Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REAKTORTEST, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 053 713 € 2 506 431 € 2 044 967 € 2 902 179 € 1 707 629 € 1 901 777 € 992 828 € 633 179 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
24 311 € 128 € 3 040 € 13 941 € 31 220 € 48 946 € 54 236 € 46 903 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
24 311 € 128 € 3 040 € 13 941 € 31 220 € 48 946 € 54 236 € 46 903 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 311€ 108€ 2 526€ 13 294€ 30 440€ 48 033€ 53 189€ 45 554€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20€ 514€ 647€ 780€ 913€ 1 047€ 1 349€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 011 562 € 2 492 719 € 2 030 371 € 2 876 536 € 1 664 480 € 1 835 226 € 930 388 € 579 151 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
599 € 132 € 1 307 €
035
B.I.1
Materiál
132€ 1 307€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
599€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
72 114 € 83 394 € 75 172 € 64 781 € 42 109 € 37 375 € 32 281 € 33 056 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
995 € 2 495 € 2 495 € 2 495 € 645 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
995€ 2 495€ 2 495€ 2 495€ 645€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
71 119€ 80 899€ 72 677€ 62 286€ 41 464€ 37 375€ 32 281€ 33 056€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
960 556 € 1 994 878 € 1 483 459 € 2 407 239 € 1 182 268 € 1 355 306 € 669 283 € 335 957 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
914 670 € 1 980 349 € 1 455 516 € 2 406 690 € 1 181 803 € 1 354 788 € 669 019 € 325 803 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
73 753€ 81 041€ 97 593€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
648 904€ 1 764 594€ 895 821€ 2 105 489€ 996 998€ 1 336 294€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
192 013€ 134 714€ 462 102€ 301 201€ 184 805€ 18 494€ 669 019€ 325 803€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
42 129€ 13 800€ 27 310€ 9 750€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 757€ 729€ 633€ 549€ 465€ 518€ 264€ 404€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
978 293 € 414 447 € 471 740 € 404 516 € 440 103 € 442 413 € 227 517 € 210 138 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 165€ 10 228€ 12 834€ 13 775€ 13 799€ 9 344€ 12 815€ 4 827€
073
B.V.2.
Účty v bankách
976 128€ 404 219€ 458 906€ 390 741€ 426 304€ 433 069€ 214 702€ 205 311€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 840 € 13 584 € 11 556 € 11 702 € 11 929 € 17 605 € 8 204 € 7 125 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
940€ 1 340€ 871€ 545€ 498€ 546€ 649€ 440€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 900€ 12 244€ 10 685€ 11 157€ 11 431€ 17 059€ 7 555€ 6 685€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 053 713 € 2 506 431 € 2 044 967 € 2 902 179 € 1 707 629 € 1 901 777 € 992 828 € 633 179 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
311 504 € 371 505 € 421 083 € 486 996 € 367 867 € 303 766 € 270 885 € 229 583 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 €
082
A.I.1
Základné imanie
66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€ 1 369€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
26 541 € 26 541 € 26 541 € 26 541 € 26 541 € 26 541 € 26 541 € 26 541 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€ 26 541€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
70 467 € 70 467 € 70 467 € 70 467 € 70 467 € 70 467 € 70 467 € 70 467 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€ 70 467€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
146 738 € 206 739 € 256 317 € 322 230 € 203 101 € 139 000 € 106 119 € 64 817 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 742 209 € 2 134 926 € 1 623 884 € 2 415 183 € 1 339 762 € 1 598 011 € 721 943 € 403 596 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 817 € 10 414 € 13 176 € 8 810 € 2 232 € 2 817 € 4 261 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 817€ 10 414€ 13 176€ 8 810€ 2 232€ 2 817€ 4 261€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
271 563 € 333 863 € 284 246 € 236 038 € 140 665 € 127 050 € 120 000 € 120 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
271 563€ 333 863€ 284 246€ 236 038€ 140 665€ 127 050€ 120 000€ 120 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 392 904 € 1 710 524 € 1 232 745 € 2 063 863 € 1 107 752 € 1 404 998 € 546 627 € 226 956 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 063 242 € 1 465 744 € 915 626 € 1 713 673 € 930 833 € 1 170 746 € 390 018 € 135 055 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
450€ 97 320€ 106 050€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 063 242€ 1 465 744€ 915 626€ 1 713 223€ 833 513€ 1 064 696€ 390 018€ 135 055€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
99 450€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
139 085€ 108 285€ 130 686€ 85 601€ 64 627€ 89 275€ 77 205€ 39 954€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
109 416€ 78 980€ 100 400€ 65 241€ 46 429€ 64 092€ 48 533€ 27 640€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
81 161€ 57 515€ 86 033€ 99 898€ 65 863€ 80 885€ 30 871€ 24 307€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
77 742 € 86 722 € 96 479 € 102 106 € 82 535 € 63 731 € 51 179 € 52 379 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
27 909€ 54 321€ 51 410€ 55 418€ 38 535€ 28 224€ 28 737€ 23 162€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
49 833€ 32 401€ 45 069€ 46 688€ 44 000€ 35 507€ 22 442€ 29 217€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 320€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé