Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FEVAKO spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
315 517 € 349 594 € 389 356 € 430 192 € 399 580 € 304 913 € 286 957 € 219 177 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 118 € 26 002 € 43 650 € 29 637 € 40 437 € 0 € 0 € 10 163 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 118 € 26 002 € 43 650 € 29 637 € 40 437 € 0 € 0 € 10 163 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 118€ 26 002€ 43 650€ 29 637€ 40 437€ 0€ 0€ 10 163€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
301 654 € 320 241 € 341 669 € 396 063 € 356 148 € 301 095 € 284 306 € 206 231 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
495 € 495 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
495€ 495€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
64 982 € 50 179 € 109 373 € 126 733 € 45 085 € 500 € 500 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
64 982 € 50 179 € 109 373 € 126 733 € 45 085 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
64 982€ 50 179€ 109 373€ 126 733€ 45 085€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
500€ 500€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 955 € 23 595 € 93 722 € 500 € 7 730 € 500 € 57 723 € 54 185 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
89 419 € 57 723 € 51 841 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
89 419€ 57 723€ 51 841€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 955€ 23 095€ 3 803€ 7 230€ 2 344€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
230 717 € 246 467 € 247 947 € 286 190 € 221 685 € 255 510 € 225 588 € 151 051 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 237€ 3 846€ 3 864€ 2 630€ 2 388€ 3 267€ 4 282€ 1 870€
073
B.V.2.
Účty v bankách
227 480€ 242 621€ 244 083€ 283 560€ 219 297€ 252 243€ 221 306€ 149 181€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 745 € 3 351 € 4 037 € 4 492 € 2 995 € 3 818 € 2 651 € 2 783 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 745€ 3 351€ 4 037€ 4 492€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 995€ 3 818€ 2 651€ 2 783€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
315 517 € 349 594 € 389 356 € 430 192 € 399 580 € 304 913 € 286 957 € 219 177 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
285 097 € 273 286 € 338 401 € 356 545 € 341 616 € 239 972 € 219 000 € 167 918 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
13 990€ 13 990€ 16 870€ 20 201€ 20 201€ 20 202€ 22 560€ 24 554€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 167 € 5 167 € 5 166 € 5 167 € 5 167 € 5 166 € 5 166 € 5 166 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 167€ 5 167€ 5 166€ 5 167€ 5 167€ 5 166€ 5 166€ 5 166€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
140 647 € 106 831 € 82 894 € 81 645 € 127 965 € 635 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
140 647€ 106 831€ 82 894€ 81 645€ 127 965€ 635€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
118 654 € 140 659 € 226 832 € 242 893 € 181 644 € 207 330 € 184 635 € 131 559 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
30 420 € 76 308 € 50 955 € 73 647 € 57 964 € 64 941 € 67 957 € 51 259 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 475 € 5 902 € 9 862 € 8 558 € 10 467 € 14 051 € 1 888 € 1 538 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
8 110 € 5 697 € 8 072 € 6 702 € 8 598 € 11 686 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 110€ 5 697€ 8 072€ 6 702€ 8 598€ 11 686€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
365€ 205€ 1 790€ 1 856€ 1 869€ 2 365€ 1 888€ 1 538€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 943 € 2 620 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 943€ 2 620€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
21 945 € 67 108 € 37 491 € 60 911 € 43 741 € 48 594 € 64 126 € 47 101 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
140 € -294 € 239 € 5 191 € 4 322 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
140€ -294€ 239€ 5 191€ 4 322€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 792€ 37 498€ 23 450€ 23 449€ 23 449€ 23 471€ 22 569€ 23 469€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 618€ 6 430€ 4 981€ 5 537€ 4 566€ 5 700€ 8 635€ 6 554€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 932€ 11 387€ 4 463€ 4 718€ 4 146€ 4 971€ 6 246€ 5 858€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 393€ 11 553€ 4 287€ 24 522€ 9 882€ 13 688€ 21 012€ 6 033€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
210€ 100€ 310€ 2 979€ 1 698€ 525€ 473€ 865€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 298 € 3 602 € 4 178 € 3 756 € 2 296 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 298€ 3 602€ 4 178€ 3 756€ 2 296€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé