Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
133 634 647 € 130 651 019 € 138 959 144 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 198 591 € 65 383 962 € 63 217 791 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 3 138 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 3 138€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 195 271 € 22 194 290 € 20 024 981 €
012
A.II.1
Pozemky
3 017 913€ 3 019 487€ 3 519 551€
013
A.II.2
Stavby
6 334 821€ 6 235 716€ 5 746 011€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 380 316€ 6 294 122€ 6 127 651€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 064 609€ 2 816 857€ 3 054 859€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
397 612€ 3 828 108€ 1 576 909€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 320 € 43 189 672 € 43 189 672 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 320€ 43 189 672€ 43 189 672€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
110 800 501 € 63 518 286 € 72 425 021 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 700 145 € 2 304 231 € 2 026 072 €
035
B.I.1
Materiál
4 700 145€ 2 304 231€ 2 026 072€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
8 374 871 € 5 408 404 € 5 180 673 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 961 029 € 1 904 938 € 1 950 437 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 869 146€ 1 059 546€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 961 029€ 1 035 792€ 890 891€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 413 842€ 3 503 466€ 3 230 236€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
79 777 559 € 51 837 952 € 57 171 050 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
71 860 671 € 49 752 630 € 55 533 355 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
13 534 333€ 5 981 971€ 11 911 373€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
58 326 338€ 43 770 659€ 43 621 982€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
25 533€ 859 649€ 1 047 241€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
652 441€ 1 225 673€ 590 454€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 238 914€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 947 926 € 3 967 699 € 8 047 226 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 197€ 18 325€ 31 250€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 934 729€ 3 949 374€ 8 015 976€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 635 555 € 1 748 771 € 3 316 332 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
184 204€ 223 009€ 194 921€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 451 351€ 1 525 762€ 3 121 411€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
133 634 647 € 130 651 019 € 138 959 144 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
52 505 476 € 74 613 423 € 76 815 791 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
66 388 € 66 388 € 66 388 €
082
A.I.1
Základné imanie
66 388€ 66 388€ 66 388€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 589 323€ 10 589 323€ 10 589 323€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 771 360 € 65 910 080 € 66 135 399 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 771 360€ 65 910 080€ 66 135 399€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 078 405 € -1 952 368 € 24 681 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
81 129 171 € 56 031 096 € 62 110 237 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 138 224 € 6 987 253 € 6 605 068 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
5 418 811 € 4 602 684 € 3 850 938 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 418 811€ 4 602 684€ 3 850 938€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
431 331€ 453 998€ 403 089€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 288 082€ 1 930 571€ 2 351 041€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 150 940 € 2 761 250 € 3 455 200 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 150 940€ 2 761 250€ 3 455 200€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
62 692 014 € 41 250 474 € 47 020 952 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
58 017 330 € 20 942 678 € 41 304 446 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 17 137 021€ 3 243 755€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 139 405€ 567 085€ 127 140€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 029 247€ 974 407€ 933 397€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
599 442€ 593 228€ 566 997€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
146 243€ 165 949€ 155 284€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
760 347€ 870 106€ 689 933€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 147 993 € 5 032 119 € 5 029 017 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 147 993€ 5 032 119€ 5 029 017€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 6 500 € 33 116 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 6 500€ 33 116€