Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
187 281€ 113 789€ 90 359€ 120 317€ 181 260€ 182 040€ 201 395€
02
502
Spotreba energie
44 265€ 27 414€ 22 144€ 21 932€ 9 287€ 13 548€ 13 530€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
8 701€ 13 166€ 9 512€ 8 001€ 15 391€ 17 681€ 21 728€
05
512
Cestovné
12 256€ 17 886€ 9 219€ 15 976€ 11 006€ 10 295€ 16 882€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 363€ 3 887€ 4 528€ 12 326€ 3 486€ 3 167€ 2 071€
07
518
Ostatné služby
607 253€ 388 657€ 375 585€ 372 006€ 344 859€ 304 010€ 360 813€
08
521
Mzdové náklady
755 841€ 652 267€ 648 573€ 604 558€ 314 263€ 248 126€ 293 542€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
258 335€ 221 239€ 222 171€ 210 436€ 103 595€ 80 242€ 98 861€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
37 455€ 22 780€ 25 859€ 26 464€ 13 339€ 9 525€ 11 587€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 1 203€ 1 317€
15
538
Ostatné dane a poplatky
7 000€ 6 339€ 4 975€ 5 836€ 3 602€ 1 509€ 1 428€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
3€ 15€ 15€ 23€ 35€ 22€
17
542
Ostatné pokuty a penále
192€ 10€ 10€ 0€ 0€ 11€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
6 295€ 1 461€ 0€ 0€ 1 414€ 129€ 359€
20
545
Kurzové straty
423€ 365€ 352€ 0€
21
546
Dary
0€ 8 703€ 1 579€
22
547
Osobitné náklady
380€ 654€ 449€
23
548
Manká a škody
300€ 0€ 66€ 186€
24
549
Iné ostatné náklady
19 006€ 24 450€ 16 213€ 10 292€ 13 227€ 9 311€ 11 633€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 362€ 17 350€ 13 874€ 10 665€ 7 979€ 6 434€ 12 266€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
203 832€ 103 493€ 187 985€ 94 723€ 6 298€ 54 508€ 45 521€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
720 991€ 387 478€ 138 277€ 107 309€ 89 785€ 30 324€ 57 130€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 900 149€ 2 002 033€ 1 769 718€ 1 621 043€ 1 119 194€ 981 446€ 1 152 124€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
181 052€ 72 494€ 101 699€ 130 470€ 136 566€ 115 580€ 120 548€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 7€ 23€
54
645
Kurzové zisky
3€ 1€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 1 399€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 200€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
3 549€ 6 590€ 3 016€ 1 311€ 11 620€ 16€ 48 206€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 900€ 0€ 150€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 032 647€ 353 196€ 240 406€ 271 784€ 294 863€ 214 596€ 151 610€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
181 741€ 291 820€ 79 214€ 84 983€ 84 691€ 83 349€ 33 737€
70
664
Prijaté členské príspevky
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
103 699€ 177 458€ 90 697€ 169 286€ 111 645€ 116 238€ 168 439€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
13 139€ 17 715€ 34 189€ 53 072€ 31 903€ 37 444€ 59 881€
73
691
Dotácie
1 450 081€ 1 140 103€ 1 281 893€ 1 263 314€ 494 569€ 429 716€ 648 402€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 970 908€ 2 093 279€ 1 836 115€ 1 979 221€ 1 170 856€ 997 146€ 1 232 393€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
70 759€ 91 246€ 66 398€ 358 178€ 51 663€ 15 700€ 80 269€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 6€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
70 759€ 91 246€ 66 398€ 358 178€ 51 663€ 15 699€ 80 263€