Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
75 886 823€ 95 288 631€ 96 832 276€ 99 178 426€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
47 905 314€ 60 289 879€ 69 356 031€ 78 625 347€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
4 431 512€ 7 328 840€ 8 962 734€ 9 160 490€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 431 512€ 7 328 840€ 8 962 734€ 8 371 920€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 788 570€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
43 473 801€ 52 961 039€ 60 393 297€ 69 464 857€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 258 176€ 2 461 069€ 2 465 703€ 2 911 669€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
36 765 762€ 42 501 474€ 46 902 403€ 41 317 212€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 952 458€ 4 401 800€ 7 463 764€ 10 331 220€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
2 011 698€ 3 271 898€ 2 366 757€ 2 890 554€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
122 191€ 142 873€ 174 028€ 202 973€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
363 516€ 181 926€ 1 020 643€ 11 811 229€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
27 981 509€ 34 993 464€ 27 428 083€ 20 544 609€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 399 079€ 3 724 833€ 2 762 431€ 2 661 290€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 399 079€ 3 724 833€ 2 762 431€ 2 657 766€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 3 524€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 051 137€ 982 608€ 917 955€ 1 003 520€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
622 544€ 523 077€ 475 726€ 547 103€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
214 705€ 246 466€ 233 080€ 249 126€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
47 611€ 35 856€ 32 868€ 28 321€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
166 277€ 177 208€ 176 280€ 178 970€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
23 531 293€ 30 286 023€ 23 747 697€ 16 879 799€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 3€ 3€ 33€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
23 531 293€ 30 286 020€ 23 747 694€ 16 879 766€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 5 288€ 48 162€ 8 470€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 5 288€ 48 162€ 8 470€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
75 886 823€ 95 288 631€ 96 832 276€ 99 178 426€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
19 895 468€ 11 297 543€ 6 538 361€ 315 358€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
19 895 468€ 11 297 543€ 6 538 361€ 315 358€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
11 181 836€ 6 467 202€ 543 291€ -61 528 965€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
8 713 632€ 4 830 341€ 5 995 069€ 61 844 323€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
49 588 333€ 75 646 362€ 80 458 386€ 87 302 067€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 002 108€ 2 041 000€ 333 000€ 1 998 208€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
2 002 108€ 2 041 000€ 333 000€ 1 998 208€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
44 262 008€ 64 203 972€ 71 727 788€ 78 026 640€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
737 231€ 569 621€ 550 142€ 310 654€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
43 524 776€ 63 634 350€ 71 177 646€ 77 715 987€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
121 181€ 498 335€ 489 046€ 567 740€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
121 181€ 498 335€ 480 654€ 562 614€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 8 392€ 5 126€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 203 037€ 8 903 056€ 7 908 552€ 6 709 480€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
805 695€ 306 026€ 431 432€ 430 987€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
2 389 442€ 1 703 943€ 1 364 850€ 1 133 648€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 54 304€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
7 900€ 4 055 088€ 3 548 980€ 3 003 200€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 11€ 180€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 2 319 034€ 2 115 031€ 1 767 568€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 464 661€ 448 247€ 373 897€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 403 022€ 8 344 725€ 9 835 530€ 11 561 001€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 147€ 4 691€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 403 022€ 8 344 725€ 9 835 382€ 11 556 310€