Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná transfúzna služba SR

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
77 575 077€ 77 704 792€ 68 392 490€ 56 960 975€ 50 819 403€ 45 381 004€ 42 020 562€ 34 982 732€ 30 670 862€ 27 246 996€ 28 923 452€ 19 877 754€ 15 837 039€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
7 453 764€ 5 974 398€ 5 034 776€ 4 745 782€ 5 674 393€ 7 918 768€ 10 725 749€ 13 618 104€ 15 032 498€ 15 063 786€ 11 117 296€ 2 638 647€ 935 203€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
33 199€ 853€ 1 321€ 5 225€ 420 170€ 1 328 670€ 2 172 903€ 2 868 387€ 1 976 290€ 790 800€ 0€ 0€ 2 310€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 310€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
32 814€ 3 438€ 336 997€ 1 115 946€ 1 829 688€ 2 394 682€ 119 956€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
3 871€ 11 811€ 19 734€ 27 657€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
385€ 853€ 1 321€ 1 787€ 603€ 12 020€ 24 695€ 37 370€ 28 639€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
78 699€ 188 893€ 298 786€ 408 679€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1 827 696€ 790 800€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
7 420 565€ 5 973 545€ 5 033 455€ 4 740 557€ 5 254 222€ 6 590 098€ 8 552 846€ 10 749 717€ 13 056 208€ 14 272 986€ 11 117 296€ 2 638 647€ 932 893€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€ 41 775€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
23 545€ 36 229€ 48 913€ 61 526€ 74 139€ 86 787€ 99 400€ 112 013€ 124 626€ 137 310€ 149 994€ 162 678€ 175 362€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 205 628€ 1 729 969€ 488 232€ 184 968€ 360 464€ 1 377 363€ 2 896 489€ 4 471 864€ 6 042 482€ 6 991 845€ 5 561 726€ 1 673 043€ 541 111€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 360 448€ 71 400€ 10 684€ 254€ 732€ 1 209€ 144 830€ 398 498€ 669 456€ 946 104€ 146 019€ 156 938€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
49 916€ 27 608€ 37 651€ 35 818€ 39 278€ 91 514€ 208 819€ 360 853€ 522 211€ 191 249€ 260 958€ 66 855€ 17 093€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
3 739 253€ 4 066 564€ 4 406 200€ 4 416 470€ 4 738 313€ 4 991 928€ 5 305 155€ 5 618 382€ 5 926 615€ 6 241 351€ 542€ 578€ 614€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 4 156 197€ 547 700€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
69 836 354€ 71 476 525€ 63 111 957€ 51 974 666€ 44 905 222€ 37 246 419€ 31 084 370€ 21 135 417€ 15 413 486€ 12 148 990€ 17 769 801€ 17 207 162€ 14 890 697€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 766 831€ 3 551 191€ 2 624 136€ 2 303 160€ 2 932 332€ 2 762 346€ 3 321 837€ 3 171 893€ 2 411 448€ 2 357 706€ 2 193 864€ 1 968 081€ 1 659 163€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 617 363€ 1 320 971€ 1 058 735€ 1 021 438€ 1 178 410€ 1 113 253€ 1 297 497€ 1 345 556€ 1 070 430€ 1 055 975€ 908 009€ 890 661€ 625 328€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
1 149 468€ 2 230 220€ 1 565 401€ 1 281 721€ 1 753 923€ 1 649 092€ 2 024 340€ 1 826 337€ 1 341 018€ 1 301 730€ 1 285 855€ 1 077 419€ 1 033 835€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
49 711 331€ 42 730 351€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
49 711 331€ 42 730 351€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
16 274 032€ 22 715 523€ 58 894 717€ 48 840 080€ 41 190 208€ 32 666 669€ 26 141 972€ 17 192 493€ 11 985 903€ 7 208 315€ 14 604 197€ 9 708 486€ 11 678 133€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
15 971 983€ 22 491 303€ 58 685 939€ 48 650 269€ 41 056 313€ 32 398 437€ 25 967 910€ 17 042 222€ 11 985 187€ 7 207 602€ 14 602 879€ 9 706 187€ 11 677 037€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
229 910€ 223 289€ 206 790€ 185 426€ 133 159€ 266 738€ 172 334€ 148 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
218€ 8€ 4€ 23€ 328€ 1 015€ 1 059€ 4€ 712€ 1 216€ 2 299€ 1 096€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
71 427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
712€ 712€ 1 980€ 4 380€ 712€ 1 167€ 712€ 712€ 712€ 0€ 101€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 084 160€ 2 479 460€ 1 593 103€ 831 426€ 782 682€ 1 817 404€ 1 620 561€ 771 031€ 1 016 134€ 2 582 970€ 971 740€ 5 530 596€ 1 553 401€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
276€ 0€ 0€ 0€ 49€ 3 888€
087
2.
Ceniny (213)
36 249€ 25 622€ 26 536€ 23 080€ 19 577€ 15 297€ 22 867€ 27 117€ 22 813€ 18 087€ 23 243€ 14 103€ 18 150€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 047 911€ 2 453 562€ 1 566 566€ 808 346€ 763 104€ 1 802 108€ 1 597 694€ 743 914€ 993 321€ 2 564 883€ 948 497€ 5 516 444€ 1 531 363€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
284 959€ 253 869€ 245 757€ 240 528€ 239 789€ 215 817€ 210 444€ 229 210€ 224 879€ 34 220€ 36 355€ 31 945€ 11 139€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
284 959€ 253 869€ 245 757€ 240 528€ 239 789€ 215 817€ 210 444€ 229 210€ 224 879€ 34 220€ 36 355€ 31 945€ 11 139€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
77 575 077€ 77 704 792€ 68 392 490€ 56 960 975€ 50 819 403€ 45 381 004€ 42 020 562€ 34 982 732€ 30 670 862€ 27 246 996€ 28 923 452€ 19 877 754€ 15 837 039€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
28 844 837€ 28 381 951€ 19 161 396€ 20 323 430€ 19 915 613€ 18 878 744€ 18 798 835€ 18 249 099€ 17 998 042€ 17 863 047€ 15 948 634€ 13 405 786€ 9 759 575€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
28 381 951€ 19 161 396€ 20 323 430€ 19 915 613€ 18 878 744€ 0€ 0€ 0€ 5 261€ 14 969€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
28 381 951€ 19 161 396€ 20 323 430€ 19 915 613€ 18 878 744€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 5 261€ 14 969€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
462 886€ 9 220 555€ -1 162 033€ 407 817€ 1 036 869€ 18 878 744€ 18 798 835€ 18 249 099€ 17 998 042€ 17 863 047€ 15 948 634€ 13 400 525€ 9 744 606€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
18 798 835€ 18 249 099€ 17 998 042€ 17 863 047€ 15 948 634€ 13 400 525€ 9 744 606€ 6 708 583€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
462 886€ 9 220 555€ -1 162 033€ 407 817€ 1 036 869€ 79 908€ 549 736€ 251 057€ 134 994€ 1 914 413€ 2 548 109€ 3 655 919€ 3 036 023€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
48 615 969€ 49 222 326€ 49 109 451€ 36 628 458€ 30 885 951€ 26 472 352€ 23 180 289€ 16 678 177€ 12 605 801€ 9 376 255€ 12 966 549€ 6 460 517€ 6 077 464€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
133 159€ 28 118€ 236 004€ 209 250€ 206 761€ 202 577€ 175 586€ 170 456€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
133 159€ 28 118€ 236 004€ 209 250€ 206 761€ 202 577€ 175 586€ 170 456€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 701 207€ 4 227 924€ 1 445 759€ 1 125 706€ 1 300 369€ 2 031 647€ 2 845 282€ 3 903 638€ 4 738 877€ 5 813 707€ 5 013 171€ 388 105€ 631 328€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 701 207€ 4 227 924€ 1 445 759€ 1 125 706€ 1 300 369€ 2 031 647€ 2 845 282€ 3 903 638€ 4 738 877€ 5 813 707€ 5 013 171€ 388 105€ 612 584€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 18 744€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 570 052€ 4 585 132€ 22 664€ 8 444 815€ 4 603 397€ 15 524€ 13 195€ 25 436€ 10 733€ 10 898€ 15 663€ 19 019€ 14 111€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
4 554 879€ 4 559 937€ 8 426 909€ 4 586 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 904€ 23 380€ 20 327€ 15 160€ 11 666€ 11 041€ 12 296€ 24 431€ 9 497€ 9 120€ 13 750€ 17 925€ 12 266€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 269€ 1 816€ 2 337€ 2 746€ 4 917€ 4 483€ 900€ 1 005€ 1 236€ 1 778€ 1 913€ 1 094€ 1 845€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
12 344 710€ 12 409 270€ 19 641 028€ 27 057 937€ 24 849 026€ 24 425 181€ 20 293 694€ 12 513 099€ 7 646 941€ 3 344 889€ 7 735 139€ 5 877 807€ 5 261 569€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
7 263 255€ 6 497 323€ 9 295 164€ 20 851 736€ 20 153 852€ 21 057 960€ 18 278 221€ 11 346 267€ 7 061 557€ 2 881 774€ 7 289 519€ 5 500 877€ 4 935 504€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
200 000€ 10 800€ 120 000€ 129 000€ 16 380€ 68 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
6 396 099€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
530 144€ 488 795€ 399 761€ 377 425€ 363 848€ 342 556€ 325 017€ 305 010€ 287 403€ 257 391€ 253 016€ 217 905€ 186 070€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
176€ 2 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
4 461 075€ 5 327 759€ 3 281 095€ 5 754 401€ 4 269 400€ 2 851 037€ 1 513 013€ 800 018€ 185 336€ 166 595€ 157 229€ 133 351€ 115 814€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
84 530€ 81 237€ 60 286€ 55 646€ 53 479€ 48 208€ 45 127€ 40 003€ 39 179€ 33 664€ 30 113€ 25 674€ 24 181€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
6 266€ 3 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
498€ 547€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 530€ 5 530€ 5 530€ 7 430€ 7 900€ 5 420€ 3 316€ 5 420€ 5 466€ 5 466€ 5 261€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
28 000 000€ 28 000 000€ 28 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
28 000 000€ 28 000 000€ 28 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
114 271€ 100 515€ 121 642€ 9 087€ 17 839€ 29 909€ 41 438€ 55 456€ 67 020€ 7 693€ 8 269€ 11 451€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
114 271€ 100 515€ 121 642€ 9 087€ 17 839€ 29 909€ 41 438€ 55 456€ 67 020€ 7 693€ 8 269€ 11 451€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€