Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.03.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
3 484€ 14 692€ 14 539€ 16 140€ 66 552€ 143 106€ 41 091€ 88 341€
02
501
Spotreba materiálu
437€ 6 449€ 10 348€ 11 543€ 61 151€ 142 867€ 40 699€ 20 278€
03
502
Spotreba energie
3 047€ 8 243€ 4 191€ 4 597€ 5 401€ 239€ 393€ 38 109€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 954€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
8 645€ 1 040 457€ 172 910€ 1 167 181€ 2 357 144€ 3 990 391€ 596 557€ 499 893€
07
511
Opravy a udržiavanie
397€ 2 592€ 4 078€ 2 587€ 2 235€ 2 069€ 1 472€ 5 825€
08
512
Cestovné
151€ 331€ 29 171€ 4 698€ 9 723€ 1 023€ 278€ 84 370€
09
513
Náklady na reprezentáciu
17€ 298€ 365€ 59€ 269€ 261€ 280€ 19 232€
10
518
Ostatné služby
8 081€ 1 037 235€ 139 296€ 1 159 837€ 2 344 917€ 3 987 038€ 594 527€ 390 466€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
57 819€ 1 920 502€ 2 522 943€ 1 773 292€ 1 456 503€ 285 049€ 308 382€ 411 185€
12
521
Mzdové náklady
35 427€ 1 453 926€ 1 903 963€ 1 593 176€ 1 309 409€ 202 603€ 215 677€ 330 733€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
17 365€ 457 867€ 608 210€ 156 034€ 134 139€ 64 983€ 60 411€ 69 516€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 128€ 705€ 181€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 027€ 8 710€ 10 770€ 24 083€ 12 827€ 16 758€ 32 114€ 9 919€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 017€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
124€ 497€ 113€ 325€ 7 367€ 879€ 757€ 676€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 62€ 22€ 0€ 508€ 508€ 676€
20
538
Ostatné dane a poplatky
124€ 435€ 113€ 303€ 7 367€ 371€ 249€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
636 980€ 406 016€ 1 044 236€ 464 668€ 94 177€ 100€ 0€ 3 128€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 65€ 209€ 2 531€ 0€ 0€ 1 330€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
636 980€ 405 950€ 1 044 236€ 459 310€ 91 646€ 100€ 0€ 1 797€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
68€ 1 304€ 52 040€ 19 622€ 19 854€ 19 045€ 22 049€ 74 933€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
68€ 1 104€ 2 379€ 3 721€ 4 771€ 7 164€ 10 305€ 65 089€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 200€ 49 661€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 200€ 49 661€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 146€ 1 734€ 2 138€ 2 582€ 2 789€ 13 022€ 30 292€ 5 249€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 146€ 1 734€ 2 138€ 2 582€ 2 789€ 13 022€ 30 292€ 5 249€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
708 266€ 3 385 201€ 3 808 919€ 3 443 811€ 4 004 386€ 4 451 592€ 999 128€ 1 083 406€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 12 196€ 16 491€ 18 395€ 19 810€ 9 079€ 21 517€ 118 999€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 12 196€ 16 491€ 18 395€ 19 810€ 9 079€ 21 517€ 118 999€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
785 847€ 1 013 861€ 951 742€ 13 592€ 324 477€ 100€ 3 084€ 57 875€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
785 847€ 1 013 861€ 951 742€ 13 592€ 324 477€ 0€ 3 084€ 56 879€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 266€ 44 395€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 266€ 44 395€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 266€ 44 395€ 15 901€ 15 083€ 11 881€ 11 744€ 9 844€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
71 595€ 2 528 095€ 3 930 062€ 3 315 182€ 3 710 798€ 3 297 391€ 885 919€ 924 719€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
71 527€ 2 526 991€ 3 928 959€ 3 312 974€ 3 707 727€ 3 294 146€ 884 124€ 860 105€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
68€ 1 104€ 1 104€ 2 207€ 3 071€ 3 244€ 1 795€ 64 614€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
862 708€ 3 598 547€ 4 914 197€ 3 362 252€ 4 066 966€ 3 318 314€ 920 364€ 1 101 593€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
154 441€ 213 346€ 1 105 278€ -81 559€ 62 580€ -1 133 278€ -78 764€ 18 187€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
154 441€ 213 346€ 1 105 278€ -81 559€ 62 580€ -1 133 278€ -78 764€ 18 187€