Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

exe, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 926 190 € 11 550 595 € 8 289 936 € 2 815 129 € 4 816 571 € 3 354 873 € 4 413 277 € 4 933 550 € 4 653 688 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
321 100 € 289 214 € 89 114 € 76 813 € 85 108 € 128 449 € 358 363 € 407 808 € 378 783 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
24 572 € 26 299 € 16 873 € 6 559 € 10 040 € 13 520 € 17 001 € 13 694 € 5 722 €
005
A.I.2
Software
24 572€ 26 299€ 16 873€ 6 559€ 10 040€ 13 520€ 17 001€ 13 694€ 5 722€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
280 951 € 247 338 € 56 003 € 70 254 € 75 068 € 114 929 € 327 991 € 376 710 € 332 465 €
012
A.II.1
Pozemky
24 720€ 24 720€
013
A.II.2
Stavby
6 024€ 114 404€ 119 777€ 58 163€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
276 787€ 242 802€ 51 095€ 63 363€ 69 096€ 108 905€ 184 816€ 227 191€ 197 669€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 164€ 4 536€ 4 908€ 5 280€ 5 652€ 4 051€ 5 022€ 7 454€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 611€ 320€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
69 179€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
15 577 € 15 577 € 16 238 € 13 371 € 17 404 € 40 596 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
15 577€ 15 577€ 16 238€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
13 371€ 17 404€ 40 596€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 276 779 € 8 622 936 € 5 897 375 € 2 662 064 € 4 652 914 € 3 183 534 € 3 941 312 € 3 906 437 € 2 883 659 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 721 € 1 386 € 533 € 6 767 € 16 183 € 28 365 € 13 906 € 75 884 € 46 259 €
032
B.I.1
Materiál
162€ 178€ 368€ 1 034€ 1 138€
036
B.I.5
Tovar
3 721€ 1 386€ 533€ 5 897€ 12 712€ 27 997€ 12 872€ 74 746€ 18 276€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
708€ 3 293€ 27 983€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
802 832 € 258 767 € 331 333 € 19 748 € 27 458 € 14 335 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
802 832€ 258 767€ 331 333€ 19 748€ 27 458€ 14 335€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 653 311 € 4 137 190 € 3 682 648 € 1 887 609 € 3 383 727 € 2 026 595 € 3 476 621 € 2 128 577 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 626 832€ 3 740 048€ 3 676 860€ 1 875 421€ 3 383 727€ 2 003 267€ 3 467 604€ 2 121 262€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 522€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 155€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
348 930€ 12 188€ 2 957€ 8 981€ 6 884€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
26 479€ 48 212€ 266€ 5 216€ 36€ 431€ 882€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 816 915 € 4 225 593 € 1 882 861 € 747 940 € 1 225 546 € 1 114 239 € 450 785 € 1 701 976 € 895 298 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 776€ 1 815€ 2 404€ 1 894€ 1 851€ 1 572€ 1 339€ 2 887€ 4 305€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 815 139€ 4 223 778€ 1 880 457€ 746 046€ 1 223 695€ 1 112 667€ 449 446€ 1 699 089€ 890 993€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 328 311 € 2 638 445 € 2 303 447 € 76 252 € 78 549 € 42 890 € 113 602 € 619 305 € 1 391 246 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 451 818€ 14 033€ 312€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 000 086€ 2 416 851€ 2 235 192€ 76 252€ 78 549€ 42 578€ 113 602€ 619 305€ 1 380 851€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
876 407€ 207 561€ 68 255€ 10 395€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 926 190 € 11 550 595 € 8 289 936 € 2 815 129 € 4 816 571 € 3 354 873 € 4 413 277 € 4 933 550 € 4 653 688 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 151 478 € 1 237 869 € 975 344 € 839 852 € 765 181 € 693 951 € 804 473 € 809 768 € 961 564 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
624 300 € 624 300 € 624 300 € 624 300 € 624 300 € 624 300 € 624 300 € 624 300 € 199 164 €
069
A.I.1
Základné imanie
624 300€ 624 300€ 624 300€ 624 300€ 624 300€ 624 300€ 624 300€ 624 300€ 199 164€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-32 063 € -31 080 € 9 394 € 9 823 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-32 063€ -31 080€ 9 394€ 9 823€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
124 860 € 91 378 € 62 526 € 62 430 € 62 430 € 62 430 € 62 430 € 19 920 € 19 916 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
124 860€ 91 378€ 62 526€ 62 430€ 62 430€ 62 430€ 62 430€ 19 920€ 19 916€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
96 € 96 € 96 € 96 € 96 € 425 196 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
96€ 96€ 96€ 96€ 96€ 425 196€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
434 381 € 553 271 € 288 518 € 153 026 € 78 355 € 7 125 € 108 253 € 155 629 € 317 288 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 544 155 € 7 880 935 € 5 993 321 € 1 825 573 € 3 658 307 € 2 355 159 € 3 458 465 € 3 808 504 € 3 478 126 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
104 545 € 515 392 € 392 890 € 123 977 € 138 686 € 240 838 € 398 685 € 104 364 € 106 641 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
36 106€ 29 899€ 25 257€ 26 803€ 135 858€ 167 883€ 392 929€ 76 398€ 94 532€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 828€ 2 828€ 2 828€ 2 828€ 4 134€ 6 161€ 2 828€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
68 439€ 485 493€ 364 805€ 94 346€ 70 127€ 1 622€ 21 805€ 9 281€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 496 € 4 133 € 5 306 € 6 181 € 10 272 € 13 276 € 14 454 € 7 217 € 8 417 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 496€ 4 133€ 5 306€ 6 181€ 10 272€ 13 276€ 8 119€ 5 158€ 6 991€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 335€ 2 059€ 1 426€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 938 650 € 3 365 024 € 4 797 568 € 1 450 636 € 3 509 349 € 2 101 045 € 3 045 326 € 3 696 727 € 3 363 068 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 230 967€ 2 358 582€ 3 660 296€ 1 129 375€ 2 902 879€ 1 692 477€ 2 039 866€ 3 107 966€ 2 729 961€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
190 508€ 134 769€ 100 101€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 546€ 312 076€ 115 875€ 170 747€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
152 336€ 95 276€ 90 912€ 69 740€ 74 690€ 69 505€ 61 065€ 55 730€ 66 269€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
78 385€ 56 761€ 52 677€ 40 994€ 42 244€ 58 763€ 40 396€ 37 396€ 37 699€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 476 294€ 851 782€ 993 295€ 210 527€ 489 396€ 271 510€ 401 030€ 236 346€ 257 414€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
668€ 2 623€ 388€ 0€ 140€ 244€ 385€ 8 645€ 877€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 496 464 € 3 996 386 € 797 557 € 244 779 € 196 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 496 464€ 3 996 386€ 797 557€ 244 779€ 196€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 230 557 € 2 431 791 € 1 321 271 € 149 704 € 393 083 € 305 763 € 150 339 € 315 278 € 213 998 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
13 477€ 128 289€ 156 722€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
13 477€ 136 227€ 264 794€ 149 041€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
753 424€ 17 677€ 136 970€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 477 133€ 2 414 114€ 1 307 794€ 150 339€ 178 308€ 213 998€