Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 649 430€ 9 454 808€ 9 481 587€ 9 241 044€ 7 930 507€ 6 931 092€ 6 939 210€ 5 931 126€ 6 066 463€ 5 659 880€ 3 580 913€ 3 675 937€ 3 837 242€ 3 926 717€ 3 923 922€ 3 549 872€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
7 716 196€ 7 567 235€ 7 496 349€ 7 454 040€ 6 238 982€ 5 342 106€ 5 564 979€ 4 652 552€ 4 870 867€ 4 589 642€ 2 420 266€ 2 582 343€ 2 768 100€ 2 939 341€ 3 047 151€ 3 154 521€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 290 574€ 3 155 838€ 3 187 985€ 3 213 352€ 3 129 562€ 2 915 615€ 3 004 756€ 3 117 190€ 3 223 902€ 2 858 591€ 958 280€ 931 017€ 902 157€ 858 569€ 764 823€ 627 095€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
3 290 574€ 3 155 838€ 1 999 442€ 2 420 557€ 2 515 027€ 2 915 615€ 3 004 756€ 735 934€ 832 436€ 957 335€ 12 077€ 10 800€ 16 738€ 62 931€ 114 110€ 83 626€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1 188 543€ 792 795€ 614 536€ 2 381 256€ 2 391 467€ 1 901 256€ 946 203€ 920 217€ 885 418€ 795 638€ 650 713€ 543 469€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 425 622€ 4 411 398€ 4 308 364€ 4 240 688€ 3 109 420€ 2 426 491€ 2 560 223€ 1 535 362€ 1 646 965€ 1 731 052€ 1 461 986€ 1 651 327€ 1 865 944€ 2 080 772€ 2 282 328€ 2 527 425€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€ 275 961€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 385€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 809 655€ 3 715 071€ 3 785 914€ 3 654 401€ 1 713 861€ 1 781 516€ 1 847 493€ 749 249€ 840 449€ 958 244€ 1 127 066€ 1 307 984€ 1 484 222€ 1 669 490€ 1 854 758€ 2 042 157€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
249 017€ 278 111€ 148 299€ 214 894€ 211 840€ 311 001€ 403 746€ 28 493€ 35 906€ 8 283€ 22 487€ 47 521€ 69 808€ 110 560€ 111 620€ 151 647€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
69 618€ 91 534€ 75 728€ 95 048€ 69 639€ 31 333€ 4 412€ 15 815€ 27 719€ 45 559€ 36 086€ 19 476€ 35 567€ 24 363€ 38 607€ 53 182€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 334€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
13 186€ 15 871€ 16 562€ 1 097€ 3 029€ 4 961€ 6 893€ 0€ 0€ 398€ 1 382€ 4 144€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
7 800€ 34 465€ 22 077€ 821 173€ 25 198€ 25 198€ 460 498€ 459 652€ 442 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 808 381€ 1 781 705€ 1 857 750€ 1 661 187€ 1 564 400€ 1 490 504€ 1 327 714€ 1 226 152€ 1 161 762€ 1 050 745€ 1 122 036€ 1 049 091€ 1 029 589€ 946 288€ 833 749€ 324 384€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
16 360€ 19 607€ 33 137€ 32 911€ 13 875€ 13 441€ 18 657€ 21 291€ 21 213€ 13 208€ 22 246€ 35 423€ 45 720€ 36 766€ 34 631€ 57 280€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
16 360€ 19 607€ 33 137€ 32 911€ 13 875€ 13 441€ 18 657€ 21 291€ 21 213€ 13 208€ 22 246€ 35 423€ 45 720€ 36 766€ 34 631€ 57 280€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 726€ 231€ 5 006€ 4 576€ 1 573€ 5 781€ 1 675€ 81 346€ 5 709€ 22 068€ 11 864€ 9 098€ 47 001€ 29 293€ 18 366€ 30 800€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
12€ 274€ 313€ 39 506€ 17 639€ 301€ 16 902€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
4 726€ 190€ 4 580€ 4 576€ 1 543€ 5 541€ 1 227€ 81 243€ 5 599€ 11 833€ 11 409€ 8 785€ 6 994€ 10 514€ 17 055€ 13 774€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
17€ 168€ 152€ 103€ 110€ 1€ 181€ 0€ 301€ 837€ 870€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
344€ 60€ 297€ 0€ 200€ 0€ 15€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
41€ 14€ 12€ 10 222€ 0€ 0€ 303€ 124€ 124€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 787 295€ 1 761 867€ 1 819 608€ 1 623 700€ 1 548 951€ 1 471 281€ 1 307 381€ 1 123 514€ 1 134 840€ 1 015 469€ 1 087 926€ 1 004 571€ 936 868€ 880 229€ 780 753€ 236 304€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 720€ 17 744€ 38 575€ 29 362€ 4 747€ 10 803€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 787 295€ 1 761 867€ 1 819 608€ 1 623 700€ 1 548 951€ 1 471 281€ 1 307 381€ 1 123 514€ 1 134 840€ 1 015 469€ 1 085 206€ 986 827€ 898 293€ 850 867€ 776 006€ 225 501€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
124 853€ 105 868€ 127 488€ 125 816€ 127 124€ 98 483€ 46 517€ 52 423€ 33 833€ 19 493€ 38 611€ 44 502€ 39 552€ 41 088€ 43 021€ 70 967€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
61 766€ 56 823€ 55 570€ 52 891€ 58 904€ 56 565€ 45 323€ 45 679€ 31 033€ 15 619€ 33 731€ 34 982€ 35 264€ 32 884€ 35 961€ 41 086€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
63 087€ 49 045€ 71 917€ 72 925€ 68 220€ 41 918€ 1 195€ 6 744€ 2 800€ 3 873€ 4 880€ 9 520€ 4 288€ 8 204€ 7 060€ 29 881€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 649 430€ 9 454 808€ 9 481 587€ 9 241 044€ 7 930 507€ 6 931 092€ 6 939 210€ 5 931 126€ 6 066 463€ 5 659 880€ 3 580 913€ 3 675 937€ 3 837 242€ 3 926 717€ 3 923 922€ 3 549 872€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-847 204€ -967 149€ -722 122€ -688 396€ -676 694€ -600 173€ -550 385€ -615 641€ -536 709€ -567 315€ -665 885€ -476 660€ 17 815€ -40 291€ -145 171€ -101 629€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-847 204€ -967 149€ -722 122€ -688 396€ -676 694€ -600 173€ -550 385€ -615 641€ -536 709€ -567 315€ -665 885€ -476 660€ 17 815€ -40 291€ -145 171€ -101 629€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-971 789€ -722 122€ -695 707€ -676 694€ -599 977€ -556 183€ -615 641€ -555 813€ 324 892€ 181 155€ -476 660€ 17 829€ -40 274€ -145 171€ -131 483€ 999 135€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
124 585€ -245 027€ -26 415€ -11 701€ -76 717€ -43 990€ 65 256€ -59 827€ -861 601€ -748 470€ -189 225€ -494 489€ 58 090€ 104 880€ -13 688€ -1 100 764€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
10 484 232€ 10 410 665€ 10 195 370€ 9 922 690€ 8 596 909€ 7 520 143€ 7 464 785€ 6 502 946€ 6 532 412€ 6 138 306€ 4 241 363€ 4 143 509€ 3 804 839€ 3 918 753€ 4 031 623€ 3 590 352€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
891 907€ 807 162€ 781 193€ 748 237€ 660 675€ 612 479€ 580 625€ 563 150€ 555 512€ 495 302€ 573 549€ 529 499€ 125 095€ 128 240€ 166 194€ 207 659€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
823 085€ 792 162€ 767 753€ 731 478€ 633 975€ 595 179€ 565 936€ 539 010€ 536 415€ 477 425€ 480 506€ 449 295€ 58 171€ 43 737€ 87 633€ 70 395€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
68 822€ 15 000€ 13 440€ 16 759€ 26 700€ 17 300€ 14 689€ 24 141€ 19 096€ 17 877€ 93 043€ 80 204€ 66 924€ 84 503€ 78 561€ 137 264€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
8 513 528€ 8 272 680€ 8 296 123€ 8 230 589€ 6 886 322€ 6 037 686€ 6 156 473€ 5 248 765€ 5 359 982€ 5 052 023€ 2 968 495€ 2 579 263€ 2 765 964€ 2 912 746€ 2 955 564€ 3 086 290€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
806 029€ 755 552€ 804 610€ 782 013€ 770 707€ 706 081€ 622 636€ 651 159€ 580 241€ 551 269€ 553 664€ 18 305€ 11 482€ 18 718€ 24 130€ 13 774€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
7 707 499€ 7 517 128€ 7 491 513€ 7 448 576€ 6 115 615€ 5 331 605€ 5 533 837€ 4 597 605€ 4 779 741€ 4 500 754€ 2 414 831€ 2 560 958€ 2 754 482€ 2 894 027€ 2 931 434€ 3 072 516€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
11 056€ 9 407€ 11 477€ 8 843€ 7 206€ 7 654€ 7 912€ 8 748€ 4 515€ 2 904€ 1 004€ 2 285€ 2 110€ 5 983€ 5 580€ 1 626€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
11 056€ 9 407€ 11 477€ 8 843€ 7 206€ 7 654€ 7 912€ 8 748€ 4 515€ 2 904€ 1 004€ 2 285€ 2 110€ 5 983€ 5 580€ 1 626€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 067 742€ 1 321 416€ 1 106 576€ 935 020€ 1 042 707€ 862 324€ 719 775€ 682 283€ 612 403€ 588 077€ 698 315€ 1 032 462€ 911 671€ 871 784€ 904 285€ 294 778€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
27 532€ 275 051€ 25 529€ 21 374€ 196 949€ 55 145€ 39 146€ 78 816€ 54 854€ 72 138€ 103 980€ 47 918€ 15 141€ 26 683€ 133 298€ 69 174€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
9 574€ 11 973€ 2 907€ 4 680€ 7 649€ 9 466€ 1 980€ 2 965€ 2 797€ 22€ 124€ 11 130€ 0€ 12€ 6 643€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1€ 2€ 2€ 307€ 93€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
577€ 797€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
688 707€ 717 939€ 760 558€ 619 645€ 592 860€ 559 119€ 447 214€ 407 237€ 356 857€ 318 918€ 361 805€ 758 665€ 704 254€ 652 678€ 563 757€ 31 002€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
171 374€ 168 767€ 168 930€ 154 063€ 133 390€ 128 880€ 125 567€ 105 367€ 107 458€ 96 322€ 73 256€ 93 923€ 98 862€ 98 636€ 112 297€ 101 921€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 525€ 1 618€ 1 337€ 1 227€ 1 675€ 1 343€ 1 477€ 2 122€ 2 235€ 3 062€ 7 104€ 2 372€ 3 228€ 3 598€ 4 970€ 5 480€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
135 083€ 117 134€ 117 213€ 105 142€ 89 366€ 87 071€ 85 898€ 71 996€ 73 095€ 79 087€ 120 449€ 101 381€ 65 542€ 73 639€ 74 903€ 65 637€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
31 798€ 28 935€ 29 666€ 25 823€ 19 884€ 19 826€ 19 676€ 14 764€ 14 940€ 15 753€ 31 696€ 28 077€ 13 205€ 16 458€ 15 032€ 14 921€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 150€ 437€ 3 067€ 934€ 898€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 402€ 11 292€ 8 339€ 6 750€ 10 292€ 11 122€ 24 810€ 43 821€ 70 760€ 88 889€ 5 435€ 9 088€ 14 587€ 48 254€ 37 470€ 61 149€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 265€ 2 327€ 955€ 1 711€ 423€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 402€ 8 027€ 6 011€ 5 795€ 8 581€ 11 122€ 24 810€ 43 821€ 70 760€ 88 889€ 5 435€ 8 665€ 14 587€ 48 254€ 37 470€ 61 149€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€