Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROLET, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 340€ 2 358€ 8 308€ 39 992€ 23 287€ 2 500€ 3 392€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 340€ 2 358€ 7 583€ 40 517€ 20 000€ 2 376€ 3 049€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 725 € -525 € 3 287 € 124 € 343 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
760 038 € 811 498 € 759 776 € 806 650 € 700 359 € 679 390 € 828 934 € 622 465 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
603 811€ 821 048€ 754 818€ 790 107€ 653 535€ 656 247€ 871 281€ 592 004€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
156 227€ -9 550€ 4 958€ 16 543€ 12 047€ 23 143€ -42 347€ 26 909€
07
II.3
Aktivácia
34 777€ 3 552€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
607 930 € 526 896 € 486 147 € 547 266 € 553 536 € 526 567 € 594 400 € 513 407 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
341 788€ 350 414€ 336 622€ 387 412€ 373 205€ 366 973€ 401 894€ 323 101€
10
B.2
Služby
266 142€ 176 482€ 149 525€ 159 854€ 180 331€ 159 594€ 192 506€ 190 306€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
152 108 € 284 602 € 273 629 € 260 109 € 146 298 € 156 110 € 234 658 € 109 401 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
267 618 € 309 826 € 283 767 € 271 155 € 232 839 € 240 968 € 239 313 € 228 027 €
13
C.1
Mzdové náklady
192 903€ 222 533€ 203 728€ 195 868€ 165 588€ 174 632€ 172 344€ 166 159€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
66 686€ 78 300€ 71 698€ 68 373€ 58 795€ 59 728€ 61 121€ 55 433€
16
C.4
Sociálne náklady
8 029€ 8 993€ 8 341€ 6 914€ 8 456€ 6 608€ 5 848€ 6 435€
17
D
Dane a poplatky
29 669€ 24 858€ 25 224€ 25 229€ 25 825€ 26 051€ 26 093€ 26 589€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
68 783€ 94 356€ 112 866€ 104 986€ 91 839€ 81 029€ 100 294€ 91 234€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
52 863€ 31 256€ 454 140€ 12 914€ 21 889€ 78 308€ 17 771€ 26 254€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
121 825€ 19 766€ 453 475€ 12 885€ 19 129€ 25 780€ 10 670€ 8 455€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
194 625€ 201 916€ 230 185€ 195 883€ 204 609€ 175 250€ 168 048€ 154 125€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 913€ 11 094€ 23 058€ 15 968€ 20 894€ 20 757€ 19 955€ 37 365€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-103 212 € 57 874 € 59 564 € 38 683 € -17 730 € 15 083 € 24 152 € -101 890 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
5€ 1€ 3€ 2€ 20€
39
N
Nákladové úroky
3 282€ 10 631€ 19 474€ 11 731€ 7 612€ 2 452€ 8 710€ 4 021€
40
XI.
Kurzové zisky
5€
41
O
Kurzové straty
64€ 369€ 574€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 141€ 1 739€ 1 979€ 1 400€ 620€ 1 160€ 7 748€ 1 427€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-5 423 € -12 370 € -21 453 € -13 126 € -8 231 € -3 673 € -16 825 € -5 997 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-108 635 € 45 504 € 38 111 € 25 557 € -25 961 € 11 410 € 7 327 € -107 887 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 521 € 7 259 € 4 413 € 2 881 € 2 880 € 4 542 € -6 261 € -31 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 521€ 7 259€ 4 413€ 2 881€ 2 880€ 4 542€ 4€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-6 261€ -35€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-114 156 € 38 245 € 33 698 € 22 676 € -28 841 € 6 868 € 13 588 € -107 856 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-108 635 € 45 504 € 38 111 € 25 557 € -25 961 € 11 410 € 7 327 € -107 887 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-114 156 € 38 245 € 33 698 € 22 676 € -28 841 € 6 868 € 13 588 € -107 856 €