25 678€ 14 546€ 27 274€ 9 291€ 107 664€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
24 253€ 22 582€ 24 563€ 26 883€ 16 572€ 18 681€ 15 713€ 20 141€ 34 344€ 44 948€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 13 278 € 46 471 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 13 278 € 46 471 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 13 278€ 46 471€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
87 523 € 86 562 € 113 676 € 120 195 € 124 260 € 91 086 € 80 939 € 103 980 € 114 185 € 196 876 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
67 680 € 65 283 € 68 379 € 60 864 € 74 257 € 68 419 € 75 487 € 85 138 € 99 860 € 178 199 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
67 680€ 65 283€ 68 379€ 60 864€ 74 257€ 68 419€ 75 487€ 85 138€ 99 860€ 178 199€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 4 992€ 11 945€ 914€ 10 208€ 38€ 894€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 8 634€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 843€ 21 279€ 40 305€ 47 386€ 50 003€ 22 667€ 4 538€ 14 287€ 17 783€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
19 266 € 45 855 € 4 984 € 1 448 € 48 959 € 24 583 € 37 052 € 836 € 2 425 € 13 796 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 474€ 823€ 15€ 204€ 1 835€ 2 467€ 184€ 746€ 2 199€ 2 745€
073
B.V.2.
Účty v bankách
15 792€ 45 032€ 4 969€ 1 244€ 47 124€ 22 116€ 36 868€ 90€ 226€ 11 051€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 020 € 6 165 € 6 197 € 4 036 € 4 930 € 4 759 € 4 265 € 6 097 € 6 199 € 11 173 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 583€ 6 165€ 5 731€ 3 903€ 4 930€ 4 669€ 4 265€ 5 055€ 6 118€ 10 942€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
437€ 466€ 133€ 90€ 1 042€ 81€ 231€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
708 200 € 798 643 € 863 409 € 951 828 € 930 077 € 902 509 € 965 396 € 1 033 050 € 1 141 849 € 1 577 433 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-497 456 € -231 247 € -116 777 € 22 822 € 122 828 € 67 021 € 133 009 € 90 942 € 329 862 € 772 768 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
23 500 € 23 500 € 23 500 € 23 500 € 23 500 € 23 500 € 23 500 € 23 500 € 23 500 € 23 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
23 500€ 23 500€ 23 500€ 23 500€ 23 500€ 23 500€ 23 500€ 23 500€ 23 500€ 23 500€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
160 424€ 160 423€ 160 423€ 160 424€ 160 424€ 160 424€ 160 424€ 160 424€ 160 423€ 160 423€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 398 € 2 398 € 2 398 € 2 398 € 2 398 € 2 398 € 2 398 € 2 398 € 2 398 € 2 398 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 398€ 2 398€ 2 398€ 2 398€ 2 398€ 2 398€ 2 398€ 2 398€ 2 398€ 2 398€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
65 392 € 65 392 € 65 392 € 65 392 € 65 392 € 65 392 € 65 392 € 65 392 € 65 392 € 65 392 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 65 392€ 65 392€ 65 392€
092
A.V.2
Ostatné fondy
65 392€ 65 392€ 65 392€ 65 392€ 65 392€ 65 392€ 65 392€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-482 961 € -368 489 € -227 932 € -128 886 € -184 693 € -118 705 € -120 349 € 78 149 € 521 055 € 975 251 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 932 138€ 1 932 138€ 1 932 138€ 1 931 658€ 1 875 851€ 1 875 851€ 1 874 207€ 1 833 784€ 1 833 784€ 1 833 784€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 415 099€ -2 300 627€ -2 160 070€ -2 060 544€ -2 060 544€ -1 994 556€ -1 994 556€ -1 755 635€ -1 312 729€ -858 533€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-266 209 € -114 471 € -140 558 € -100 006 € 55 807 € -65 988 € 1 644 € -238 921 € -442 906 € -454 196 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 203 909 € 1 026 108 € 979 281 € 919 127 € 806 253 € 833 396 € 832 187 € 940 322 € 809 395 € 804 096 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
591 330 € 573 121 € 532 080 € 168 647 € 168 489 € 173 362 € 153 367 € 211 207 € 230 207 € 247 753 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
590 318€ 572 225€ 531 280€ 167 900€ 167 900€ 167 900€ 135 900€ 141 378€ 141 237€ 135 900€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 4 957€ 16 957€ 28 957€ 40 957€ 45 957€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 012€ 896€ 800€ 747€ 589€ 505€ 510€ 449€ 275€ 293€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 4 363€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 40 423€ 47 738€ 61 240€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 3 877 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 3 877€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
611 176 € 451 580 € 445 721 € 746 748 € 635 510 € 657 780 € 676 582 € 725 238 € 576 936 € 553 906 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
124 453 € 113 493 € 134 088 € 155 528 € 144 321 € 102 078 € 198 368 € 186 468 € 175 388 € 181 629 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
124 453€ 113 493€ 134 088€ 155 528€ 144 321€ 102 078€ 198 368€ 186 468€ 175 388€ 181 629€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
32 488€ 27 501€ 27 676€ 25 194€ 25 152€ 25 174€ 28 000€ 40 000€ 40 000€ 158€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 521€ 4 843€ 2 942€ 3 815€ 5 722€ 4 099€ 6 104€ 4 148€ 5 193€ 7 491€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 732€ 2 810€ 3 291€ 2 333€ 3 222€ 2 252€ 3 480€ 2 212€ 3 026€ 4 320€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 391€ 7 434€ 518€ 716€ 4 682€ 7 210€ 1 985€ 1 384€ 5 808€ 1 452€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
435 591€ 295 499€ 277 206€ 559 162€ 452 411€ 516 967€ 438 645€ 491 026€ 347 521€ 358 856€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 403 € 1 407 € 1 480 € 3 732 € 2 254 € 2 254 € 2 238 € 2 252 € 2 437 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 403€ 1 407€ 1 480€ 3 732€ 2 254€ 2 254€ 2 238€ 2 252€ 2 437€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 747 € 3 782 € 905 € 9 879 € 996 € 2 092 € 200 € 1 786 € 2 592 € 569 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 747€ 3 782€ 905€ 9 879€ 996€ 2 092€ 200€ 1 786€ 2 592€ 569€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€