Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROLET, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
603 811€ 823 389€ 757 177€ 798 415€ 693 527€ 679 534€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 007 526 € 1 047 010 € 1 446 459 € 1 023 755 € 966 849 € 956 235 € 1 017 253 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 340€ 2 358€ 8 308€ 39 992€ 23 287€ 2 500€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
520 259€ 727 978€ 662 857€ 680 052€ 523 218€ 560 193€ 705 590€
05
III.
Tržby z predaja služieb
83 552€ 93 070€ 91 961€ 110 055€ 130 317€ 96 054€ 165 691€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
156 227€ -9 550€ 4 958€ 16 543€ 12 047€ 23 143€ -42 347€
07
V.
Aktivácia
34 777€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
52 863€ 31 256€ 454 140€ 12 914€ 21 889€ 78 308€ 17 771€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
194 625€ 201 916€ 230 185€ 195 883€ 204 609€ 175 250€ 168 048€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 110 738 € 989 136 € 1 386 895 € 985 072 € 984 579 € 941 152 € 993 101 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 340€ 2 358€ 7 583€ 40 517€ 20 000€ 2 376€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
341 788€ 350 414€ 336 622€ 387 412€ 373 205€ 366 973€ 401 894€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
266 142€ 176 482€ 149 525€ 159 854€ 180 331€ 159 594€ 192 507€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
267 618 € 309 826 € 283 767 € 271 155 € 232 839 € 240 968 € 239 312 €
16
E.1.
Mzdové náklady
192 903€ 222 533€ 203 728€ 195 868€ 165 588€ 174 632€ 172 344€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
66 686€ 78 300€ 71 698€ 68 373€ 58 795€ 59 728€ 61 120€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 029€ 8 993€ 8 341€ 6 914€ 8 456€ 6 608€ 5 848€
20
F.
Dane a poplatky
29 669€ 24 858€ 25 224€ 25 229€ 25 825€ 26 051€ 26 093€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
68 783€ 94 356€ 112 866€ 104 986€ 91 839€ 81 029€ 100 294€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
68 783€ 94 356€ 112 866€ 104 986€ 91 839€ 81 029€ 100 294€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
121 825€ 19 766€ 453 475€ 12 885€ 19 129€ 25 780€ 10 670€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 913€ 11 094€ 23 058€ 15 968€ 20 894€ 20 757€ 19 955€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-103 212 € 57 874 € 59 564 € 38 683 € -17 730 € 15 083 € 24 152 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
152 108 € 284 602 € 273 629 € 260 109 € 146 298 € 156 110 € 234 657 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 1 € 3 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 1 € 3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 1€ 3€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 423 € 12 370 € 21 453 € 13 131 € 8 232 € 3 676 € 16 827 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 282 € 10 631 € 19 474 € 11 731 € 7 612 € 2 452 € 8 710 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 282€ 10 631€ 19 474€ 11 731€ 7 612€ 2 452€ 8 710€
52
O.
Kurzové straty
64€ 369€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 141€ 1 739€ 1 979€ 1 400€ 620€ 1 160€ 7 748€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 423 € -12 370 € -21 453 € -13 126 € -8 231 € -3 673 € -16 825 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-108 635 € 45 504 € 38 111 € 25 557 € -25 961 € 11 410 € 7 327 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 521 € 7 259 € 4 413 € 2 881 € 2 880 € 4 542 € -6 261 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 521€ 7 259€ 4 413€ 2 881€ 2 880€ 4 542€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 261€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-114 156 € 38 245 € 33 698 € 22 676 € -28 841 € 6 868 € 13 588 €