Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
763 555€ 458 617€ 103 777€ 117 650€ 124 689€ 67 868€ 74 302€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
756 916€ 451 978€ 97 138€ 111 011€ 118 050€ 61 229€ 67 663€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
689 391€ 253 729€ 27 459€ 34 132€ 47 477€ 53 524€ 58 992€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
67 525€ 70 933€ 62 364€ 69 565€ 63 258€ 390€ 1 356€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
127 315€ 7 315€ 7 315€ 7 315€ 7 315€ 7 315€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 031 094€ 1 229 084€ 964 616€ 643 960€ 774 358€ 441 574€ 428 709€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
31 064€ 8 094€ 1 704€ 1 084€ 604€ 604€ 604€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
16 064€ 8 094€ 1 704€ 1 084€ 604€ 604€ 604€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
15 000€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
854 329€ 411 145€ 131 340€ 109 127€ 100 438€ 57 930€ 180 437€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
13 120€ 8 035€ 6 584€ 3 621€ 2 063€ 5 670€ 784€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
26 602€ 23 912€ 24 104€ 26 900€ 29 505€ 5 105€ 705€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
25 641€ 15 337€ 12 184€ 8 068€ 5 021€ 3 425€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
314 580€ 5 650€ 0€ 126 375€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
15 000€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
474 387€ 348 861€ 88 467€ 70 537€ 58 199€ 43 729€ 52 574€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 145 701€ 809 845€ 831 572€ 533 750€ 673 316€ 383 040€ 247 668€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
16 718€ 8 320€ 4 546€ 3 927€ 2 281€ 10 032€ 8 011€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 128 984€ 801 524€ 827 026€ 529 823€ 671 034€ 373 008€ 239 656€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
58 722€ 278 460€ 207 834€ 277 575€ 929€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
31 795€ 15 329€ 9 169€ 8 220€ 929€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
26 927€ 263 131€ 198 665€ 269 354€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 853 371€ 1 966 160€ 1 276 227€ 1 039 186€ 899 976€ 509 442€ 503 011€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
917 031€ 856 782€ 765 517€ 696 768€ 328 971€ 277 308€ 261 610€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
111 352€ 111 352€ 111 352€ 111 352€ 111 352€ 111 352€ 111 352€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
109 200€ 109 200€ 109 200€ 109 200€ 109 200€ 109 200€ 109 200€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
2 152€ 2 152€ 2 152€ 2 152€ 2 152€ 2 152€ 2 152€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
458 717€ 458 717€ 458 717€ 458 717€ 458 717€ 458 717€ 458 717€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
455 397€ 455 397€ 455 397€ 455 397€ 455 397€ 455 397€ 455 397€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
276 203€ 195 468€ 129 051€ -231 479€ -292 760€ -308 459€ -388 722€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
70 759€ 91 246€ 66 398€ 358 178€ 51 663€ 15 699€ 80 263€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
592 071€ 492 516€ 156 776€ 167 704€ 126 846€ 91 723€ 86 926€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
31 822€ 28 468€ 21 971€ 25 535€ 13 599€ 12 967€ 8 420€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
31 822€ 28 468€ 21 971€ 25 535€ 13 599€ 12 967€ 8 420€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
26 047€ 22 864€ 20 036€ 17 181€ 11 992€ 10 523€ 12 215€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
26 047€ 22 864€ 20 036€ 17 181€ 11 992€ 10 523€ 9 361€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 2 854€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
201 352€ 293 839€ 110 964€ 121 988€ 101 255€ 65 637€ 65 883€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
118 776€ 152 182€ 40 090€ 40 775€ 23 665€ 13 321€ 29 267€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
3 118€ 21 658€ 18 271€ 23 725€ 13 945€ 4 714€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1 904€ 13 978€ 11 495€ 14 004€ 8 869€ 2 851€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 876€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
77 554€ 106 021€ 41 107€ 42 608€ 54 776€ 44 751€ 36 616€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
332 849€ 147 345€ 3 805€ 3 000€ 0€ 2 595€ 408€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
327 360€ 144 340€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
5 489€ 3 005€ 3 805€ 3 000€ 0€ 2 595€ 408€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 344 269€ 616 862€ 353 934€ 174 714€ 444 158€ 140 411€ 154 476€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
152€ 302€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 344 269€ 616 710€ 353 633€ 174 714€ 444 158€ 140 411€ 154 476€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 853 371€ 1 966 160€ 1 276 227€ 1 039 186€ 899 976€ 509 442€ 503 011€