Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
47 103 149 € 43 402 157 € 37 272 622 € 33 314 288 € 22 252 663 € 22 880 695 € 25 310 533 € 26 718 657 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 558 352 € 15 758 351 € 16 651 294 € 17 474 457 € 18 162 430 € 16 545 158 € 17 729 133 € 18 336 110 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 851 867 € 15 747 003 € 16 639 946 € 17 463 109 € 18 151 082 € 16 533 810 € 17 114 837 € 18 331 303 €
012
A.II.1
Pozemky
2 769 131€ 2 769 132€ 2 769 132€ 2 769 131€ 2 769 132€ 2 447 122€ 2 447 123€ 2 447 123€
013
A.II.2
Stavby
11 824 494€ 12 588 075€ 13 379 286€ 14 139 628€ 14 899 970€ 13 643 572€ 14 154 467€ 15 420 400€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
180 152€ 260 874€ 381 995€ 444 817€ 378 144€ 310 577€ 384 108€ 346 586€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
33 851€ 88 085€ 88 085€ 88 085€ 88 085€ 88 085€ 88 085€ 88 085€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
44 239€ 40 837€ 21 448€ 21 448€ 15 751€ 44 454€ 41 054€ 29 109€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 706 485 € 11 348 € 11 348 € 11 348 € 11 348 € 11 348 € 614 296 € 4 807 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 005 000€ 11 348€ 11 348€ 11 348€ 11 348€ 11 348€ 614 296€ 4 807€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 701 485€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
27 107 397 € 26 571 658 € 20 033 725 € 15 736 282 € 3 910 876 € 5 878 944 € 7 581 338 € 8 382 473 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
220 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
220 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 753 118 € 2 063 381 € 2 184 933 € 10 185 440 € 167 810 € 940 387 € 1 250 996 € 3 128 999 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 020 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 020 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 753 118€ 2 063 381€ 2 184 933€ 10 185 440€ 167 810€ 946 890€ 230 996€ 3 128 999€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
-6 503€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
21 472 380 € 18 261 827 € 2 067 209 € 2 195 212 € 1 636 265 € 2 051 121 € 3 596 087 € 5 002 787 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 332 921 € 16 658 € 1 010 748 € 242 668 € 576 303 € 1 128 775 € 3 596 087 € 5 000 387 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 332 921€ 16 658€ 1 010 748€ 242 668€ 576 303€ 1 128 775€ 3 596 087€ 5 000 387€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 496€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 139 459€ 18 245 169€ 1 056 461€ 1 952 544€ 1 059 962€ 918 850€ 2 400€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
3 023 097 € 3 016 242 € 3 054 996 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
3 023 097€ 3 016 242€ 3 054 996€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 881 899 € 3 223 353 € 12 765 341 € 300 634 € 2 106 801 € 2 667 436 € 2 734 255 € 250 687 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 938€ 4 558€ 4 768€ 6 572€ 7 924€ 4 750€ 101€ 216€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 874 961€ 3 218 795€ 12 760 573€ 294 062€ 2 098 877€ 2 662 686€ 2 734 154€ 250 471€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
437 400 € 1 072 148 € 587 603 € 103 549 € 179 357 € 456 593 € 62 € 74 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
437 400€ 1 025 050€ 552 975€ 68 503€ 146 000€ 456 575€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
131€ 1 128€ 46€ 48€ 18€ 62€ 74€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
46 967€ 33 500€ 35 000€ 33 309€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
47 103 149 € 43 402 157 € 37 272 622 € 33 314 288 € 22 252 663 € 22 880 695 € 25 310 533 € 26 718 657 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 487 085 € 17 109 052 € 16 917 198 € 16 650 042 € 16 368 931 € 15 818 629 € 17 603 204 € 17 259 085 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
16 032 664 € 16 032 664 € 16 032 664 € 16 032 664 € 16 032 664 € 16 032 663 € 16 032 664 € 16 032 664 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 032 664€ 16 032 664€ 16 032 664€ 16 032 664€ 16 032 664€ 16 032 664€ 16 032 664€ 16 032 664€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-1€
085
A.II
Emisné ážio
8€ 8€ 7€ 8€ 8€ 8€ 8€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
193 812 € 193 812 € 193 812 € 193 812 € 193 812 € 193 812 € 207 089 € 161 152 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
193 812€ 193 812€ 193 812€ 193 812€ 193 812€ 193 812€ 207 089€ 161 152€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-26 514 € -30 165 € -30 165 € -30 165 € -30 165 € 572 783 € -36 706 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-26 514€ -30 165€ -30 165€ -30 165€ -30 165€ 572 783€ -36 706€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 271 984 € 720 879 € 453 724 € 172 612 € -377 689 € 803 938 € 1 056 030 € 183 220 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 090 708€ 1 902 506€ 1 635 351€ 1 354 239€ 803 938€ 803 938€ 1 056 030€ 183 220€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-818 724€ -1 181 627€ -1 181 627€ -1 181 627€ -1 181 627€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-11 375 € 188 203 € 267 155 € 281 112 € 550 301 € -1 181 627 € -265 370 € 918 747 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
29 577 923 € 26 221 711 € 20 233 926 € 16 632 491 € 5 883 732 € 7 029 216 € 7 691 634 € 9 459 572 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 745 663 € 11 665 218 € 5 946 083 € 252 158 € 169 701 € 356 621 € 4 795 438 € 6 033 778 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 745 426€ 11 302 114€ 5 637 315€ 4 438 818€ 5 678 817€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
237€ 209€ 133€ 59€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
362 895€ 308 635€ 252 099€ 169 701€ 356 621€ 356 620€ 354 961€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 454 709 € 1 555 995 € 1 287 167 € 3 337 776 € 5 666 502 € 6 635 028 € 1 740 660 € 2 265 058 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 414 055 € 1 516 121 € 1 230 922 € 1 277 140 € 1 351 987 € 1 835 967 € 1 537 437 € 2 099 502 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
54 001€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 173 606€ 1 173 605€ 1 173 605€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 414 055€ 342 515€ 57 317€ 49 534€ 1 351 987€ 1 835 967€ 1 537 437€ 2 099 502€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 307€ 1 261€ 1 238€ 953€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
946€ 641€ 725€ 535€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
34 832€ 35 403€ 51 713€ 41 264€ 45 114€ 3 007€ 75 761€ 7 087€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 002 569€ 2 569€ 2 569€ 2 017 884€ 4 269 401€ 4 796 054€ 127 462€ 158 469€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
498 € 676 € 783 € 5 200 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
498€ 676€ 783€ 1 200€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
6 377 551€ 41 774€ 47 529€ 37 567€ 1 155 536€ 1 155 536€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
38 141 € 71 394 € 121 498 € 31 755 € 32 850 € 15 695 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
38 141€ 71 394€ 121 498€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
31 755€ 32 850€ 15 695€