Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROLET, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
953 465 € 696 939 € 828 299 € 1 304 528 € 1 369 112 € 1 385 356 € 1 259 228 € 1 373 095 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
374 446 € 345 256 € 447 598 € 974 851 € 965 770 € 955 339 € 854 667 € 838 895 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
373 384 € 344 526 € 446 868 € 974 121 € 965 040 € 954 609 € 853 937 € 834 845 €
012
A.II.1
Pozemky
43 864€ 253 822€ 235 635€ 226 948€ 214 671€ 209 069€
013
A.II.2
Stavby
240 555€ 226 767€ 242 613€ 425 661€ 447 853€ 471 798€ 495 743€ 514 787€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 405€ 114 015€ 191 006€ 256 152€ 249 175€ 249 450€ 139 779€ 94 137€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
9 505€ 19 069€ 28 633€ 2 669€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 560€ 3 744€ 3 744€ 19 417€ 3 744€ 3 744€ 3 744€ 16 852€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 062 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 € 4 050 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 062€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
730€ 730€ 730€ 730€ 730€ 730€ 4 050€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
577 244 € 350 233 € 379 141 € 325 718 € 381 519 € 427 282 € 402 226 € 531 900 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
436 737 € 274 023 € 293 220 € 270 533 € 260 983 € 247 293 € 226 013 € 258 977 €
032
B.I.1
Materiál
19 504€ 11 055€ 20 702€ 2 974€ 3 344€ 1 700€ 3 563€ 8 857€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
179 876€ 174 208€ 223 911€ 175 911€ 179 545€ 178 755€ 173 649€ 171 737€
034
B.I.3
Výrobky
237 357€ 86 799€ 29 475€ 73 013€ 57 972€ 24 330€ 23 802€ 68 848€
035
B.I.4
Zvieratá
17 171€ 16 674€ 11 537€ 33 923€ 16 414€
036
B.I.5
Tovar
1 961€ 1 961€ 1 961€ 8 585€ 8 585€ 8 585€ 9 535€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
11 774 € 10 547 € 10 547 € 10 799 € 8 365 € 8 934 € 19 053 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 774€ 10 547€ 10 547€ 10 799€ 8 365€ 8 934€ 19 053€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
37 915 € 48 288 € 73 015 € 41 258 € 107 900 € 102 255 € 148 454 € 38 885 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
27 891€ 42 885€ 72 976€ 29 645€ 105 153€ 88 330€ 148 454€ 36 131€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
56€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 024€ 5 403€ 39€ 11 613€ 2 537€ 13 925€ 2 754€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
154€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
90 818 € 17 375 € 2 359 € 3 128 € 4 271 € 68 800 € 8 706 € 234 038 €
056
B.IV.1
Peniaze
718€ 588€ 857€ 256€ 624€ 669€ 598€ 845€
057
B.IV.2
Účty v bankách
90 100€ 16 787€ 1 502€ 2 872€ 3 647€ 68 131€ 8 108€ 233 193€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 775 € 1 450 € 1 560 € 3 959 € 21 823 € 2 735 € 2 335 € 2 300 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 775€ 1 450€ 1 560€ 1 521€ 1 783€ 2 497€ 2 335€ 1 384€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 438€ 20 040€ 215€ 916€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
953 465 € 696 939 € 828 299 € 1 304 528 € 1 369 112 € 1 385 356 € 1 259 228 € 1 373 095 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
474 410 € 202 528 € 164 283 € 130 586 € 743 562 € 772 404 € 754 568 € 740 980 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
500 000 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 €
069
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
86 375 € 140 383 € 106 685 € 84 010 € 748 503 € 741 636 € 717 080 € 824 936 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
86 375€ 169 224€ 135 526€ 112 851€ 890 116€ 883 249€ 858 693€ 858 693€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 841€ -28 841€ -28 841€ -141 613€ -141 613€ -141 613€ -33 757€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-114 156 € 38 245 € 33 698 € 22 676 € -28 841 € 6 868 € 13 588 € -107 856 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
478 318 € 493 455 € 662 789 € 1 172 404 € 623 487 € 611 030 € 499 755 € 618 230 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 977 € 2 841 € 3 120 € 5 651 € 7 383 € 6 477 € 7 614 € 5 499 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 977€ 2 841€ 3 120€ 5 651€ 7 383€ 6 477€ 7 614€ 5 499€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
11 806 € 455 € 18 319 € 61 203 € 60 885 € 57 471 € 41 517 € 21 613 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 359€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
383€ 455€ 441€ 371€ 642€ 354€ 517€ 764€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 423€ 17 878€ 60 832€ 60 243€ 55 758€ 30 032€ 3 620€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
10 968€ 17 229€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
213 535 € 490 159 € 641 350 € 1 105 550 € 555 219 € 507 082 € 450 624 € 357 521 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
123 265€ 130 406€ 89 685€ 104 972€ 155 017€ 105 842€ 60 441€ 16 196€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
61 503€ 310 834€ 470 612€ 3 959€ 347 617€ 334 029€ 333 526€ 312 249€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 402€ 8 128€ 10 196€ 20 268€ 7 275€ 7 768€ 7 132€ 6 426€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 054€ 10 809€ 9 546€ 9 352€ 8 804€ 6 867€ 6 750€ 7 407€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 430€ 2 720€ 9 327€ 5 063€ 2 019€ 6 118€ 5 983€ 1 816€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 881€ 27 262€ 51 984€ 961 936€ 34 487€ 46 458€ 36 792€ 13 427€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
233 597€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
250 000 € 40 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
250 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
40 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
737 € 956 € 1 227 € 1 538 € 2 063 € 1 922 € 4 905 € 13 885 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
51€ 65€ 151€ 278€ 639€ 314€ 103€ 961€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
686€ 870€ 1 076€ 1 240€ 1 424€ 1 793€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
686€ 205€ 206€ 184€ 184€ 184€ 4 802€ 11 131€