Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Program® spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 932 618 € 19 880 901 € 17 858 511 € 19 643 226 € 17 623 014 € 18 488 838 € 18 901 932 € 15 357 623 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 289 053 € 11 312 098 € 11 412 694 € 10 757 288 € 11 948 139 € 12 020 065 € 10 649 675 € 8 000 398 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
82 190 € 185 975 € 223 851 € 233 586 € 477 909 € 663 545 € 114 893 € 65 307 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
13 000€ 37 549€ 76 081€ 54 532€
005
A.I.2
Software
59 068€ 162 853€ 187 729€ 172 915€ 389 828€ 609 013€ 58 803€ 62 307€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
23 122€ 23 122€ 23 122€ 23 122€ 12 000€ 56 090€ 3 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 631 863 € 7 998 123 € 8 640 196 € 7 761 737 € 8 539 137 € 9 173 300 € 8 534 632 € 6 777 091 €
012
A.II.1
Pozemky
1 669 185€ 1 669 185€ 1 689 328€ 1 669 185€ 1 669 166€ 1 669 166€ 1 694 141€ 1 693 814€
013
A.II.2
Stavby
2 833 720€ 3 068 017€ 3 137 446€ 3 361 376€ 3 528 984€ 2 911 265€ 2 854 252€ 2 791 641€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 709 219€ 2 733 806€ 3 104 228€ 2 209 496€ 2 833 535€ 3 766 241€ 3 401 456€ 1 694 857€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
419 739€ 527 115€ 709 194€ 506 680€ 507 452€ 826 628€ 460 333€ 459 884€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 000€ 124 450€ 136 895€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 575 000 € 3 128 000 € 2 548 647 € 2 761 965 € 2 931 093 € 2 183 220 € 2 000 150 € 1 158 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
60 000€ 92 000€ 202 647€ 415 965€ 568 593€ 570 720€ 387 650€ 295 500€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 515 000€ 3 036 000€ 2 346 000€ 2 346 000€ 2 362 500€ 1 612 500€ 1 612 500€ 862 500€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 057 549 € 6 557 803 € 6 309 755 € 8 706 976 € 5 324 765 € 6 098 959 € 7 866 747 € 6 626 640 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
234 737 € 208 729 € 310 601 € 73 740 € 75 097 € 96 819 € 56 099 € 25 336 €
035
B.I.1
Materiál
234 737€ 208 729€ 310 601€ 73 740€ 75 097€ 96 819€ 56 099€ 25 336€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
78 930 € 122 900 € 77 305 € 45 565 € 275 579 € 42 055 € 32 829 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
78 930€ 122 900€ 77 305€ 45 565€ 275 579€ 42 055€ 32 829€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 096 674 € 5 008 529 € 5 401 963 € 4 832 542 € 4 383 599 € 5 292 892 € 4 841 651 € 3 577 405 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
565 530 € 1 777 261 € 2 279 544 € 2 308 393 € 1 863 308 € 2 355 647 € 2 648 369 € 2 480 458 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
565 530€ 1 777 261€ 2 279 544€ 2 308 393€ 1 863 308€ 2 355 647€ 2 648 369€ 2 480 458€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
310 166€ 643 989€ 491 503€ 88 694€ 345 779€ 17 754€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 220 978€ 2 587 279€ 2 630 916€ 2 524 149€ 2 431 597€ 2 591 466€ 2 193 282€ 1 079 193€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
726 138 € 1 261 615 € 474 291 € 3 723 389 € 820 504 € 433 669 € 2 926 942 € 2 991 070 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 644€ 44 182€ 39 400€ 107 072€ 90 219€ 205 173€ 257 910€ 272 882€
073
B.V.2.
Účty v bankách
708 494€ 1 217 433€ 434 891€ 3 616 317€ 730 285€ 228 496€ 2 669 032€ 2 718 188€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 586 016 € 2 011 000 € 136 062 € 178 962 € 350 110 € 369 814 € 385 510 € 730 585 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 554 189€ 1 972 135€ 101 575€ 138 005€ 299 956€ 324 955€ 353 875€ 724 064€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
31 827€ 38 865€ 34 487€ 40 957€ 50 154€ 44 859€ 31 635€ 6 521€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 932 618 € 19 880 901 € 17 858 511 € 19 643 226 € 17 623 014 € 18 488 838 € 18 901 932 € 15 357 623 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 347 944 € 11 264 509 € 14 262 976 € 16 529 563 € 14 864 173 € 13 749 238 € 14 860 288 € 12 315 806 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 700 000 € 1 700 000 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 700 000€ 1 700 000€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
170 000 € 170 000 € 46 629 € 46 629 € 46 629 € 46 629 € 46 629 € 46 629 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
170 000€ 170 000€ 46 629€ 46 629€ 46 629€ 46 629€ 46 629€ 46 629€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
4 647 895 € 7 646 362 € 7 646 362 € 7 646 362 € 7 646 362 € 7 646 362 € 7 646 362 € 7 646 362 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
4 647 895€ 7 646 362€ 7 646 362€ 7 646 362€ 7 646 362€ 7 646 362€ 7 646 362€ 7 646 362€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 612 205 € 4 746 614 € 4 610 664 € 4 610 664 € 3 933 147 € 3 709 212 € 2 626 512 € 2 261 021 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 612 205€ 4 746 614€ 4 610 664€ 4 610 664€ 3 933 147€ 3 709 212€ 2 626 512€ 2 261 021€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-4 782 156 € -2 998 467 € 1 627 381 € 3 893 968 € 2 906 095 € 2 015 095 € 4 208 845 € 2 029 854 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 584 674 € 8 616 392 € 3 595 535 € 3 113 663 € 2 758 841 € 4 739 580 € 4 041 377 € 3 041 389 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
55 212 € 16 880 € 22 641 € 20 132 € 16 646 € 185 285 € 170 897 € 162 467 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
15 095€ 16 880€ 22 641€ 20 132€ 16 646€ 14 500€ 11 764€ 15 802€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
40 117€ 170 785€ 159 133€ 146 665€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 722 216€ 3 645 552€ 210 000€ 330 000€ 450 000€ 851 296€ 997 829€ 690 717€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 463 756 € 4 352 705 € 2 601 052 € 2 165 026 € 1 733 569 € 2 869 744 € 2 352 029 € 1 699 640 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
525 457 € 1 123 560 € 1 967 498 € 1 199 312 € 1 134 934 € 1 696 302 € 1 333 697 € 1 306 392 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
525 457€ 1 123 560€ 1 967 498€ 1 199 312€ 1 134 934€ 1 696 302€ 1 333 697€ 1 306 392€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 518 060€ 2 618 060€ 500 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
204 875€ 297 200€ 303 092€ 280 325€ 254 144€ 264 969€ 222 344€ 174 669€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
140 758€ 190 209€ 215 323€ 196 132€ 166 477€ 169 040€ 148 944€ 121 433€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
63 686€ 103 663€ 93 119€ 433 396€ 55 698€ 227 105€ 646 143€ 35 303€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 920€ 20 013€ 22 020€ 55 861€ 122 316€ 12 328€ 901€ 61 843€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
259 561 € 267 927 € 428 498 € 265 161 € 225 282 € 232 067 € 187 278 € 129 601 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
259 561€ 267 927€ 428 498€ 265 161€ 225 282€ 232 067€ 187 278€ 129 601€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 083 929€ 333 328€ 333 344€ 333 344€ 333 344€ 601 188€ 333 344€ 358 964€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
20 € 267 € 428 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
267€ 428€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
20€