Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
29 520 € 29 406 € 22 150 € 27 427 € 21 859 € 22 896 € 18 950 € 23 089 € 18 379 € 22 374 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 944 € 7 486 € 8 028 € 8 570 € 9 112 € 9 654 € 9 720 € 9 950 € 10 340 € 12 427 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
6 944 € 7 486 € 8 028 € 8 570 € 9 112 € 9 654 € 9 720 € 9 950 € 10 340 € 12 427 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 944€ 7 486€ 8 028€ 8 570€ 9 112€ 9 654€ 9 720€ 9 950€ 6 270€ 6 992€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 070€ 5 435€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
22 576 € 21 920 € 14 122 € 18 857 € 12 747 € 13 242 € 9 230 € 13 139 € 8 039 € 9 947 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
17 822 € 14 826 € 12 326 € 16 771 € 11 702 € 10 405 € 8 171 € 10 859 € 7 698 € 9 408 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
17 742€ 14 786€ 12 286€ 16 731€ 11 662€ 10 365€ 8 131€ 10 819€ 7 643€ 8 326€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
80€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 55€ 1 082€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 754 € 7 094 € 1 796 € 2 086 € 1 045 € 2 837 € 1 059 € 2 280 € 341 € 539 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 754€ 7 094€ 1 796€ 2 086€ 1 045€ 2 837€ 1 059€ 2 280€ 341€ 359€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
180€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
29 520 € 29 406 € 22 150 € 27 427 € 21 859 € 22 896 € 18 950 € 23 089 € 18 379 € 22 374 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-112 838 € -114 358 € -116 077 € -114 517 € -116 831 € -109 295 € -119 592 € -130 469 € -135 810 € -113 633 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-147 552€ -149 271€ -147 711€ -150 025€ -142 488€ -152 786€ -163 664€ -169 004€ -146 827€ -131 799€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 520 € 1 719 € -1 560 € 2 314 € -7 537 € 10 297 € 10 878 € 5 341 € -22 177 € -15 028 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
142 358 € 143 764 € 138 227 € 141 944 € 138 690 € 132 191 € 138 542 € 153 558 € 154 189 € 136 007 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 132€ 1 039€ 1 039€ 1 039€ 955€ 955€ 955€ 955€ 955€ 798€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
139 333 € 142 725 € 137 188 € 139 624 € 137 735 € 131 236 € 137 587 € 152 603 € 151 343 € 134 027 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
21 780€ 25 027€ 27 804€ 27 547€ 19 498€ 13 559€ 23 505€ 26 039€ 28 920€ 21 284€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
16 144€ 28 714€ 35 902€ 53 278€ 67 104€ 60 805€ 64 728€ 66 622€ 71 603€ 63 382€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 519€ 1 966€ 2 558€ 1 142€ 1 821€ 7 126€ 3 432€ 14 020€ 4 898€ 3 439€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
98 890€ 87 018€ 70 924€ 57 657€ 49 312€ 49 746€ 45 922€ 45 922€ 45 922€ 45 922€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 893€ 1 281€ 1 891€ 1 182€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci