Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REAKTORTEST, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 594 862€ 11 547 018€ 12 186 211€ 12 204 790€ 8 926 306€ 5 509 048€ 2 283 990€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 602 719 € 23 579 997 € 26 021 743 € 23 478 208 € 14 641 842 € 5 509 931 € 2 283 875 € 1 802 210 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 645€ 58 868€ 336 689€ 48 354€ 150 678€ 102 689€ 35 336€ 205 965€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 585 217€ 11 488 150€ 11 849 522€ 12 156 436€ 8 775 628€ 5 406 359€ 2 248 475€ 1 595 066€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
360€ 2 000€ 910€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 007 857€ 12 032 619€ 13 833 532€ 11 272 508€ 5 715 536€ 883€ 64€ 179€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 361 104 € 23 257 563 € 25 637 492 € 23 015 265 € 14 344 316 € 5 316 123 € 2 135 309 € 1 704 057 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 885€ 54 321€ 316 829€ 44 979€ 142 518€ 77 454€ 29 509€ 183 032€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
71 273€ 167 935€ 168 328€ 223 357€ 344 713€ 517 413€ 374 890€ 397 298€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 371 793€ 8 675 746€ 9 189 703€ 9 223 001€ 6 339 247€ 3 266 109€ 984 476€ 553 423€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 899 560 € 2 310 176 € 2 105 202 € 2 223 216 € 1 773 436 € 1 546 921 € 724 625 € 549 815 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 327 732€ 1 588 666€ 1 420 866€ 1 483 499€ 1 208 889€ 978 795€ 500 695€ 387 060€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
492 840€ 600 370€ 549 172€ 591 127€ 461 790€ 396 456€ 184 438€ 140 019€
19
E.4.
Sociálne náklady
78 988€ 121 140€ 135 164€ 148 590€ 102 757€ 171 670€ 39 492€ 22 736€
20
F.
Dane a poplatky
1 355€ 1 689€ 1 420€ 1 382€ 2 336€ 1 388€ 988€ 1 029€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 699€ 2 551€ 10 901€ 17 279€ 17 726€ 15 408€ 12 654€ 7 167€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 699€ 2 551€ 10 901€ 17 279€ 17 726€ 15 408€ 12 654€ 7 167€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
360€ 2 663€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
539€ 24€ 16€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 001 000€ 12 044 785€ 13 845 109€ 11 282 051€ 5 724 340€ -108 570€ 8 143€ 9 614€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
241 615 € 322 434 € 384 251 € 462 943 € 297 526 € 193 808 € 148 566 € 98 153 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 142 911 € 2 649 016 € 2 511 351 € 2 713 453 € 2 099 828 € 1 648 072 € 894 936 € 667 278 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
36 € 91 € 147 € 5 € 127 € 516 € 299 € 403 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
11 € 93 € 178 € 293 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
11€ 93€ 178€ 293€
42
XII.
Kurzové zisky
36€ 91€ 147€ 5€ 116€ 423€ 121€ 110€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
45 062 € 48 131 € 48 794 € 44 553 € 22 300 € 1 179 € 1 176 € 2 079 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 648 € 22 009 € 19 107 € 17 440 € 9 528 € 66 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 648€ 22 009€ 19 107€ 17 440€ 9 528€ 66€
52
O.
Kurzové straty
222€ 674€ 690€ 718€ 391€ 280€ 324€ 274€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 192€ 25 448€ 28 997€ 26 395€ 12 381€ 899€ 852€ 1 739€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-45 026 € -48 040 € -48 647 € -44 548 € -22 173 € -663 € -877 € -1 676 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
196 589 € 274 394 € 335 604 € 418 395 € 275 353 € 193 145 € 147 689 € 96 477 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
49 851 € 67 655 € 79 287 € 96 165 € 72 252 € 54 145 € 41 570 € 31 660 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
40 071€ 75 877€ 89 678€ 116 987€ 76 341€ 59 239€ 40 795€ 31 846€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
9 780€ -8 222€ -10 391€ -20 822€ -4 089€ -5 094€ 775€ -186€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
146 738 € 206 739 € 256 317 € 322 230 € 203 101 € 139 000 € 106 119 € 64 817 €