Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

exe, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
240 764€ 128 395€ 378 061€ 421 392€ 1 056 126€ 975 636€ 2 977 395€ 2 427 443€ 2 147 406€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
200 976€ 110 837€ 319 518€ 354 804€ 894 978€ 827 165€ 2 646 772€ 2 149 028€ 1 776 913€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
39 788 € 17 558 € 58 543 € 66 588 € 161 148 € 148 471 € 330 623 € 278 415 € 370 493 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
28 174 186 € 22 261 865 € 20 682 097 € 11 030 480 € 13 050 740 € 10 947 894 € 11 343 704 € 10 859 458 € 8 283 668 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
28 174 186€ 22 261 865€ 20 682 097€ 11 030 480€ 13 050 740€ 10 947 894€ 11 343 704€ 10 858 458€ 8 283 668€
07
II.3
Aktivácia
1 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
25 138 295 € 19 264 676 € 18 083 189 € 9 351 989 € 11 577 110 € 9 373 761 € 10 044 462 € 9 394 741 € 6 452 614 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
107 392€ 90 898€ 48 742€ 46 813€ 50 028€ 55 763€ 114 236€ 143 890€ 142 778€
10
B.2
Služby
25 030 903€ 19 173 778€ 18 034 447€ 9 305 176€ 11 527 082€ 9 317 998€ 9 930 226€ 9 250 851€ 6 309 836€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 075 679 € 3 014 747 € 2 657 451 € 1 745 079 € 1 634 778 € 1 722 604 € 1 629 865 € 1 743 132 € 2 201 547 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 381 937 € 2 378 960 € 2 243 811 € 1 553 872 € 1 530 402 € 1 599 126 € 1 464 580 € 1 691 851 € 1 666 767 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 783 245€ 1 760 131€ 1 705 823€ 1 142 262€ 1 153 796€ 1 186 110€ 1 060 388€ 1 337 899€ 1 354 343€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
555 048€ 584 490€ 508 183€ 386 471€ 351 357€ 387 387€ 373 493€ 313 327€ 273 307€
16
C.4
Sociálne náklady
43 644€ 34 339€ 29 805€ 25 139€ 25 249€ 25 629€ 30 699€ 40 625€ 39 117€
17
D
Dane a poplatky
3 378€ 5 278€ 4 162€ 5 337€ 5 218€ 6 710€ 7 118€ 7 714€ 6 363€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
59 121€ 51 253€ 42 083€ 48 492€ 53 483€ 83 125€ 95 328€ 89 295€ 146 082€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
181€ 9 364€ 362€ 8 891€ 7 862€ 182 142€ 21 692€ 11 100€ 13 895€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14€ 192€ 217€ 2 177€ 184 571€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-256€ 16 016€ 23 271€ -4 015€ -4 282€ 66 281€ 13 165€ 13 262€ -84€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 840€ 111 394€ 105 784€ 83 245€ 97 550€ 99 798€ 114 493€ 269 837€ 28 263€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 320€ 20 889€ 71 224€ 12 859€ 25 200€ 35 945€ 27 397€ 46 594€ 1 036€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
610 186 € 663 109 € 378 854 € 220 453 € 127 992 € 28 786 € 158 462 € 175 353 € 423 541 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 000€ 33 460€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 000€ 33 460€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
51 030 € 21 534 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
21 534€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
51 030€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
3 319€
38
X.
Výnosové úroky
42€ 56€ 132€ 3 373€ 2 185€ 8 158€ 7 105€ 7 611€ 2 419€
39
N
Nákladové úroky
31 002€ 14 778€ 6 098€ 2 685€ 1 980€
40
XI.
Kurzové zisky
249 243€ 64 303€ 85 621€ 4 171€ 2 244€ 556€ 527€ 2 046€ 16 932€
41
O
Kurzové straty
238 013€ 47 297€ 55 771€ 12 081€ 4 680€ 951€ 615€ 3 951€ 16 397€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
44€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 802€ 16 806€ 8 641€ 7 018€ 8 023€ 6 058€ 3 258€ 3 366€ 23 614€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-38 532 € 36 552 € 15 249 € -14 240 € -10 254 € 1 705 € 440 € 23 874 € -20 660 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
571 654 € 699 661 € 394 103 € 206 213 € 117 738 € 30 491 € 158 902 € 199 227 € 402 881 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
137 273 € 146 390 € 105 585 € 53 187 € 39 383 € 23 366 € 50 649 € 43 598 € 85 593 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
681 337€ 73 824€ 417 170€ 45 477€ 52 506€ 41 386€ 46 088€ 45 417€ 75 959€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-544 064€ 72 566€ -311 585€ 7 710€ -13 123€ -18 020€ 4 561€ -1 819€ 9 634€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
434 381 € 553 271 € 288 518 € 153 026 € 78 355 € 7 125 € 108 253 € 155 629 € 317 288 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
571 654 € 699 661 € 394 103 € 206 213 € 117 738 € 30 491 € 158 902 € 199 227 € 402 881 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
434 381 € 553 271 € 288 518 € 153 026 € 78 355 € 7 125 € 108 253 € 155 629 € 317 288 €