Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
39 128 957€ 34 533 629€ 47 682 918€ 54 607 961€ 50 573 157€ 51 715 772€ 50 614 536€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
39 745 377 € 34 956 266 € 48 469 113 € 57 664 568 € 52 149 960 € 53 678 423 € 50 612 812 € 46 910 995 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
28 464 494€ 23 225 855€ 35 302 005€ 42 150 964€ 38 810 271€ 39 717 891€ 38 623 869€ 34 284 065€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 664 462€ 11 307 774€ 12 380 913€ 12 456 997€ 11 762 886€ 11 997 881€ 11 216 657€ 11 997 339€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
354 242€ 338 247€ 676 883€ 2 872 306€ 1 463 401€ 1 859 206€ 597 665€ 506 960€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
262 179€ 84 390€ 109 312€ 184 301€ 113 402€ 103 445€ 174 621€ 122 631€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
39 261 756 € 34 638 118 € 47 774 797 € 56 672 202 € 50 696 069 € 52 452 958 € 48 923 258 € 46 072 343 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 802 408€ 21 385 107€ 31 905 267€ 37 534 088€ 33 844 096€ 35 392 702€ 34 756 672€ 31 105 746€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 153 264€ 6 293 018€ 7 451 132€ 7 708 847€ 6 738 321€ 6 860 127€ 6 332 129€ 6 731 926€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 013 071€ 1 926 004€ 2 433 415€ 3 271 280€ 3 546 379€ 3 405 936€ 2 603 497€ 3 187 918€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 687 092 € 3 653 456 € 3 984 069 € 3 895 302 € 3 698 909 € 3 395 410 € 3 160 683 € 3 147 838 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 687 399€ 2 655 710€ 2 892 207€ 2 829 294€ 2 694 003€ 2 472 209€ 2 293 882€ 2 284 730€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
926 663€ 916 427€ 999 765€ 978 703€ 930 484€ 855 104€ 795 067€ 793 752€
19
E.4.
Sociálne náklady
73 030€ 81 319€ 92 097€ 87 305€ 74 422€ 68 097€ 71 734€ 69 356€
20
F.
Dane a poplatky
182 371€ 153 991€ 117 049€ 116 032€ 121 726€ 140 639€ 112 630€ 96 271€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
695 360€ 599 082€ 772 367€ 793 810€ 964 213€ 1 219 224€ 1 078 214€ 1 085 905€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
695 360€ 599 082€ 772 367€ 793 810€ 964 213€ 1 219 224€ 1 078 214€ 1 085 905€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
267 871€ 282 988€ 606 406€ 2 782 801€ 1 340 709€ 1 488 715€ 572 205€ 419 264€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 521€ 39 372€ 70 633€ 146 471€ 40 991€ 236 306€ -16 862€ -58 791€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
457 798€ 305 100€ 434 459€ 423 571€ 400 725€ 313 899€ 324 090€ 356 266€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
483 621 € 318 148 € 694 316 € 992 366 € 1 453 891 € 1 225 465 € 1 689 554 € 838 652 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 160 213 € 4 929 500 € 5 893 104 € 6 093 746 € 6 444 361 € 6 057 007 € 6 148 228 € 5 255 814 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
336 € 54 € 273 € 618 € 4 303 € 3 988 € 1 724 € 14 040 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
261 € 536 € 4 175 € 2 607 € 1 547 € 11 502 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
261€ 536€ 4 175€ 2 607€ 1 547€ 11 502€
42
XII.
Kurzové zisky
336€ 14€ 12€ 82€ 128€ 34€ 177€ 2 479€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
40€ 1 347€ 59€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
315 813 € 386 566 € 475 516 € 447 461 € 468 798 € 547 231 € 583 972 € 609 334 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
225 690 € 287 110 € 363 505 € 345 312 € 358 062 € 451 889 € 476 712 € 484 263 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
225 690€ 287 110€ 363 505€ 345 312€ 358 062€ 451 889€ 476 712€ 484 263€
52
O.
Kurzové straty
942€ 537€ 526€ 254€ 199€ 1 779€ 2 871€ 1 422€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
89 181€ 98 919€ 111 485€ 101 895€ 110 537€ 93 563€ 104 389€ 123 649€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-315 477 € -386 512 € -475 243 € -446 843 € -464 495 € -543 243 € -582 248 € -595 294 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
168 144 € -68 364 € 219 073 € 545 523 € 989 396 € 682 222 € 1 107 306 € 243 358 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
97 097 € 30 218 € 115 186 € 216 021 € 232 934 € 168 445 € 494 774 € 96 663 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
62 378€ 3 612€ 99 123€ 173 915€ 211 197€ 152 083€ 336 401€ 34€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
34 719€ 26 606€ 16 063€ 42 106€ 21 737€ 16 362€ 158 373€ 96 629€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
71 047 € -98 582 € 103 887 € 329 502 € 756 462 € 513 777 € 612 532 € 146 695 €