Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROLET, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
953 465 € 696 939 € 828 299 € 1 304 528 € 1 369 112 € 1 385 356 € 1 259 228 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
374 446 € 345 256 € 447 598 € 974 851 € 965 770 € 955 339 € 854 667 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
373 384 € 344 526 € 446 868 € 974 121 € 965 040 € 954 609 € 853 937 €
012
A.II.1
Pozemky
43 864€ 253 822€ 235 635€ 226 948€ 214 671€
013
A.II.2
Stavby
240 555€ 226 767€ 242 613€ 425 661€ 447 853€ 471 798€ 495 743€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 405€ 114 015€ 191 006€ 256 152€ 249 175€ 249 450€ 139 779€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
9 505€ 19 069€ 28 633€ 2 669€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 560€ 3 744€ 3 744€ 19 417€ 3 744€ 3 744€ 3 744€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 062 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 062€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
730€ 730€ 730€ 730€ 730€ 730€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
577 244 € 350 233 € 379 141 € 325 718 € 381 519 € 427 282 € 402 226 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
436 737 € 274 023 € 293 220 € 270 533 € 260 983 € 247 293 € 226 013 €
035
B.I.1
Materiál
19 504€ 11 055€ 20 702€ 2 974€ 3 344€ 1 700€ 3 563€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
179 876€ 174 208€ 223 911€ 175 911€ 179 545€ 178 755€ 173 649€
037
B.I.3
Výrobky
237 357€ 86 799€ 29 475€ 73 013€ 57 972€ 24 330€ 23 802€
038
B.I.4
Zvieratá
17 171€ 16 674€ 11 537€ 33 923€ 16 414€
039
B.I.5
Tovar
1 961€ 1 961€ 1 961€ 8 585€ 8 585€ 8 585€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
11 774 € 10 547 € 10 547 € 10 799 € 8 365 € 8 934 € 19 053 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
11 774 € 10 547 € 10 547 € 10 799 € 8 365 € 8 934 € 19 053 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
11 774€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 547€ 10 547€ 10 799€ 8 365€ 8 934€ 19 053€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
37 915 € 48 288 € 73 015 € 41 258 € 107 900 € 102 255 € 148 454 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
27 891 € 42 885 € 72 976 € 29 645 € 105 153 € 88 330 € 148 454 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
27 891€ 42 885€ 72 976€ 29 645€ 105 153€ 88 330€ 148 454€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
56€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 024€ 5 403€ 39€ 11 613€ 2 537€ 13 925€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
154€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
90 818 € 17 375 € 2 359 € 3 128 € 4 271 € 68 800 € 8 706 €
072
B.V.1.
Peniaze
718€ 588€ 857€ 256€ 624€ 669€ 598€
073
B.V.2.
Účty v bankách
90 100€ 16 787€ 1 502€ 2 872€ 3 647€ 68 131€ 8 108€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 775 € 1 450 € 1 560 € 3 959 € 21 823 € 2 735 € 2 335 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 775€ 1 450€ 1 560€ 1 521€ 1 783€ 2 497€ 2 335€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 438€ 20 040€ 215€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
953 465 € 696 939 € 828 299 € 1 304 528 € 1 369 112 € 1 385 356 € 1 259 228 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
474 410 € 202 528 € 164 283 € 130 586 € 743 562 € 772 404 € 754 568 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 € 21 709 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€ 21 709€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 € 2 191 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€ 2 191€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
86 375 € 140 383 € 106 685 € 84 010 € 748 503 € 741 636 € 717 080 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
86 375€ 169 224€ 135 526€ 112 851€ 890 116€ 883 249€ 858 693€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 841€ -28 841€ -28 841€ -141 613€ -141 613€ -141 613€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-114 156 € 38 245 € 33 698 € 22 676 € -28 841 € 6 868 € 13 588 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
478 318 € 493 455 € 662 789 € 1 172 404 € 623 487 € 611 030 € 499 755 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 806 € 455 € 18 319 € 61 203 € 60 885 € 57 471 € 41 517 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 359 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 359€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 651€ 15 140€ 23 216€ 30 032€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
383€ 455€ 441€ 371€ 642€ 354€ 517€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 423€ 11 227€ 45 692€ 37 027€ 55 758€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
10 968€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
250 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
213 535 € 490 159 € 641 350 € 1 105 550 € 555 219 € 507 082 € 450 624 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
123 265 € 130 406 € 89 685 € 104 972 € 155 017 € 105 842 € 60 441 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
123 265€ 130 406€ 89 685€ 104 972€ 155 017€ 105 842€ 60 441€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
61 503€ 310 834€ 470 612€ 3 959€ 347 617€ 334 029€ 333 526€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 402€ 8 128€ 10 196€ 20 268€ 7 275€ 7 768€ 7 132€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 054€ 10 809€ 9 546€ 9 352€ 8 804€ 6 867€ 6 750€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 430€ 2 720€ 9 327€ 5 063€ 2 019€ 6 118€ 5 983€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 881€ 27 262€ 51 984€ 961 936€ 34 487€ 46 458€ 36 792€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 977 € 2 841 € 3 120 € 5 651 € 7 383 € 6 477 € 7 614 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 977€ 2 841€ 3 120€ 5 651€ 7 383€ 6 477€ 7 614€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
40 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
737 € 956 € 1 227 € 1 538 € 2 063 € 1 922 € 4 905 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
51€ 65€ 151€ 278€ 639€ 314€ 103€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
686€ 870€ 1 076€ 1 240€ 1 424€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
686€ 205€ 206€ 184€ 184€ 184€ 4 802€