Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prysmian Kablo s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
70 124 952 € 74 579 106 € 77 286 540 € 74 330 005 € 72 970 766 € 19 017 048 € 13 461 818 € 15 354 330 € 13 858 952 € 16 985 294 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 272 749 € 27 720 825 € 30 145 873 € 32 419 404 € 34 158 728 € 1 388 255 € 1 443 607 € 1 494 389 € 1 570 442 € 1 652 353 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
43 822 € 18 135 € 23 429 € 44 350 € 55 521 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
43 822€ 4 895€ 23 429€ 44 350€ 55 521€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
13 240€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
25 228 927 € 27 702 690 € 30 122 444 € 32 375 054 € 34 103 207 € 1 388 255 € 1 443 607 € 1 494 389 € 1 570 442 € 1 652 353 €
012
A.II.1
Pozemky
2 965 162€ 2 964 562€ 2 241 524€ 2 241 524€ 2 241 524€ 446 923€ 446 923€ 446 923€ 446 923€ 446 923€
013
A.II.2
Stavby
11 091 478€ 11 834 422€ 12 605 923€ 13 362 829€ 14 124 311€ 929 086€ 979 267€ 1 029 447€ 1 080 260€ 1 136 995€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 373 159€ 12 542 497€ 14 328 035€ 15 909 495€ 17 510 802€ 1 743€ 3 423€ 8 757€ 33 997€ 54 457€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
217 233€ 108 882€ 42 752€ 5 667€ 3 687€ 3 687€ 3 687€ 3 687€ 3 687€ 3 687€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
70 395€ 223 327€ 904 210€ 855 539€ 141 973€ 6 816€ 10 307€ 5 575€ 5 575€ 10 291€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
511 500€ 29 000€ 80 910€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
44 854 958 € 46 845 881 € 47 126 543 € 41 882 698 € 38 782 264 € 17 621 259 € 12 011 264 € 13 841 263 € 12 277 719 € 15 315 902 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 008 984 € 18 910 529 € 12 710 981 € 12 322 401 € 10 285 117 € 3 863 719 € 4 586 535 € 4 420 883 € 4 908 144 € 5 643 542 €
035
B.I.1
Materiál
13 914 049€ 11 993 672€ 6 200 300€ 6 911 277€ 5 227 393€ 1 046 651€ 1 137 871€ 1 233 736€ 1 210 743€ 1 318 838€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
746 493€ 818 437€ 619 147€ 552 596€ 1 286 941€
037
B.I.3
Výrobky
365 034€ 1 071 351€ 1 530 116€ 689 828€ 525 085€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 983 408€ 5 027 069€ 4 361 418€ 4 168 700€ 3 245 698€ 2 817 068€ 3 448 664€ 3 187 147€ 3 697 401€ 4 324 704€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 119 349 € 119 185 € 129 920 € 282 834 € 385 088 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 4€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
119 345€ 119 185€ 129 920€ 282 834€ 385 088€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
23 832 744 € 27 919 579 € 33 086 593 € 28 871 349 € 28 118 761 € 13 490 041 € 7 291 942 € 9 279 791 € 7 062 791 € 9 182 884 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
20 511 248 € 23 982 854 € 15 005 263 € 13 630 513 € 13 544 128 € 1 630 744 € 1 258 713 € 2 462 357 € 3 160 863 € 3 565 669 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17 335 489€ 22 752 970€ 14 407 418€ 13 091 964€ 12 880 291€ 1 010 851€ 713 450€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
58 346€ 27 017€ 18 363€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 117 413€ 1 202 867€ 597 845€ 520 186€ 663 837€ 619 893€ 545 263€ 2 462 357€ 3 160 863€ 3 565 669€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
13 280 747€ 11 859 638€ 6 027 620€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 486 478€ 2 286 680€ 16 434 664€ 14 940 677€ 6 687 128€ 3 706 487€ 5 459 367€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 017 042€ 328 783€ 142 601€ 304 725€ 642 882€ 120 975€ 194 759€ 157 389€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
-38 337€ 209 481€ 61 547€ 171 470€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
856 313€ 1 111 781€ 1 442 518€ -4 566€ 479 534€ -341€ 5 609€ 9 331€ 682€ 459€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 230 € 15 773 € 1 328 969 € 688 948 € 378 386 € 148 150 € 13 602 € 10 669 € 23 950 € 104 388 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 939€ 3 844€ 11 785€ 2 932€ 12 456€ 5 393€ 12 563€ 10 065€ 16 425€ 13 836€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 291€ 11 929€ 1 317 184€ 686 016€ 365 930€ 142 757€ 1 039€ 604€ 7 525€ 90 552€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
-2 755 € 12 400 € 14 124 € 27 903 € 29 774 € 7 534 € 6 947 € 18 678 € 10 791 € 17 039 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
-2 744€ 12 411€ 14 134€ 29 774€ 7 534€ 6 947€ 18 678€ 10 791€ 17 039€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
27 913€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-11€ -11€ -10€ -10€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
70 124 952 € 74 579 106 € 77 286 540 € 74 330 005 € 72 970 766 € 19 017 048 € 13 461 818 € 15 354 330 € 13 858 952 € 16 985 294 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 535 034 € 16 814 599 € 11 878 333 € 10 818 335 € 9 637 740 € 10 323 160 € 9 645 126 € 9 910 078 € 9 408 967 € 10 819 946 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 €
082
A.I.1
Základné imanie
21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 579 836 € 1 333 023 € 1 280 023 € 1 220 993 € 1 220 993 € 1 187 091 € 1 187 091 € 1 162 035 € 1 162 035 € 1 162 035 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 579 836€ 1 333 023€ 1 280 023€ 1 220 993€ 1 220 993€ 1 187 091€ 1 187 091€ 1 162 035€ 1 162 035€ 1 162 035€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-11 422 541 € -16 111 994 € -17 118 992 € -18 240 557 € -17 555 137 € -18 199 269 € -17 934 316 € -18 410 372 € -16 999 394 € -16 674 982 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 422 541€ -16 111 994€ -17 118 992€ -18 240 557€ -17 555 137€ -18 199 269€ -17 934 316€ -18 410 372€ -16 999 394€ -16 674 982€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-279 565 € 4 936 266 € 1 059 998 € 1 180 595 € -685 420 € 678 034 € -264 953 € 501 111 € -1 410 978 € -324 411 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
53 589 918 € 57 513 207 € 65 408 207 € 63 511 670 € 62 738 234 € 8 622 403 € 3 727 432 € 5 392 454 € 4 396 860 € 6 118 250 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 509 142 € 15 749 368 € 556 391 € 525 345 € 729 642 € 3 400 € 1 695 € 5 803 € 12 035 € 17 032 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
15 000 000€ 15 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
81 626€ 47 597€ 33 308€ 25 453€ 20 003€ 3 400€ 1 695€ 5 803€ 12 035€ 17 032€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
427 516€ 701 771€ 523 083€ 499 892€ 709 639€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 856 126 € 873 416 € 924 647 € 707 458 € 110 177 € 108 638 € 255 101 € 144 064 € 101 001 € 700 403 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 856 126€ 873 416€ 924 647€ 707 458€ 110 177€ 108 638€ 255 101€ 144 064€ 101 001€ 700 403€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
34 902 957 € 39 836 134 € 62 753 782 € 60 896 642 € 61 122 819 € 8 034 440 € 3 217 620 € 3 550 722 € 3 429 455 € 4 723 375 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
30 440 663 € 37 648 921 € 22 574 893 € 20 314 965 € 18 884 384 € 4 926 867 € 2 917 250 € 3 287 184 € 2 952 527 € 4 426 079 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
14 219 191€ 19 195 488€ 10 147 442€ 10 136 806€ 9 583 096€ 4 524 709€ 2 672 720€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
772 054€ 823 032€ 1 313 485€ 791 749€ 568 221€ 108 833€ 93 986€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 449 418€ 17 630 401€ 11 113 966€ 9 386 410€ 8 733 067€ 293 325€ 150 544€ 3 287 184€ 2 952 527€ 4 426 079€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 262 472€ 564 535€ 39 330 242€ 39 453 911€ 41 768 038€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
571 446€ 454 945€ 406 157€ 335 412€ 260 234€ 69 235€ 62 280€ 69 984€ 176 968€ 93 644€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
393 373€ 316 270€ 253 199€ 211 421€ 158 064€ 49 534€ 27 314€ 41 842€ 45 578€ 47 330€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
851 463€ 38 071€ 499 234€ 52 096€ 737 156€ 206 143€ 147 397€ 249 258€ 153 508€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
81 699€ 159 448€ 1 952€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
235 003€ 151 220€ 3€ 2 092 200€ 4 633€ 2 363€ 5 124€ 2 814€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 321 693 € 1 054 289 € 1 173 387 € 1 382 225 € 775 596 € 475 925 € 253 016 € 272 504 € 854 369 € 677 440 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
216 090€ 230 242€ 293 341€ 283 713€ 257 420€ 162 899€ 151 079€ -1€ 200 259€ 236 476€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 105 603€ 824 047€ 880 046€ 1 098 512€ 518 176€ 313 026€ 101 937€ 272 505€ 654 110€ 440 964€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 419 361€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
251 300 € 594 792 € 71 485 € 89 260 € 51 798 € 53 125 € 47 098 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
251 300€ 594 792€ 71 485€ 58 284€ 51 798€ 53 125€ 47 098€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
30 976€