Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
78 957 797€ 75 809 745€ 74 885 054€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 157 269€ 218 381€ 156 489€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
4 157 269€ 218 381€ 76 689€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 79 800€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
513 240€ 1 304 077€ 441 278€
010
 
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
513 240€ 296 281€ 361 155€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 37 897€ 80 123€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 969 900€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
74 287 288€ 74 287 288€ 74 287 288€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
74 287 288€ 74 287 288€ 74 287 288€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
21 893 194€ 21 147 766€ 14 588 907€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
14 860€ 7 765€ 7 933€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
14 860€ 7 765€ 7 933€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 6 073 156€ 6 533 386€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 6 073 156€ 6 533 386€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
8 842 334€ 3 540 269€ 3 624 597€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
24 971€ 6 886€ 13 230€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
3 207 267€ 3 531 374€ 3 608 888€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
5 610 096€ 2 009€ 2 479€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
13 036 000€ 11 526 577€ 4 422 991€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
3 518€ 17 786€ 4 429€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
13 032 482€ 11 508 791€ 4 418 562€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
578 575€ 341 713€ 837 214€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
34 505€ 66 917€ 142 794€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
544 070€ 274 797€ 694 421€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
101 429 566€ 97 299 225€ 90 311 175€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
82 960 568€ 83 327 578€ 83 747 880€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
84 044 511€ 84 161 838€ 84 202 286€
063
 
Základné imanie (411)
37 076€ 37 076€ 37 076€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
84 007 435€ 84 124 762€ 84 165 211€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-834 260€ -454 407€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-249 683€ -379 853€ -454 407€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
13 558 618€ 12 658 968€ 5 873 518€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
0€ 0€ 0€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€ 0€ 0€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
33 373€ 9 072€ -7 630€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
33 373€ 9 072€ -7 630€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
13 525 245€ 12 649 896€ 5 881 148€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
273 254€ 404 679€ 344 440€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
593 592€ 601 051€ 433 673€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
394 995€ 414 327€ 298 671€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
112 108€ 120 875€ 81 828€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
9 183 519€ 8 031 882€ 1 784 534€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
2 967 777€ 3 077 083€ 2 938 003€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
4 910 380€ 1 312 680€ 689 778€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
239 414€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
4 670 966€ 1 312 680€ 689 778€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
101 429 566€ 97 299 225€ 90 311 175€