Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 960 565 € 23 788 698 € 24 743 370 € 28 691 735 € 30 815 910 € 28 769 240 € 27 169 349 € 26 553 328 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 474 085 € 8 480 271 € 8 885 472 € 9 090 291 € 9 173 816 € 10 274 209 € 11 793 676 € 11 563 762 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 470 856 € 8 477 042 € 8 882 243 € 9 087 062 € 9 170 587 € 10 270 980 € 11 787 897 € 11 514 194 €
012
A.II.1
Pozemky
1 443 464€ 1 443 464€ 1 443 464€ 1 412 026€ 1 412 026€ 1 412 026€ 2 332 553€ 1 412 026€
013
A.II.2
Stavby
6 105 351€ 6 339 117€ 6 555 890€ 6 595 516€ 6 972 984€ 7 361 319€ 7 770 371€ 8 190 551€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
887 972€ 660 392€ 848 820€ 1 045 451€ 750 771€ 1 462 829€ 1 650 167€ 1 449 805€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
737€ 737€ 737€ 737€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
34 069€ 34 069€ 34 069€ 34 069€ 34 069€ 34 069€ 34 069€ 398 575€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
62 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 229 € 3 229 € 3 229 € 3 229 € 3 229 € 3 229 € 5 779 € 49 568 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 229€ 3 229€ 3 229€ 3 229€ 3 229€ 3 229€ 5 779€ 49 568€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 082 274 € 14 762 681 € 15 416 238 € 19 099 556 € 21 275 989 € 17 912 294 € 14 885 981 € 14 662 630 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 199 530 € 9 660 438 € 10 191 378 € 12 709 502 € 14 758 978 € 11 169 278 € 8 320 620 € 8 365 469 €
035
B.I.1
Materiál
3 173 833€ 3 249 431€ 2 880 957€ 3 185 098€ 2 539 071€ 1 869 466€ 2 602 875€ 2 388 211€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 025 697€ 6 411 007€ 7 310 421€ 9 524 404€ 12 219 907€ 9 299 812€ 5 717 745€ 5 977 258€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 003 937 € 4 951 060 € 5 044 157 € 6 162 673 € 5 829 386 € 6 063 851 € 5 501 015 € 5 917 400 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 264 951 € 2 432 373 € 2 869 556 € 3 866 533 € 3 587 366 € 4 152 174 € 3 879 778 € 4 316 051 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
114 390€ 114 394€ 573 172€ 509 526€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 264 951€ 2 432 373€ 2 869 556€ 3 866 533€ 3 472 976€ 4 037 780€ 3 306 606€ 3 806 525€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
488 000€ 488 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
194 176€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 738 986€ 2 518 687€ 2 174 601€ 2 296 140€ 2 242 020€ 1 911 677€ 1 133 237€ 919 173€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 878 807 € 151 183 € 180 703 € 227 381 € 687 625 € 679 165 € 1 064 346 € 379 761 €
072
B.V.1.
Peniaze
37 557€ 93 931€ 66 784€ 71 696€ 63 473€ 71 298€ 39 891€ 57 637€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 841 250€ 57 252€ 113 919€ 155 685€ 624 152€ 607 867€ 1 024 455€ 322 124€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
404 206 € 545 746 € 441 660 € 501 888 € 366 105 € 582 737 € 489 692 € 326 936 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
240 100€ 335 700€ 231 800€ 264 400€ 153 355€ 255 591€ 102 237€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
164 106€ 210 046€ 209 860€ 237 488€ 366 105€ 404 697€ 234 101€ 224 699€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
24 685€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 960 565 € 23 788 698 € 24 743 370 € 28 691 735 € 30 815 910 € 28 769 240 € 27 169 349 € 26 553 328 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 615 777 € 3 544 730 € 3 643 312 € 3 889 424 € 4 571 259 € 4 614 797 € 4 712 867 € 5 202 701 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 €
082
A.I.1
Základné imanie
132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
446 095€ 446 095€ 446 095€ 446 095€ 446 095€ 446 095€ 446 095€ 446 095€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
15 044 € 15 044 € 15 044 € 15 044 € 15 044 € 15 044 € 15 044 € 15 044 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
15 044€ 15 044€ 15 044€ 15 044€ 15 044€ 15 044€ 15 044€ 15 044€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 371 660 € -1 118 300 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 371 660€ -1 118 300€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 950 815 € 3 049 397 € 2 945 510 € 2 966 007 € 3 220 882 € 3 507 105 € 4 878 080 € 5 580 391 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 950 815€ 3 049 397€ 2 945 510€ 2 966 007€ 3 220 882€ 3 507 105€ 4 878 080€ 5 580 391€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
71 047 € -98 582 € 103 887 € 329 502 € 756 462 € 513 777 € 612 532 € 146 695 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 161 029 € 20 092 817 € 20 941 476 € 24 617 351 € 26 061 004 € 23 965 428 € 22 350 725 € 21 350 627 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 592 797 € 1 601 788 € 1 920 338 € 3 089 397 € 3 532 858 € 3 575 087 € 4 459 181 € 5 085 120 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
780 092€ 1 026 785€ 1 276 901€ 1 106 239€ 1 217 997€ 510 824€ 793 417€ 927 006€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
34 707€ 42 518€ 46 712€ 67 332€ 76 742€ 69 374€ 59 534€ 53 554€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
305 488€ 94 694€ 185 539€ 1 520 703€ 1 885 102€ 2 663 609€ 3 291 312€ 3 948 015€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
472 510€ 437 791€ 411 186€ 395 123€ 353 017€ 331 280€ 314 918€ 156 545€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 124 145€ 4 966 614€ 5 203 984€ 2 554 112€ 2 575 708€ 2 531 797€ 2 492 536€ 1 958 509€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 485 252 € 10 471 414 € 12 543 356 € 17 791 628 € 18 046 334 € 15 920 872 € 13 456 096 € 12 470 959 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 321 308 € 9 405 047 € 11 753 702 € 16 112 087 € 16 332 018 € 14 459 696 € 11 813 664 € 11 349 850 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 987€ 4 987€ 4 987€ 4 987€ 4 987€ 4 987€ 4 987€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 316 321€ 9 400 060€ 11 748 715€ 16 107 100€ 16 327 031€ 14 454 709€ 11 808 677€ 11 349 850€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
111 000€ 111 000€ 111 000€ 111 000€ 111 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
167 915€ 160 489€ 172 005€ 176 125€ 174 225€ 161 963€ 152 128€ 139 761€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
155 382€ 98 210€ 106 708€ 111 041€ 107 428€ 100 417€ 94 543€ 88 704€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 651 259€ 618 280€ 369 277€ 521 124€ 596 230€ 358 142€ 553 996€ 18 247€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
189 388€ 189 388€ 141 664€ 760 251€ 725 433€ 729 654€ 730 765€ 763 397€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
158 045 € 141 421 € 155 386 € 148 249 € 124 473 € 118 033 € 118 885 € 104 119 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
158 045€ 141 421€ 155 386€ 148 249€ 124 473€ 118 033€ 118 885€ 104 119€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
428 004€ 428 004€ 428 004€ 179 215€ 225 156€ 81 400€ 96 885€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 372 786€ 2 483 576€ 690 408€ 1 033 965€ 1 602 416€ 1 594 483€ 1 742 627€ 1 635 035€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
183 759 € 151 151 € 158 582 € 184 960 € 183 647 € 189 015 € 105 757 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
183 759€ 151 151€ 158 582€ 184 960€ 183 647€ 189 015€ 105 757€