Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDITRADE spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 047 937 € 17 694 539 € 19 075 394 € 24 013 280 € 23 437 786 € 23 422 317 € 22 340 194 € 27 507 607 € 25 490 772 € 26 022 264 € 22 507 566 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
111 883 € 2 377 814 € 2 281 494 € 1 538 520 € 1 575 086 € 1 632 575 € 1 684 260 € 6 552 787 € 5 126 040 € 2 974 515 € 2 872 418 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 216 € 4 057 € 7 329 € 3 767 € 0 € 6 208 € 11 392 € 7 808 € 14 960 € 16 991 € 2 395 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 216€ 4 057€ 7 329€ 2 200€ 6 208€ 11 392€ 7 808€ 14 960€ 16 991€ 2 395€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 567€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
110 667 € 798 955 € 699 363 € 784 381 € 890 078 € 998 806 € 1 061 437 € 3 160 825 € 4 755 704 € 2 514 847 € 2 384 630 €
012
A.II.1
Pozemky
80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€ 262 614€ 1 483 237€ 262 614€ 262 614€
013
A.II.2
Stavby
44 155€ 546 110€ 597 650€ 649 190€ 700 730€ 752 269€ 803 810€ 2 589 905€ 2 683 960€ 1 725 846€ 1 822 399€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 512€ 172 845€ 19 990€ 55 191€ 109 348€ 166 537€ 177 627€ 276 356€ 267 178€ 304 587€ 116 763€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 783€ 321 329€ 221 800€ 182 854€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 723€ 4 167€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 1 574 802 € 1 574 802 € 750 372 € 685 008 € 627 561 € 611 431 € 3 384 154 € 355 376 € 442 677 € 485 393 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 574 802€ 1 574 802€ 25 057€ 355 376€ 354 575€ 468 475€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
3 014 188€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
750 372€ 685 008€ 627 561€ 611 431€ 88 102€ 16 918€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
344 909€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 906 778 € 14 855 547 € 16 786 323 € 22 451 326 € 21 845 913 € 21 763 814 € 20 633 096 € 20 922 125 € 20 336 605 € 23 038 027 € 19 585 418 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
5 885 587 € 3 077 156 € 3 574 665 € 4 147 379 € 4 186 077 € 5 127 129 € 5 337 803 € 3 812 184 € 2 771 747 € 1 957 426 € 1 933 100 €
032
B.I.1
Materiál
275€ 2 274€ 2 493€ 3 831€ 4 657€ 5 585€ 6 173€ 15 494€ 9 584€ 18 369€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
5 726 490€ 3 070 509€ 3 514 698€ 4 100 632€ 4 089 390€ 4 961 199€ 5 179 173€ 3 567 904€ 2 613 298€ 1 957 426€ 1 914 731€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
158 822€ 4 373€ 57 474€ 42 916€ 92 030€ 160 345€ 152 457€ 228 786€ 148 865€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
87 132 € 55 653 € 3 028 € 998 288 € 31 548 € 36 170 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 906 990€ 31 548€ 36 170€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
87 132€ 55 653€ 3 028€ 91 298€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
11 608 932 € 10 763 586 € 12 768 417 € 17 358 202 € 16 095 623 € 14 624 625 € 11 174 659 € 10 051 385 € 9 185 988 € 6 825 934 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 513 757€ 10 479 627€ 12 517 915€ 17 156 935€ 15 966 942€ 14 354 192€ 11 152 927€ 9 881 000€ 9 152 239€ 6 174 748€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
272 848€ 272 955€ 224 044€ 193 713€ 110 529€ 258 030€ 299€ 144 790€ 640 924€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 822 327€ 11 004€ 26 458€ 7 554€ 18 152€ 12 403€ 21 433€ 25 595€ 33 749€ 10 262€ 100 802€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
325 127 € 959 152 € 440 213 € 945 745 € 1 564 213 € 2 012 060 € 4 120 634 € 6 060 268 € 8 347 322 € 14 218 497 € 9 540 854 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 693€ 3 761€ 24 419€ 37 638€ 47 320€ 57 292€ 49 899€ 30 363€ 22 507€ 18 476€ 31 399€
057
B.IV.2
Účty v bankách
322 434€ 955 391€ 415 794€ 908 107€ 1 516 893€ 1 954 768€ 4 070 735€ 6 029 905€ 5 824 815€ 14 200 021€ 9 509 455€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
2 500 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
29 276 € 461 178 € 7 577 € 23 434 € 16 787 € 25 928 € 22 838 € 32 695 € 28 127 € 9 722 € 49 730 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 385€ 23 428€ 7 577€ 17 673€ 16 132€ 17 956€ 17 207€ 22 358€ 27 131€ 9 722€ 42 680€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 891€ 437 750€ 5 761€ 655€ 7 972€ 5 631€ 10 337€ 996€ 7 050€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 047 937 € 17 694 539 € 19 075 394 € 24 013 280 € 23 437 786 € 23 422 317 € 22 340 194 € 27 507 607 € 25 490 772 € 26 022 264 € 22 507 566 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 117 851 € 5 847 211 € 4 995 059 € 2 979 340 € 3 283 387 € 5 295 836 € 3 711 127 € 3 608 142 € 5 420 631 € 3 826 872 € 6 462 702 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
2 606 € 2 606 € 2 606 € 2 606 € 2 606 € 2 606 € 2 606 € 14 241 € 2 606 € 2 606 € -1 081 762 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 606€ 2 606€ 2 606€ 2 606€ 2 606€ 2 606€ 2 606€ 2 606€ 2 606€ 2 606€ 2 606€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
11 635€ -1 084 368€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 919 € 5 919 € 5 919 € 5 919 € 5 919 € 5 919 € 5 919 € 5 919 € 5 919 € 5 919 € 5 920 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
5 255€ 5 255€ 5 255€ 5 255€ 5 255€ 5 255€ 5 255€ 5 255€ 5 255€ 5 255€ 5 256€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 832 046 € 4 979 892 € 2 964 175 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € -939 € -1 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 832 046€ 4 979 892€ 2 964 175€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-939€ -1€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 270 640 € 852 154 € 2 015 719 € 2 964 174 € 3 268 221 € 5 280 670 € 3 695 961 € 3 581 341 € 5 405 465 € 3 812 646 € 7 531 905 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 847 078 € 11 789 864 € 14 034 183 € 21 024 696 € 20 146 890 € 18 104 324 € 18 627 935 € 23 898 256 € 20 070 124 € 22 195 360 € 16 043 820 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
51 168 € 66 458 € 66 629 € 70 198 € 84 750 € 126 548 € 112 944 € 97 580 € 53 712 € 43 021 € 39 672 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
43 168€ 58 458€ 58 629€ 62 198€ 76 750€ 116 088€ 112 944€ 97 580€ 53 712€ 43 021€ 39 672€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 10 460€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 091 € 1 947 € 3 645 € 11 901 € 7 452 € 7 550 € 53 613 € 5 594 € 88 919 € 47 896 € 30 541 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 091€ 1 947€ 3 645€ 5 397€ 7 108€ 7 550€ 6 658€ 5 594€ 5 133€ 4 524€ 3 874€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 504€ 344€ 0€ 46 955€ 83 786€ 43 372€ 26 667€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
5 673 436 € 5 060 034 € 7 937 927 € 13 217 348 € 11 308 416 € 17 949 077 € 18 446 046 € 23 780 964 € 19 910 831 € 22 094 113 € 15 973 607 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 182 714€ 2 376 694€ 2 123 161€ 3 106 670€ 2 763 062€ 2 679 108€ 2 582 086€ 330 705€ 843 192€ 661 214€ 328 705€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 460€ 3 225€ 7 019€ 8 557€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 321 594€ 2 362 404€ 5 615 277€ 10 003 789€ 8 343 790€ 15 033 575€ 15 536 706€ 22 962 256€ 18 818 993€ 21 286 394€ 15 310 357€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
52 262€ 55 619€ 55 022€ 52 319€ 49 774€ 56 532€ 54 796€ 48 885€ 41 381€ 36 721€ 34 602€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 909€ 38 401€ 38 642€ 36 150€ 32 855€ 35 166€ 34 815€ 34 511€ 25 575€ 22 004€ 20 306€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
57 027€ 225 569€ 87 282€ 17 170€ 117 589€ 144 541€ 237 194€ 397 698€ 178 457€ 79 856€ 270 369€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
23 930€ 1 347€ 18 543€ 1 250€ 1 346€ 155€ 449€ 449€ 8€ 905€ 711€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 121 383 € 6 661 425 € 6 025 982 € 7 725 249 € 8 746 272 € 21 149 € 15 332 € 14 118 € 16 662 € 10 330 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 121 383€ 6 661 425€ 6 025 982€ 7 725 249€ 8 746 272€ 21 149€ 15 332€ 14 118€ 16 662€ 10 330€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
83 008 € 57 464 € 46 152 € 9 244 € 7 509 € 22 157 € 1 132 € 1 209 € 17 € 32 € 1 044 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
83 008€ 57 464€ 46 152€ 9 244€ 7 509€ 22 157€ 1 132€ 1 209€ 17€ 32€ 1 044€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé