Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detská organizácia FÉNIX, o.z.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
149 701€ 154 160€
02
502
Spotreba energie
16€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
8 245€ 3 476€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
107 930€ 122 952€
08
521
Mzdové náklady
68 592€ 87 050€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
22 367€ 28 814€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 295€ 2 239€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
270€ 128€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
850€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
76 103€ 57 906€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
435 518€ 457 575€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
64 996€ 51 873€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
2 000€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
32€ 300€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
7 266€ 26 971€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
109 628€ 50 787€
70
664
Prijaté členské príspevky
5 952€ 5 856€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
21 006€ 16 508€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
227 177€ 309 343€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
438 057€ 461 638€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
2 539€ 4 063€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
2 539€ 4 063€