Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Tatra banky, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 4 500 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky. Vybudovanie Smart Eco Greenhouse VESNA. Projekt významne prispiel k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu v oblasti automatizácie a riadenia procesov, sieťovej komunikácie a návrhu softvéru. VESNA predstavuje praktický trenažér pre potreby modernej výroby a zodpovednej produkcie potravín s optimálnou prevádzkou a s minimálnou emisiou skleníkových plynov. V teoretickej oblasti projekt prináša aktuálne vedomosti z medzinárodného vedeckého prostredia v oblasti automatizácie a návrhu riadenia procesov. Projekt svojim jasným akcentom na environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť prepája vzdelávací proces s aktuálnymi potrebami praxe, čím zvyšuje zručnosti potrebné pre úspešné uplatnenie absolventov. Svojim charakterom súčasne rozširuje vzdelávací proces o moderné prvky tímovej práce, významne prehlbuje mäkké zručnosti a súčasne podporuje odborný rast študentov a pedagógov. Predkladatelia plánujú dlhodobé aktívne využívanie trenažéra na modernú a interaktívnu formu výučby, ako aj na aktivity popularizujúce vedu a štúdium technických študijných odborov. Finačný dar bol využitý na akčné členy a príslušenstvo, Senzory & MCU a konštrukciu.
e) podpora vzdelávania 4 919 € II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty a Onkologického ústavy Sv. Alžbety. Praktický nácvik fibroskopickej intubácie na modeloch. II.. Klinika sa podieľa na pregraduálnej výučbe predmetov zameraných na riešenie život ohrozujúcich stavov. Motiváciou na predloženie projektu bola pandémia COVID-19, kedy sa zvládnutie intubácie ukázalo byť dôležitým úkonom. Schopnosť slovenských anesteziológov pracovať s fibroskopom je relatívne zriedkavá. Cieľom projektu bolo preto zoznámiť s touto technikou už študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia, a to sprístupnením reálnych fibroskopov a realistického modelu hlavy na opakovaný nácvik príslušných zručností. Pomôckami chce predkladateľ projektu skvalitniť výučbu, aby prebiehala podľa najnovších medzinárodných odporučení pre sťaženú intubáciu a pripravila študentov klinickú prax. Finačný dar bol využitý na fibrooptické bronchoskopy, monitor k fibroskopickému bronchoskopu a trenažér zaistenia dýchacích ciest.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach. Edukačné pracovisko pre spoluprácu robot-človek. Nástupom Industry 4.0 sa vytvára veľký dopyt po kognitívnych robotoch schopných úzko spolupracovať s človekom bez hroziaceho nebezpečenstva úrazu. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie kolaboratívnej robotickej bunky na Katedre priemyselnej automatizácie a mechatroniky na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ktorá by umožňovala praktickú výučbu o najpoužívanejších metódach riadenia v praxi. Toto zariadenie by umožnilo študentom všetkých stupňov štúdia možnosť pracovať na pokročilých úlohách z praxe od spracovania obrazu až po plánovanie pohybu s ohľadom na aktuálne bezpečnostné normy. Okrem aktívneho zapájania didaktickej pomôcky pri laboratórnych cvičeniach v rámci viacerých predmetov, pracovisko slúži ako platforma pre kvalitnejšie záverečné práce ako aj pre moderný výskum robotiky. Vďaka týmto aktivitám sa očakáva lepšia prepojenosť štúdia s praxou, ako aj vyššia pripravenosť absolventov na trh práce. Finačný dar bol využitý na hĺbkovú stereo kameru, uchopovač pre rameno, LIDAR senzor , výpočtovú techniku a virtuálnu realitu.
e) podpora vzdelávania 3 976 € Klinika onkologickej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavy Sv. Alžbety. Rozvíjanie zručností v oblasti laparoskopie na LFUK. Cieľom projektu Rozvíjanie zručností v oblasti laparoskopie na LFUK bolo skvalitniť výučbu chirurgických predmetov prostredníctvom zaobstarania dvoch laparoskopických trenažérov. Študenti medicíny na LFUK počas štúdia narážajú na problém, ktorým je nemožnosť získať dostatočné skúsenosti v chirurgických technikách. Tento problém je možné vo výraznej miere eliminovať práve trenažérmi umožňujúcimi opakovaný nácvik základných chirurgických zručností a zlepšovanie jemnej motoriky a orientáciu v priestore. Trenažéry je možné ihneď po dodaní umiestniť do výučby študentov 3. - 6. ročníka. Vďaka veľkému počtu modulov bolo možné precvičovať širokú škálu techník. Takouto formou sa stáva výučba oveľa atraktívnejšia, dokáže v študentoch vytvoriť vzťah k chirurgickým odborom a pripraviť ich pre prax. Finačný dar bol využitý na laparoskopický trenažér s modulmi.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Slovenská technická univerzita v Bratislave. Zaradenie metódy QuEChERS na analýzu včelích produktov do výučby. Cieľom projektu bolo pripraviť analytickú metodológiu na analýzu vzoriek včelích produktov ako včelí peľ a propolisová tinktúra. Analýzou včelích produktov bude možné odhadnúť, či sú včely vystavené nežiaducej kontaminácii a vykonať tak opatrenia na ich záchranu. Vyvinutá metóda analýzy včelích produktov bola používaná v bakalárskom štúdiu na demonštráciu správneho odberu vzoriek a variability moderných extrakčných metód. V inžinierskom štúdiu bola zaradená do praktických cvičení. Študenti získajú ekologicky atraktívnou prácou praktický nácvik nových metód stanovenia látok a budú tak schopní zavádzať nové environmentálne akceptovateľné metódy. Riešitelia projektu uvedú metódu QuEChERS ako stálu súčasť laboratórnych cvičení v univerzitnom štúdiu v bakalárskom štúdiu na FCHPT STU v Bratislave ako prví na Slovensku, s cieľom modernizovať výučbu a viesť ju v blízkom kontakte s potrebami praxe. Finančný dar bol využitý na predkoncentračné extrakčné sety (sety na QuEChERS, príslušné sorbenty, chemikálie a vybavenie na disperznú extrakciu tuhou fázou) .
e) podpora vzdelávania 5 000 € Ústav histológie a embryológie LFUK. Inovácia praktickej výučby histológie na Lekárskej fakulte UK. Histológia, alebo mikroskopická anatómia človeka, je súčasťou curricula výučby budúcich lekárov na Slovensku od roku 1921. Hlavným cieľom projektu je inovácia praktickej výučby predmetu Histológia a embryológia. Použitím imunohistochemických metód predkladatelia priblížili predmet histológia k reálnej histopatologickej diagnostickej praxi. Výsledkom projektu bolo vytvorenie sady približne 30 preparátov s imunohistochemickým znázornením rôznych antigénov. Štúdiom preparátov vhodným spôsobom budú rozšírené poznatky študentov o normálnej mikroskopickej stavbe orgánov a tkanív človeka a vďaka nim budú študenti pripravení na štúdium patológie, fyziológie, imunológie, či onkológie. Z histologických preparátov bol vytvorený online histologický atlas, ktorý bude dostupný pre študentov fakulty, študentov iných fakúlt, univerzít a aj pre širokú verejnosť. Novozavedená metóda výučby bola prezentovaná na medzinárodných anatomických kongresoch, a bude pripravený aj rukopis s výsledkami. Finačný dar bol využitý na materiál na histologické spracovanie preparátov.
e) podpora vzdelávania 4 745 € Klinika detskej kardiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detského Kardiocentra. Tréningom k zefektívneniu intubácie u detského pacienta. Predkladateľ projektu si dal za cieľ zaobstaranie dvoch špičkových trenažérov na nácvik zaistenia dýchacích ciest u novorodenca a dieťaťa. Úkon zaistenia dýchacích ciest vykonáva najčastejšie anestéziológ. V prípade urgentnej situácie však musí tento úkon zvládnuť každý lekár na pracovisku. Nakoľko intubáciu nie je možné z etického hľadiska nacvičovať na živých pacientoch, práve nácvik založený na modelových systémoch považujú predkladatelia projektu za základnú, a zároveň bezpečnú možnosť ako nadobudnúť a trvalo udržiavať technické a netechnické zručnosti. Oba trenažéry, ktoré sú predmetom podpory, budú slúžiť pre všetkých zamestnancov Kliniky detskej kardiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, pre zamestnancov DKC a pre študentov pregraduálneho štúdia LFUK v Bratislave. Finačný dar bol využitý na nákup trenažérov zaistenia dýchacích ciest.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. RoboSwarmNET. Autonómne riadené vozidlá patria medzi perspektívne technológie v oblasti swarm robotiky a informačných technológií, ktoré budú v časovom období niekoľkých rokov výrazne ovplyvňovať spôsob dopravy. Napriek adaptácii swarmov autonómnych robotických vozidiel v praxi sa ich výuka v školách často obmedzuje iba na simulačné modely, čo má negatívny vplyv na získané znalosti. Prvotným cieľom projektu bola inovácia výučby najmodernejších technológií v autonómnej swarm robotike rozšírením jej teoretickej a simulačnej časti o prácu na hardvérových prototypoch takým spôsobom, aby výučba prebiehala projektovou formou a podporovala kreatívne a praktické myslenie aj s účasťou firiem. Predkladateľ si dal za cieľ aj zabezpečiť študentom prístup ku všetkým technológiám, ktoré potrebujú, a to od súčastí potrebných na skonštruovanie prototypu robotického vozidla, jeho pripojenie ku komunikačným sieťam, využitie konceptov počítania na hrane siete, cloudov a bezdrôtových senzorových sietí až po testovanie navrhnutého riešenia. Takáto forma prípravy budúcich odborníkov by mohla podporiť vznik nových technologických spoločností. Dosiahnutie cieľov by malo priniesť aj výsledky formou kvalitnejších publikácií, čo podporiť ďalšie získavanie medzinárodných projektov a spolupráce vo vzdelávaní. Finačný dar bol využitý na nákup kolesového robota, Raspberry Pi 4, pamäťovej karta MicroSD 16GB, modulu s kamerou pre Raspberry Pi, modulu akcelerometra pre Raspberry Pi, RFID čítačky.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. FotEl: Fotochémia a elektrochémia vo vyučovacom procese. Absolventi organickej chémie zo Slovenska pôsobia v širokej sfére oblastí od akademickej sféry až po inovatívne firmy. Napriek tomu, že výučba a výskum na najväčšej katedre organickej chémie na Slovensku má veľmi vysokú úroveň, doteraz na nej chýbala výučba zameraná na momentálne najdynamickejšie sa rozvíjajúcu oblasť – organickú fotochémiu a elektrochémiu. Cieľom projektu bolo zaradenie pravidelnej výučby organickej fotochémie a elektrochémie na Katedre organickej chémie, a to v teoretickej aj v praktickej rovine. Zariadenia, ktoré boli predmetom podpory, umožnia praktickú výučbu v tejto oblasti. Taktiež budú využité aj pri práci na Bc. a Mgr. prácach. Študenti sa tak dostanú na rovnakú úroveň na akej sa nachádzajú benchmarky v ČR a Nemecku, kde bola takúto výučba už zavedená. Finačný dar bol využitý na nákup elektrochemického reaktora IKA ElectraSyn 2.0, náhradnej lampy pre fluorescenčný spektrometer Edinburgh Instruments, kyvetou pre fotochémiu.
e) podpora vzdelávania 4 500 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie. Neurodegeneratívne ochorenia vo videokazuistikách. Projekt nadväzuje na spoločný projekt výskumného tímu NEUROPSY Katedry psychológie FF UK. Klinická psychológia je jadrovým predmetom magisterského jednoodborového štúdia psychológie. Predkladaný projekt reflektuje potrebu akcelerácie rozvoja odboru klinickej neuropsychológie dospelých na Slovensku a navýšenie podielu jej zastúpenia v základnej výučbe. Katedra psychológie FF UK pre implementáciu najnovších poznatkov o neurodegeneratívnych ochoreniach a postupov neuropsychologickej diagnostiky v pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu využije formát videokazuistík. Videokazuistika predstavuje efektívny nástroj priamej demonštrácie aj v podmienkach telemedicíny a dištančnej formy výučby, ktorý je nezávislý od bezprostredného kontaktu s pacientom. Formát je vo výučbe zároveň pomerne zriedkavo zastúpený, čo súvisí s technickými a eticky striktnými požiadavkami na jeho realizáciu. Realizácia tohto projektu tak umožnila vznik unikátneho výučbového materiálu. Finačný dar bol využitý na poplatok za posúdenie etickej prijateľnosti projektu etickou komisiou VÚC Bratislavský samosprávny kraj, tlačové materiályk projektu, videokameru Go Pro, statív, notebook, postprodukčné služby, odmenu za účasť v projekte pre vyšetrených, konzultačné služby neurológa - interdisciplinárna supervízia interpretácie a konzultačné služby psychiatra - interdisciplinárna supervízia interpretácie.
e) podpora vzdelávania 4 500 € Neurologický spolok Kramáre. neurológia.space. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu špecializačného štúdia odboru neurológia lekárskych fakúlt o nové kredibilné poznatky z diagnostiky a liečby z aktuálnych medzinárodných štúdií, z praxe domácich i zahraničných pracovísk. Zámerom projektu bolo podporiť aktívnych pedagogických a vedeckých pracovníkov v oblasti neurológie, zmodernizovať a zatraktívniť vyučovací proces a pritiahnuť väčšiu pozornosť a záujem o štúdium cez kvalitný odborný obsah, digitálnu inovatívnosť, moderné metodiky, atraktívny dizajn, multimediálny obsah, interaktivitu a online dostupnosť. Projekt si dávl za cieľ zvýšiť kvalitu diagnostiky a liečby pacientov s neurologickými ochoreniami na Slovensku. V rámci projektu boli vytvorené 2 online moduly s témou liečby sekundárnej prevencie cievnej mozgovej príhody. Moduly budú dlhodobo dostupné na www.neurologia.space online pre študentov špecializačného štúdia a budú promptne aktualizované o nové poznatky a informácie, atď. Budú súčasťou celoživotného vzdelávania lekárov, kreditovaného ARS CME. Finačný príspevok bol využitý na tvorba ideového konceptu a metodiky pre 2 moduly s témou liečby CMP (e-kurz), tvorbu grafického dizajnu a artdirection pre 2 moduly s témou liečby CMP (e-kurz): 1500 € a programming 2 e-kurzov témou liečby CMP: 2000 €.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta . Svlékat mlhy. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť 25 minútový film, ktorý bude funkčný ako po formálnej tak aj po obsahovej stránke a s ktorým študenti ukončia FTF VŠMU. Na konci leta 2022 sa študentom FTF VŠMU podarilo nakrútiť a spostprodukovať magisterský film Svlékat mlhy, vďaka ktorému viacerí zo študentov úspešne ukončili štúdium na Vysokej škole múzických umení, Filmovej a televíznej fakulte. Film je zasadený do antiutopickej spoločnosti, ktorá kontroluje, čo môže kto vidieť a zakazuje všetky obrazové reprezentácie. Finančné prostriedky boli použité na výpravu, techniku a autorské honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € Alžbeta V. ONY. Miniséria ONY je projekt, ktorý s vášňou realizuje viacero žien profesionálok v kultúre a audiovizuálnom priemysle. Cieľom projektu boli práce na scenári štyroch epizód minisérie a súvisiace prípravné práce pre ďalší rozvoj a realizáciu minisérie. Okrem scenárov prvých dvoch častí, ktoré sú aktuálne vo fáze pripomienkovania a úprav vznikli v rámci projektu aj podrobné storylines pre tretí a štvrtý diel. Texty sú podkladom aj pre ďalšie vytváranie propagačných materiálov (info kit, moodboardy, teaser), ktoré slúžia na oslovovanie spolupracovníkov a partnerov, čím autori pracujú na zabezpečení udržateľnosti a životnosti projektu. Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s tvorbou textou a produkciou filmov, ubytovanie a cestovné.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Blízko. Finálnym výstupom projektu študentov VŠMU je príbehovo a vizuálne zaujímavý film s názvom Blízko (pôv.: O láske), ktorý hovorí o všednom živote mladých umelcov a ich vzťahoch odohrávajúcich sa v historickom centre Viedne. Hlavným cieľom je dostať film na medzinárodné a kvalitné festivaly. Finančné prostriedky boli použité na prenájom postprodukčného strediska, tvorbu komponovanej hudby a postprodukčné služby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola muzických umení v Bratislave. Hľadá sa žena. Cieľom projektu bola výroba krátkometrážneho dokumentárneho filmu s názvom Hľadá sa žena a priprava na jeho distribučnú stratégiu. Film pátra po esencii ženkskosti a po identite jeho hlavnej protagonistky, ktorou je sama režisérka. Ta prostredníctvom výrazových prvkov vyjadruje čo preňu znamená byť ženou. Film je jedinečný svojim vizuálnym a poetickým spracovaním. Okrem toho je však dôležitá aj jeho téma, ktorá implicitne hovorí o vnímaní žien vo východnej Európe a šíri osvetu o podobách feminizmu. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Katedra audiovizuálnej produkcie. Ja ešte nechcem odísť! Cieľom projektu s názvom Ja ešte nechcem odísť! bolo predovšetkým vytvoriť krátky animovaný film s náročnou emočnou témou v jedinečnom vizuálnom spracovaní. Samotná výroba filmu predstavovala pomerne veľkú výzvu pre celý kreatívny štáb. Umelecké vyhotovenie filmu vyžadovalo obrovskú mieru manuálnej animátorskej práce, aby bol dosiahnutý dožadovaný efekt. Celá minutáž filmu je taktiež obohatená o dôslednú zvukovú skladbu a komponovanú hudbu, ktorú skladal Dalibor Kocián. Finančné prostriedky boli použité na odmenu animátorom a hudobnému skladateľovi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Katedra audiovizuálnej produkcie. ExperiMent. Projekt s názvom ExperiMent bol ako magisterským filmom, tak úspešnou technologickou štúdiou. Produkcia filmu priniesla svoje vlastné výzvy vo forme technologického spracovania. Pri výrobe filmu sa jeho tvorcovia mali možnosť stretnúť s novými procesmi AVFX produkcie. Vysoká technická schopnosť štábu a jeho vôla učiť sa, zabezpečila hladký priebeh produkcie. Finančné prostriedky boli použité na odmenu hercovi a pomocné animátorské práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Krásne Utópie. V rámci projektu vznikol krátkometrážny dokumentárny film Krásne Utópie. Študenti VŠMU absolvovali mnoho rešeršu v oblasti danej tematiky, komunikáciu s rôznymi špecializovanými inštitúciami či úradmi. Taktiež absolvovali zahraničné cesty do Štokholmu, na Cyprus, do Rakúska či na slovenské hranice s Českom. Nakrúcanie prebiehalo v štyroch krajinách z čoho do dvoch z nich sa štáb presúval letecky a celý film bol zaznamenávaný na filmovú surovinu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom kamerovej techniky a nákup filmovej suroviny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola muzických umení v Bratislave. Mikuláš Vareha. Výsledkom projektu je krátkometrážny dokumentárny film o Mikulášovi Varehovi. Film hovorí o jednom z najšpecifikovanejších príbehov aké ponúka východ slovenska. Je to kraj, ktorý je dostatočne ďaleko na to aby nemusel nikoho zaujímať a tak sa mohol z nášho protagonistu stáť mesiáš miestnych. Výsledný film momentálne čaká distribucia, ktorá bude zameraná na festivaly ako ako DOK Leipzig, Sheffield DocFestival či Sarajevo film festival. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre účinkujúcich a výpravu (stavba dekorácii).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, ateliér filmovej a televíznej réžie. Ja, Abdul Rahman. Film s názvom "Ja, Abdul Rahman / o konci seba" bol bakalárskym výstupom študentov FTF VŠMU, ktorý v súčasnosti začína svoju púť po domácich filmových festivaloch. Tešil sa akademickému uznaniu pedagógov FTF VŠMU, s ktorými bol dlhodobo konzultovaný. Aj vďaka ich vstupu a spätnej väzbe mohli jeho tvorcovia a zároveň študenti FTF VŠMU rozvíjať kreatívne schopnosti a zdokonaľovať sa vo filmovom umení. Dobre zladený štáb a kvalitné herecké obsadenie vytvárali intenzívnu pracovnú atmosféru, ktorá viedla k vytvoreniu citlivého a hlbokého príbehu na aktuálnu a pálčivú tému. Finančné prostriedky boli použité na prenájom kamerovej techniky, honoráre umelcov a postprodukčné práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 795 € Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, Katedra filmovej a televíznej réžie a scenáristiky. ZA ZLATOU. Práca filmára spočíva najmä v nespočetných dňoch, keď sa snaží zozbierať dostatočný počet informácii pred samotnou tvorbou scenára. Ide o tzv. zber materiálu, ktorý scenáristovi, alebo režisérovi filmu prinesie dostatočný prehľad o téme, ktorou sa bude zaoberať. Tento proces je veľmi zdĺhavý, no ide o nesmierne potrebný krok pred samotným písaním scenáru. Zároveň je možné zber materiálu využiť rôznymi spôsobmi, ktoré si je potrebné uvedomiť predtým ako zozbieraný materiál odložíme. Celý tento proces tzv. zberu materiálu bol v rámci projektu prezentovaný pred študentami filmovej fakulty Akadémie umení. Projektovou aktivitou boli aj workshopy, vďaka ktorým získali študenti čo najviac praktických skúseností. Zaoberali sa životom najstaršieho slovenského olympionika Jána Zacharu, ktorý nedávno oslávil 93 rokov a je stále vo výbornej kondícii. Finačný dar bol využitý na prenájom kamerovej techniky a na honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Kameň a rožok / Slovenský Rock&Roll. Film KAMEŇ A ROŽOK bol záverečným a zároveň absolventským výstupom troch študentov filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Realizácia tohto filmu bola pre nich prostriedkom na uplatnenie nadobudnutých teoretických poznatkov v praxi i prípravou na poštudijné uplatnenie. Zároveň sa autorom podarilo naplniť aj tvorivý potenciál projektu a stanovený cieľ, ktorým bolo pútavo a vtipne vyrozprávať príbeh začínajúcej hudobnej kapely a obohatiť tak súčasnú študentskú tvorbu o žáner hudobnej komédie. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre, náklady na štáb, techniku a dopravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 900 € Jozef V. .On the other way 1.1. Projekt s názvom On the other way 1.1 odzrkadľuje tému smrti a cestu na druhú stranu tak ako si choreograf predstavoval. Po pedagogickej stránke došlo k osvojeniu si nových spôsobov a princípov tvorby. Okrem toho je však nutné povedať, že aj keď sa projekt venuje veľmi náročnej, osobnej téme nebolo to v procese tvorbi cítiť. Všetci účastníci projektu si odniesli len a len dobré skúsenosti, zážitky čo ich otvára a profesijne posúva ďalej. Záverečnou aktivitou projektu bolo uvedenie samotného predstavenia, generálne skúsky ako aj vyhotovenie záznamu predstavenia. Finančné prostriedky boli použité na nájom, kostýmy, rekvizity a honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Čierne ticho. Projekt Čierne ticho bol takmer ročnou aktivitou študentov a študentiek 4. ročníka Katedry herectva a doc. Kataríny Šafaříkovej, pedagogičky predmetu technika reči. Zahŕňal štúdium veľkého množstva literatúry a historických materiálov, skúmanie mnohých aspektov zvolenej témy a dramaturgickú prácu. Rovnako projekt vyžadoval hudobné a spevácke riešenia, kreatívny prístup študentov scénografie k výtvarnému riešeniu v rámci špecifického hracieho priestoru. Výsledkom projektu je úspešná divadelná inscenácia, ktorá zaujala mnohými prvkami - výberom priestoru, témou, predovšetkým však precíznosťou spracovania. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre, propagačné materiály a publicita.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Silvia S.. Žiadna veľká oslava. Projekt Žiadna veľká oslava predstavuje niečo medzi svadbou, stužkovou, oslavou päťdesiatky rodinného príslušníka, plesom, karom a dedinskou zábavou. Zámerom projektu bolo využiť tento typ rodinného stretávania sa a pretaviť ho do javiskového diela, s ktorým sa vedia svojím spôsobom stotožniť všetci zúčastnení, nakoľko ide o pomerne bežný typ spoločenského aktu. Žiadna veľká oslava bola oslavou prítomnosti, vzájomného stretávania sa, má zaujímavý vizuálny charakter a dramaturgickú linku, ktorej súčasťou sú jednotlivé výstupy účinkujúcich. Tie čerpajú námet z dobre známych aktivít avšak sú zaujímavým spôsobom pretavené do performatívneho výstupu. Cieľom projektu je u recipientov vzbudiť pocit dôležitosti živého umenia, ktoré je nenahraditeľné a taktiež poukázať na fakt, že aj rodinný typ oslavy môže byť svojím spôsobom performanciou. Plánovaným výstupom projektu bolo predstavenie, performatívna situácia alebo inštalácia za účasti divákov, čím by malo vzniknúť dielo komunikujúce so širšou verejnosťou ako aj umeleckou verejnosťou s dôrazom na oslovenie verejnosti zaujímajúcej sa o nové performatívne formy.Finačný dar bol využitý na autorské honoráre, prenájom priestorov a materiálove zabezpečenie prefromancie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 698 € Mgr. art. Karol R., ArtD.. Adamove jablká. Cieľom projektu bolo poskytnúť priestor a možnosť pre mladú hereckú a umeleckú generáciu – priblížiť maďarské divadelníctvo aj slovenskému obecenstvu, prostredníctvom naštudovania a uvedenia divadelnej hry Adamove jablká. Tvorivý tím pracoval počas skúšobného procesu s dvojjazyčným textom, skúšalo sa po slovensky aj po maďarsky. Celá inscenácia nakoniec bola uvedená v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami. Odohraná bola interná (Ifjú szívek) aj online premiéra (navštevnik.sk) a tri reprízy. Vznikol profesionálny divadelný záznam s titulkami. Finančné prostriedky boli použité na plagáty a bulletiny, rekvizity a dymostroj.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 950 € Zuzana H.. Jana 2022. Cieľom projektu bolo rozvíjať tvorivé schopnosti budúcich pedagógov umeleckých predmetov prostredníctvom participácie pri príprave a realizácii umeleckého diela. V autorskom diele sa realizačný tím priamym pedagogickým vedením snažil eliminovať živelnosť prístupu študentov k tvorbe inscenačného tvaru. Ich aktívnym prístupom k príprave scén na jednotlivých nácvikoch, podnietením prizvanými umelcami zastupujúcimi kľúčové umelecké profesie, získali študenti potrebné znalosti o tom, ako pristupovať k tvorbe umeleckého diela. Atraktívnosť muzikálu, spočívajúca v modernom umeleckom spracovaní tradičnej tematiky s morálnym obsahom, ktorá je jedným z prameňov dejín európskej kultúry, svojím posolstvom oslovila rôzne vekové kategórie a pozdvihla tak záujem o súčasné hudobno-dramatické umenie. Finančné prostriedky boli použité na propagačné materiály a náklady na výrobu scény, kostýmov a rekvizít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 786 € Panoptikum o.z.. Sami. Inscenácia Sami je výpoveďou súčasného človeka o probléme osamelosti. Výpoveď je prednášaná skrz osoby, ktorých samota prekračuje prah fyzického oddelenia, no prenáša sa do vnútra. Skrz otvorenie danej témy chce autor v divákovi otvoriť otázky, ktorými dokážeme syndróm doby potlačiť. V priebehu procesu autori komunikovali s rôznymi profesionálmi z divadelnej obce a získali tak ďalšie skúsenosti a vedomosti pre budúcu tvorbu. Výsledok projektu je preto viac ako uspokojivý a autori veria, že aj inscenácia samotná má svoju hodnotu. Finančné prostriedky boli použité na scénografiu, kostýmy a autorský honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Šerosvit. Perpetual Peace (pracovný názov). Výsledkom projektu je zrealizovaná inscenácia PSI divadla Šerosvit. Inscenácia má dĺžku 55 minút a bola uvedená v priestoroch divadla Ticho a spol. (Staromestské centrum kultúry, Školská 14, 811 07 Bratislava) 19.2.2022. Jedná sa o druhú inscenáciu tohto divadelného zoskupenia a jej realizáciou sa zoskupeniu rozšíril repertorár o súčasné dielo, ktoré prepája fyzické divadlo, činohru a prácu s bábkou či digitálnou technológiou. Vďaka tomuto projektu mohli realizátori (mladí začínajúci umelci) rozvíjať svoju umeleckú činnosť, čím sa budú môcť etablovať na nezávislej profesionálnej divadelnej scéne na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu scény, kostýmov a bábkarských komponentov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Panoptikum o.z.. Divožienky/Divnožienky. Inscenácia Divožienky/Divnožienky bola od myšlienky jej vzniku reflexiou a researchom troch performeriek do tém feminizmu, sexizmu a postavenia ženy v spoločnosti. Počas trvania tvorivého procesu autori dokázali nielen zhromaždiť, ale aj umelecky predniesť množstvo skúseností a úvah v rámci spomínaných tém. Výsledný tvar považujú za veľmi osobný, no zároveň aktuálny, čo dokázali aj reakcie divákov. Celý proces bol dlhý, autorom bolo umožnené tvoriť vo viacerých prostrediach a tak čerpať rôzne vplyvy. Tieto okolnosti posunuli nielen výsledok procesu, ale aj samotných autorov v spôsoboch tvorby a formách rozvíjania tém. Finančné prostriedky boli použité na kostýmy a autorský honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Tanečno o.z.. Nutcracker/Collective guilt. Prostredníctvom projektu Nutcracker/Collective guilt bolo vytvorené tanečné predstavenie, ktoré vzniká ako umelecká reflexia nastupujúcej generácie performerov súčasného tanca v spolupráci s renomovaným choreografom Manuelom Rondom. Dielo úprimne reflektuje súčasný stav najmladšej generácie a ich snahu prihlásiť sa o slovo v umeleckom dialógu prostredníctvom výskumu svojich performatívnych koreňov a porovnaním s ich momentálnym záujmom. Projekt vznikol ako iniciatíva performerov združených pod hlavičkou združenia Tanečno. Súčasťou tvorivého procesu boli aj plánované tanečné workshopy pod vedením samotného Manuela Rondu a zapojených perfomerov. Ambíciou projektu bolo vytvoriť v spolupráci so zahraničným choreografom projekt, ktorý prepojí snahu o rozvoj súčasnej kultúry v regiónoch so vznikom plnohodnotného a relevantného diela, ktoré má svojím univerzálnym charakterom a jazykovou bezbariérovosťou tanečného vyjadrenia možnosť zaujať slovenskú laickú a odbornú verejnosť. Finačný dar bol využitý na autorské honoráre, prenájom priestoru, ubytovanie a materiálové zabezpečenie predstavenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Nezávislý útvar divadelnej energie - občianske združenie. Cukrová vata. V rámci projektu vznikla inscenácia Cukrová vata s celovečernou dĺžkou 1 hodina 20 minút. Inscenácia mala svoju premiéru v divadle DPM v ubytovni Zvárač a v rámci obmedzených možností sa stihli uviesť ešte 2 reprízy v Bratislave a 1 v Prahe na festivale Venušiny dny. Celková návštevnosť bola cca 230 divákov, pričom všetky termíny boli vypredané. V rámci divadla NUDE tak vzniklo nové dielo, ktoré opäť dopĺňa ženský pohľad v rámci rozhodovania sa o materstve. Finančné prostriedky boli použité na honorár, nájom a scénu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Peter T. Krompáč. V rámci projektu bola vytvorená site spesific inscenácia Krompáč. Študenti prostredníctvom tvorby získali schopnosti nutné na ich budúci rozvoj. Spoznali improvizáciu, ako východisko tvorby. Záverečnej prezentácie sa zúčastnili diváci z radov študentstva, pedagógov a divadelných profesionálov. Vďaka projektu mohli autori hlbšie skúmať osobnostné predpoklady a talenty účinkujúcich a zároveň spoznávať nové princípy tvorby. Finančné prostriedky boli použité na honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 994 € Mgr. Silvia H.. Tiché správy Zeme. V rámci projektu Tiché správy Zeme sa podarilo zorganizovať workshop pre deti do 15 rokov, ktorý bol kompletne pripravený a vedený študentkami VŠVU a odborne garantovaný prof. Antonom Čiernym z Katedry Intermédií VŠVU, na workshope vytvoriť neformálnu atmosféru, ktorá veľmi pozitívne pôsobila na tvorivosť detských účastníkov i študentského tímu z VŠVU, vyhodnotiť detské diela a urobiť z nich výber pre výstavu, vytvoriť koncepciu výstavy Tiché správy Zeme, navrhnúť architektúru výstavy a kompletne zrealizovať jej inštaláciu. Projekt bol pre všetkých zúčastnených, deti, ich učiteľky, študentky VŠVU a ich pedagóga, a tím GaJK, prínosom na poli vzdelávania a tvorby výstav v oblasti intermediálneho vizuálneho umenia, ale aj na poli tímovej spolupráce postavenej na dôvere a kreativite. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, náklady na materiál, ubytovanie a stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € Viktor F.. Príprava Performatívneho Predstavenia. Cieľom projektu Príprava Performatívneho Predstavenia je vytvoriť so študentami predmetu Telová Performancia, ktorý prichádzajú z rôznych fakúlt Akadémie umení v Banskej Bystrici, spoločné performatívne predstavenie. Projekt voľne nadväzuje na odkaz akčných prejavov etablovaných na Slovenskej scéne v 60. rokoch, ako aj zo súčasných tendencií výtvarnej performancie, pohybového divadla a choreografickej praxe. Spoločný tvorivý prístup bude postavený na sociokratickom modeli spolupráce, kedy každý názor bol rovnocenný a výstupy spočívali na vzájomnej zhode. Takýmto spôsobom bolo vytvárané dielo od prvotnej idei, po návrh scény až ku priestoru a dátumu prezentácie. Výstupom predkladaného projektu je performatívne predstavenie vytvorené spoločne so študentami. Zámerom projektu je snaha o zviditeľnenie a poukázanie na výtvarnú performanciu v širšom diskurze súčasného umenia. Ide o pokus ju znova etablovať v slovenskom kontexte, ako aj prispieť unikátnym príspevkom do medzinárodného umeleckého diskurzu.Finačný dar bol využitý na scénu a materiálové zabezpečenie performancie a produkciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € UM, n. o.. Presahy grafiky. Podstatou projektu bolo prepájanie rôznych foriem umenia, vytváranie spolupráce medzi jednotlivými umelcami už počas vysokej školy. V rozmedzí piatich workshopov si s?tudenti prešli rôzne graficke? techniky a ich ďalšie spracovanie čím rozšírili povedomie jednotlivých umeleckých disciplín medzi študentmi. V ra?mci workshopov vznikli vy?stupy v podobe na?c?rtov, odtlačkov, matri?c, graficky?ch listov, ktoré boli použité samostatne. Vzniklo aj niekoľko grafických listov s ktorými sa pracovalo ďalej. Finančné prostriedky boli použité na autorský honorár, materiál a nájom priestoru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra fotografie a nových médií. Okamžitá fotografia. Projekt Okamžitá fotografia bol realizovaný tímom z Ateliéru o fotografii. Projekt podnietil u študnetov Ateliéru záujem pre instantnú fotografiu, ktorá je mnohokrát považovaná skôr za spotrebný materiál ako materiál vhodný pre umelecké projekty. Študenti zareagovali na tému individuálne, niektorí konceptuálne, iní využili primárne estetickú vizualitu Polaroidov, no v každom prípade ho všetci využili kreatívne a vďaka vlastnej dlhodobej práci, konzultáciám, prednáškam a workshopom mohli posunúť hranice tohto média. Verejná prezentácia výstupov semestrálnych prác tak mohla vplývať ďalej a podnietiť tak záujem u širokej verejnosti o Polaroidovú fotografiu využitú v umení. To sa aj potvrdilo na výstave O FOTOGRAFII v Pistoriho paláci, kde reakcie návštevníkov vyvolali diskusiu s autormi o možnostiach a kreatívnom využití tohto média. Finančné prostriedky boli použité na balíček filmov a honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 960 € Veronika Š.. INTERFERENCIA. V rámci projektu INTERFERENCIA bolo vytvorené a odprezentované interaktívne imerzívne dielo, pohybujúce sa na hranici vedy a umenia. Vystavené bolo v priestoroch divadelnej sály na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Hlavným cieľovým publikom projektu boli hlavne študenti digitálnych médií a výtvarného umenia, ale aj laickej verejnosti, ktorú zaujíma problematika fyziky, astrofyziky, výtvarného umenia a technológie. Okrem toho po otvorení vernisáže bola v rámci projektu odprezentovaná vedecká prednáška, ktorá jednoduchým spôsobom približovala a vysvetľovala danú problematiku a bola vedená renomovaným odborníkom z danej oblasti. V neposlednom rade zrealizovanie workshopu a jeho vedenie, kde mali študenti možnosť naučiť sa pracovať a tvoriť v rôznych programoch, najmä však v opensource programe Touchdesigner a tým získať cenné skúsenosti a inšpirácie v tvorbe. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Annamária D.. OVCA. Projekt OVCA sviežim prístupom a prevedením priblížuje iný pohľad na materiál - ovčiu plsť, ktorá je väčšinou využívaná pre technické účely. Technická ovčia plsť má výborné vlastnosti a je vizuálne veľmi atraktívna, čo plánovaná kolekcia svietidiel naplno využíva a čerpá z týchto vlastností nielen po vizuálnej stránke ale aj z technického a bezpečnostného hľadiska. Projekt nadväzuje na dizajnérkinu diplomovú prácu, ktorej problematika spočívala v prepájaní ovčej plste s novodobými formami a spôsobmi spracovania. Dizajnérka sa zaoberá kolekciou svietidiel z ovčej plste, pričom táto vychádza z nápadu poukázania na plošnosť vlneného materiálu po jeho priamom ostrihaní z ovce. Svietidlá sú navrhnuté spôsobom, kde sa čo najmenším elegantným zásahom spojí materiál, aby z plošnej plste vzišiel 3D produkt - svietidlo. Zámerom tvorby je podporiť naturálne vlastnosti a vzhľad materiálu a vhodnými súčasnými zásahmi docieliť vznik príjemného produktu do moderného interiéru teplého domova. Finačný dar bol využitý na materiálové zapezpečenie a práce súvisiace s tvorbou diela.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Jana V.. Púder. Projekt Púder má ambíciu vytvoriť kolekciu úžitkových predmetov s akcentom na remeselné techniky a postupy spracovania textilných ako aj netextilných materiálov (ručné tkanie) a ich následné dotvorenie s použitím techniky ručného vyšívania a všívania, couture techník a postupov šitia, sublimačnej potlače. Jeho cieľom je vytvoriť kolekciu, ktorá bude prezentovať dnešnú silnú tendenciu návratu k tradičným remeselným technikám a postupom v rámci práce s textilom, s viditeľnými stopami dotyku ľudskej ruky, ako protipól k neosobnej masovej produkcii. Výsledkom bude unikátny autorský dizajn v podobe úžitkových predmetov, originálov a sprostredkovanie pocitu niečoho osobitého a jedinečného ich užívateľom. Konečnú podobu projektu bude tvoriť inštalácia - harmonický priestor z komponovaných úžitkových predmetov (2 koberce, 3 odevy, 1 redizajnový nábytok, 2 sklenené vázy, 3 šperky S,M,L_XL).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Petra G..Experimentálne textílie. Experimentálne textílie majú prehĺbiť vedomosti dizajnéra v oblasti nových technológií, materiálových inovácií a udržateľnosti. Ich cieľom je vytvoriť nové riešenia ako premýšľať v oblasti módy. Mali by nás nútiť hľadať inovatívnejšie riešenia a spôsoby ako v budúcnosti pracovať v textilnom priemysle. Nielen v oblasti, ktorú už poznáme, ale experimentovať na hranici vedy a výskumu. Materiálové inovácie sú dôležitou súčasťou tvorby súčasných dizajnérov, lebo dokážu prepájať a zároveň ovplyvniť viacero umeleckých disciplín súčasne. Výstupom predkladaného návrhu je finálny projekt postgraduálneho kurzu na Textile and Technology Academy, ktorý nadväzuje na predošlý výskum a na využitie iných experimentálnych materiálov a technológií. Projekt sa zaoberá biomateriálmi a 3D tlačou v módnom priemysle. Skúma textíliu z hľadiska architektonických parametrov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Matej R.. STROMY - odevná kolekcia. Cieľom projektu bolo prenesenie historickej techniky modrotlače do 21. storočia prostredníctvom odevnej kolekcie. Pre kolekciu sú navrhnuté autorské dezény a hotové odevy sú určené pre mestského človeka, ktorý vyhľadáva pohodlie a originalitu. Výsledná kolekcia bola nafotená a prezentovaná na autorskej výstave v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Aktuálna kolekcia Stromy bude predajná, nakoľko je zo strany verejnosti prejavovaný záujem. Vzhľadom na skutočnosti je už v pláne ďalšia kolekcia pre rok 2023. Finančné prostriedky boli použité na fotografické služby a bavlnený materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Viktória R.. Prestreté.Zámerom projektu Prestreté bolo vytvoriť kolekcie tkaných jedálenských/kuchynských textílii určených na každodenné použitie. Kolekcia pozostáva z obrusov, runnerov na stôl, servítok, utierok a šatky na chlieb. Cieľom je znovu priniesť kvalitný textil do domácností, kde by nadobudol na hodnote užívaním a stal by sa predmetom poskytujúcim radosť užívateľom. Hlavnou činnosťou v rámci projektu bolo navrhovanie tkanín. Realizácia projektu pozostávala z dôkladného teoretického a materiálového rešeršu, o ktorý sa opieral dizajn textílií. Kolekcia bola vyrobená technológiou ručného tkania a digitálneho žakárového tkania.Finačný dar bol využitý na nákup krosien a vertikálneho snovacieho mlynu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Soňa O.. CreaColors. CreaColors je dizajnérsko - výskumný projekt v ktorom kreatívnym (CREAtive) prístupom k farbeniu tvorím (CREAte) farebné riešenia pre biomateriály. Projekt je experimentálnou časťou dizertačnej práce, ktorá sa zameriava na cielené skúmanie farebných možností bioplastov. Hlavným cieľom projektu bolo rozšírenie možnosti použitia bioplastov prostredníctvom farby. Tento cieľ bol realizovaný skúmaním pôvodných tradičných spôsobov farbenia a následne sa prostredníctovm experimentov overí vhodnosť a účinnosť jednotlivých techník a pigmentov pre použitie v povrchovom farbení konkrétnych bioplastov - Nuatan a Rilsan. Výstupom je nová ekologická metóda povrchového farbenia bioplastov, ktorá je použiteľná pre súčasnú dizajnérsku tvorbu, najmä v oblasti obalových materiálov ale aj ďalších produktov každodennej spotreby a ktorá neznižuje ich rozložiteľnosť a recyklovateľnosť. Finačný dar po využitý na materiálové zabezpečenie projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Adam V.. RURal - lab experimentálnej a robotickej fabrikácie. Založenie platformy RURal, laboratória experimentálnej a robotickej fabrikácie,zlučuje digitálne a generatívne návrhové postupy s fabrikačnými a materiálovými experimentami s citlivosťou pre udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku. Vybudovanie zázemia pre robotické rameno a výroba robotického nástroja recyklujúceho odpadový plast je prvým krokom k vývoju tradičných i netradičných postupov. Finačný dar vol využitý na stavebné materiály robotického laboratória a extrúder.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Petra G.. p?lab - experimentálna dizajnová platforma. p?LAB je experimentálna dizajnová platforma založená dvoma dizajnérkami - Petrou Sochůrkovou a Petrou Garajovou, ktoré kombinujú architektonické nástroje s nositeľnými objektmi za pomoci nových technológií. Vytvára jedinečné kolekcie, odrážajúce nielen inovatívnosť, ale aj udržateľnosť. Laboratórium spája a prezentuje práce medzinárodných dizajnérov na hraniciach medzi rôznymi umeleckými odvetviami. Ponúka taktiež vedomosti materiálovej knižice a venuje sa vytváraniu biomateriálov. Pokladá za dôležité šíriť tieto poznatky medzi ostatné umelecké odvetvia a širokú verejnosť. Zároveň otvára diskusie na témy ako udržateľnosť a digitálne technológie aplikované v dizajne. Finačný dar bol využitý na nákup 3D tlačiarne a šijacieho stroja.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 850 € Ján J.. Skala, uchovaj náš príbeh.Cieľom projektu bola tvorba novej kolekcie strieborných prsteňov a jej následná prezentácia doma a v zahraničí. Nadviazanie spolupráce s odborníkmi z rôznych oblastí úžitkového umenia a spracovania materiálov ako kov, hlina, textil a drevo. Vznikla úplne nová kolekcia strieborných prsteňov, ktorá bola predstavená domácemu ale aj zahraničnému publiku. Pri jej realizácií autor spolupracoval s remeselníkmi a dizajnérmi z rôznych odborov, ktorí mu pomohli posunúť jeho prácu do nových kontextov. Vďaka realizácii projektu mal autor príležitosť spoznať nové technológie, s ktorými ešte nemal možnosť prísť do kontaktu. Pri tvorbe keramiky a porcelánu by aj naďalej chcel zotrvať a využívať pestrú technológiu pri tvorbe vlastných diel, šperkov či šperkovníc. Finančné prostriedky boli použité na materiály, ochranné pomôcky, dokumentáciu a vypaľovaciu sadru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € nowlessness, act iv. Projekt 'nowlessness' je dlhodobý projekt Ľuboša Kotlára. Dôležitou zložkou inštalácie/situácie sa stáva fotografický obraz realizovaný na textilných vláknach, priadzach a textilných objektoch, ktoré sú formované špeciálnym ručných žakárovým tkaním. Do projektu boli zapojené Textilné remeselné centrum v Čadci. Koordinátorkou a technologičkou v centre je Daniela Danielis. Vzniknuté tkaniny/tapisérie boli odprezentované v rámci širšej verejnej prezentácie projektu nowlessness, act iv, ktorého verejná przentácia bola v roku 2022 v priestoroch Novej synagógy v Žiline. Prínos projektu spočíva v experimentovaní a posúvaní hraníc jednotlivých médií a technológií/materiálov potrebných pre ich realizáciu, pričom hľadanie nových spôsobov práce a využitia remeselnej textilnej výroby odkazuje k problémom spojených s ekológiou a klimatickou krízou. Finačné rpostriedky boli využité na textilné materiály, honorár pre tkáčky a na tlač.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Veronika M.. Alga-logues. V rámci projektu Alga-logues išlo o návrh a následnú fabrikáciu uzavretého fotobioreaktora, teda aparátu na produkciu mikrorias s hlavnou úlohou aktívnej absorbcie oxidu uhličitého a produkcie kyslíku. Následne bol projekt prezentovaný, vrátane produkcie výstavy, na ktorej bol odprezentovaný. Projekt považuje autorka vo svojej tvorbe ako kľúčový a poskytol jej kľúčový prehľad o riešenej tematike, ktorej znalosti vďaka rozsiahlej fabrikácii a prebehnutému výskumu posunula na ďalší stupeň. Finančné prostriedky boli použité na LED pásky a zdroje, objímky, sklenené banky, pumpy/čerpadlá a spojovací materiál na konštrukciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Mgr. art. Eva H.. Kompozit/Composite (pracovný názov). Zámerom projektu Kompozit/Composite (pracovný názov) bolo predstaviť verejnosti autorskú kolekciu z inovatívneho biomateriálu. Projekt nadväzuje na dizajnérkinu predchádzajúcu tvorbu venujúcu sa slow-life slow-fashion. Kolekcia ponúka divákovi silný estetický, expresívny zážitok a apeluje na budúcnosť vo vývoji biodizajnu na lokálno-globálnej úrovni. Poskytuje divákovi funkčný produkt podporujúci lokálnu výrobu. Kolekcia zahŕňa navrhovanie odevov vysokej remeselnej kvality a posun materiálu v spolupráci s vedcami SAV. Projekt ponúka veľa pridružených materiálov, ktoré divákovi ponúkajú osobný hapticko-edukačný zážitok, a tak projekt zasiahuje širšie spektrum divákov ako len počas plánovanej prehliadky na Fashion Live 2022! Presahom do výskumnej a technologickej roviny zároveň ponúka možnosť prvého samostatného výstavného projektu. Projekt je zdokumentovaný prostredníctvom videa a fotografií, a tak sa stane prístupným pre verejnosť zaujímajúcu sa nielen o módu. Finačné prostriedky boli využité na materiálové zabezpečenie projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Zuzana Ľ-B..Bakalárska práca - odevná kolekcia. Navrhnutá odevná kolekcia bola primárnym výstupom bakalárskej práce autorky projektu. Bola realizovaná podľa stanoveného konceptu práce. Časť kolekcie bola odprezentovaná na Zlín Design Week 2022 v rámci módnej prehliadky. Ohlasy po prehliadke boli veľmi pozitívne. Hlavná prezentácia, už v kompletnom počte 12 modelov, bola na Absolventskej prehliadke Ateliéru 343. Po prehliadke autorka dostala opäť množstvo pozitívnych ohlasov a tiež ponúk na budúce spolupráce. Kolekcia bola čiastočne odprezentovaná v rámci fotoeditoriálov v módnych magazínoch Emma, Eva a Beauty&Woman. Speváčka Barbara Weiss odprezentovala modely z kolekcie vo videoklipe na YouTube a v Teleráne na TV Markíza. Finančné prostriedky boli použité na nákup textilného materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Absolventská prehliadka. Primárnym cieľom projektu bola verejná prezentácia a medializácia absolventských prác mladých módnych dizajnérov pred širokou verejnosťou, ako aj prezentácia tvorby Ateliéru odevného dizajnu, Vysokej školy výtvarných umení. Ciel prezentovať a medializovať práce mladých módnych dizajnérov a Ateliéru odevného dizajnu boli naplnené vďaka úspešnej realizácií absolventskej prehliadky, ktorej sa zúčastnila verejnosť, média aj odborná verejnosť. Priama účasťou študentov na organizácií a realizácií projektu podporila odborný rast v oblasti produkcie, prezentácie a medializácie a priniesla nové praktické organizačné a komunikačne zručnosti. Rovnako sa prehĺbili existujúce a nadobudli nové profesionálne vzťahy ktoré sú v budúcnosti potrebné pre samostatnú profesionálnu tvorbu. Finančné prostriedky boli použité na osvetlenie a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Eva P..designed in black. Cieľom projektu "designed in black" bolo vytvoriť originálnu kolekciu úžitkových produktov dennej spotreby z čierneho porcelánu a kameniny. Snahou autorky bolo experimentovať s farbením porcelánu a kameniny čierným pigmentom. Zároveň chcela čierne produkty oživiť žiarivými farbami v decentných detailoch a vytvoriť kontrast medzi farbami a čiernym povrchom produktov. V rámci projektu autorka vytvorila sériu váz RED LINE na ktorej uplatnila svoju technológiu autorskej glayúry. Vďaka projektu sa autorke podarilo zviditeľniť na Českej a Slovenskej dizajnérskej scéne. Finančné prostriedky boli použité na materiál (porcelán, kamenina, čierny pigment, sádra a glazúra s vysokým výpalom).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € Adela B.. Before they were formed/Než boli vytvorené. Cieľom projektu bolo zrealizovanie kolekcie odevov a ich následná prezentácia formou fashion performance. Ide o spoluprácu s priestorovou dizajnérkou a módnym filmárom, kde hľadáme prepojenie módy a priestoru. Cieľom samotnej kolekcie je zakomponovať to, čo už máme, to čo nič nestojí a je všadeprítomné a využiť to ako aspekt dizajnu a síce - využiť priestor. V rámci projektu autorka vytvorila kolekciu šiestich outfitov, ktorá bola vybraná a prezentovaná počas London Fashion Week-u vo Februrári 2022. Finančné prostriedky boli použité na nákup látok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Eva H.. Uvoľni svoj hlas. Projekt "uvoľni svoj hlas" priniesol študentom hudby a jej interpretácie nové poznatky a postupy uznávané na európskych akadémiách. Zorganizovaný workshop splnil svoj účel a priniesol účastníkom nové poznatky v oblasti jazzu a populárnej hudby. Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie nástroja a techniky, didaktické a notové materiály, propagačné materiály a honorár.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Karol S.. Gitarová tvorba Jána Králika. V rámci projektu boli splnené stanovené ciele, ktoré zahŕňali technické a interpretačné napredovanie študentov pomocou prípravy a naštudovania repertoáru pod vedením autora projektu, absolvovania majstrovských kurzov s autorom skladieb, podpory slovenského skladateľského a interpretačného umenia a realizácie verejného vystúpenia vo významnom bratislavskom kultúrnom priestore - Mirbachov palác. Aktivity projektu zahŕňali prípravu a naštudovanie diel slovenského skladateľa Jána Králika, majstrovské kurzy s autorom diel a verejné prevedenie v podobe koncertu. Študenti veľmi usilovne pristúpili k projektu, ktorí považovali za veľmi prínosný a obohacujúci. Skúsenosti, ktoré nadobudli dokážu zúžitkovať nielen v rámci svojich ďalších štúdií na VŠMU a koncertných vystúpení, ale aj v rámci svojich pedagogických aktivít na ZUŠ. Finančné prostriedky boli použité na honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Akadémia umení, Fakulta múzických umení, Katedra vokálnej interpretácie, Katedra strunových nástrojov, Katedra dychových nástrojov. Engelbert Humperdinck: Perníková chalúpka v interpretácii mladých umelcov. Opera Perníková chalúpka E. Humperdincka si vyžadovala dôslednú vokálno-technickú prepracovanosť smerujúcu k aplikácii nových zručností speváckej techniky. Jedným z cieľov bolo dosiahnutie prirodzeného javiskového prejavu i práca na výstavbe charakterov postáv z dramatického aspektu. Výsledným výstupom projektu boli dve verejné predstavenia (premiéry) určené širokej laickej, ale aj odbornej verejnosti na Slovensku. Premiéry sa uskutočnili 12. a 13. mája 2022 o 18.00 v sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. Uvedené dielo bolo zaznamenané na DVD nosiči. Finančné prostriedky boli použité na výrobu kostýmov a scény, prenájom sály, rekvizity, propagačný materiál a honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € SWINGMÁNIA, o.z..Cesta saxofónu storočiami. Hlavný cieľ projektu, ktorým bola propagácia saxofónu ako klasického nástroja. V rámci projektu sa uskutočnili dva výchovné koncertypre deti v ZUŠ Ivanka pri Dunaji a v ZUŠ Šaštín-Stráže-pobočka Borský Mikuláš. Projekt sa stretol s veľkým úspechom a rozsiahlou účasťou. Finančné prostriedky boli použité na honoráre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Petr Eben - Faust. Organový cyklus Faust od Petra Ebena je nevšedným a ojedinelým dielom repertoáru organovej hudby, ktoré sa zaoberá tematikou odvekého boja Dobra a Zla nielen v duši človeka, ale aj vo svete z pohľadu skladateľa. Cieľom projektu je rozvíjať tvorivé schopnosti budúcich pedagógov umeleckých predmetov, zoznamovať publikum s tvorbou významného skladateľa Petra Ebena, osloviť najmä cieľovú skupinu študentov v snahe vzbudiť v nich záujem o vážnu hudbu, tanec a herectvo. Prezentácia tohto diela v scénickom spracovaní je vôbec prvou v hudobnej histórii. V tomto zmysle ide o udalosť, ktorá ďaleko presahuje pôdorys katedry, fakulty či univerzity. Je neprehliadnuteľnou v súvislostiach hudobného a divadelného diania nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte. Finačný príspevok bol využitý na organový sampel, materiálové a zvukové zabezpečenie, propagačné materiály a kostýmového výtvarníka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta, katedra skladby a dirigovania. AsynChrónie 2022. Najdôležitejším cieľom projektu bolo dlhodobo budovať komunitu skladateľskej obce, so zreteľom hlavne na najmladšiu generáciu skladateľov. Uvádzať jednak ich tvorbu, ale ich aj konfrontovať so staršou slovenskou tvorbou skrze domácich interpretov (ansambel Asynchronie), ale aj rôznych pozvaných interpretov a hostí. Festival Asynchronie aj tento rok prebehol vo svojich už osem rokov nastavených intenciách. Výsledkom komorného koncertu bolo sedem zrealizovaných premiér, výsledkom druhého koncertu a prednášky je vytvorenie osobného kontaktu mladých skladateľov so vzácnym umelcom Milanom Paľom, aj s možnosťou otvorenia spolupráce do budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, náklady na tlač, grafický dizajn a fotografický záznam.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Porta Artium OZ. Večerné jazzové ateliéry. V rámci projektu Večerné jazzové ateliéry budú realizované pravidelné jazzové dielne pre študentov hudobných škôl (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Konzervatóriá a základné umelecké školy) so záujmom o jazzovú hudbu a spoločný koncert žiakov a pedagógov dielní. Projekt predpokladá uskutočnenie pravidelných a otvorených trojhodinových tvorivých dielní. Zámerom projektu je podporiť zdieľanie skúseností medzi špičkovými slovenskými džezovými hudobníkmi, študentami hudby a rokmi vybudovanej komunity. Projekt si dáva za cieľ obohatiť pedagogické prostriedky slovenského hudobného školstva o dimenziu skupinovej improvizácie a tvorby hudby v reálnom čase. Zámerom projektu je prehĺbiť vedomosti študentov v oblasti dejín a teórie hudby, otvorenie diskusie o hudobnom diele a jeho význame z hľadiska hudobnej estetiky a filozofie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Spoločnosť priateľov dobrej hudby. SAXOPHOBIA BRATISLAVA 2022. Projekt SAXOPHOBIA BRATISLAVA 2022 zásadným smerom ovplyvňuje výučbu saxofónu na Slovensku ako aj vnímanie tohto nástroja medzi študentmi, pedagógmi aj výkonnými umelcami a širokou verejnosťou. Saxofón je u nás väčšinou chápaný ako džezový nástroj, ale pôvodne bol skonštruovaný ako nástroj pre vážnu hudbu a mimo Slovenska je toto jeho povedomie oveľa viac rozšírené. Profesori sú svetovou špičkou v hre vážnej hudby na saxofóne, akú mali študenti doteraz možnosť počuť iba na kurzoch Saxophobie. Konkrétnym výstupom projektu budú najmä nové individuálne poznatky študentov, ich tvorivá činnosť a pozitívny pocit zo spoločne vytvoreného diela - orchestra a ich motivácia k ďalšiemu umeleckému rozvoju. Druhým výstupom projektu bude verejný koncert a nahrávka z koncertu, ktorá bude vysielaná na Rádiu Devín. Slovensko sa týmto projektom zaradilo medzi štáty, v ktorých je ambícia aktualizovať proces výučby saxofónu a posunúť umenie vážnej hudby na tomto nástroji bližšie ku krajinám západnej Európy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Dobrý deň komunita. 8 miniatúr. Projekt 8 miniatúr si dáva za cieľ podporiť talentovaného mladého umelca Richarda Grimma. Študent Richard Grimm má 26 rokov a je študentom hudobnej skladby. Venuje sa komponovaniu klasickej, populárnej a experimentálnej hudby, skladania hudby do krátkych filmov. Cieľom projektu je zhotovenie štúdiovej nahrávky kompozície študenta, ktorá bola ocenená v medzinárodnej skladateľskej súťaži GENERACE 2021 - 2. miestom. Realizáciou projektu bude možné zhotoviť jeho dielo profesionálmi vo svojich oboroch.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta. Hudba a Tanec. Projekt Hudba a Tanec sa začal realizovať v marci 2022 ako spolupráca študentiek a študentov Katedry skladby a dirigovania. Prvé stretnutia prebiehali vo forme diskusií a vzájomného spoznávania spôsobov, akým tvoria študenti skladby a akým študenti choreografie. Pedagógovia z oboch katedier sa týchto počiatočných stretnutí zúčastňovali s cieľom povzbudiť a navigovať študentov a študentky pri hľadaní spoločných tém, postupov a prístupov a experimentovaní s vlastnými nápadmi. Cieľom workshopov bolo oboznámiť študentov a študentky so špecifickými zručnosťami, ktoré sú nad rámec obsahu ich študijných plánov, experimentovanie s možnými spôsobmi tematických a výrazových presahov a vzájomných vplyvov medzi hudbou a tancom. Výsledkom experimentovania bolo nájdenie troch špecifických spôsobov vzájomnej spolutvorby medzi skladateľmi a tanečníkmi. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, kostymy, softvér pre skladateľov a hard disc.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Slovenská jazzová spoločnosť. Letná jazzová dielňa 2022. Cielom projektu Letná jazzová dielna bolo vytvorenie priestoru pre mladých záujemcov o intenzívnejšie rozšírenie praktických a teoretických vedomostí o tvorbe a interpretácii jazzovej a príbuznej hudby. Každý rok sa na workshope zúčastňuje okolo 100 účastníkov (s výnimkou 2 rokov obmedzených pandémiou COVID). Workshopy prebiehajú prvý júlový týždeň formou klasického vyučovania každý deň od 9.00 – 17.00 a večerných neformálnych jamsession. Workshopy sú zamerané na získavanie vedomostí, zdieľaním skúseností od odborníkov a profesionálov pôsobiacich v kultúrnom priemysle Výučba bude podľa hudobných nástrojov rozdelená do 12 - 16 tried. Záverečný koncert predstavuje príležitosť na predstavenie všetkých novozískaných schopností jednotlivcov ako aj formácií, ktoré počas workshopu vznikli. Finačný dar bol využitý na honoráre, produkciu a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Občianske združenie Medziriadky. Letné sústredenie Medziriadky 2022. Občianske združenie Medziriadky usporiadalo v roku 2022 už 13. ročník projektu Medziriadky. Občianskemu združeniu sa podarilo osloviť viac ako 400 mladých píšucích ľudí, ktorí sa prihlásili do súťaže. Našli 50 talentov, s ktorými sa oplatí pracovať na letnej škole literatúry s nabitým programom. Usporiadali autorské čítania, ktoré pritiahli pozornosť širokého publika vo viacerých mestách Slovenska. Medziriadky aj v roku 2022 podporovali a prezentovali najmladšiu slovenskú literatúru. Finančné prostriedky boli použité na honoráre, ubytovanie a stravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Vladimír J..Redakcia textov Miroslavy F.Nadácia Tatra banky podporila mladú autorku Miroslavu F., ktorú k písaniu priviedla najskôr mama, ktorá si sama ťukala do klávesnice básne a autorku to fascinovalo natoľko, že si sama začala písať rýmovačky, ktoré sa neskôr v puberte premenili na vyznania lásky a dodnes transformuje obrazy v slová, všetko tajomné, intímne a dôležité taví do konkrétnych znakov s nádejou nájdenia zmyslov a vedomím, že jej duši odľahne. Autorka by rada svoje básne publikovala vo forme knihy. Nadácia podporila mladú autorku tak, že umožnila konzultácie/tutoring a redakciu jej textov od literárneho umelca Vladimíra Jančeka. Od skúseného mentora očakáva rast v akejkoľvek podobe – od skúsenejších sa vždy rada niečo naučí. Autorka tiež ocení redakčnú prácu s jej básňami.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Matej R..Redakcia textov Miroslavou V.. Vrámci projektu autor spoločne s p. V. prešli celkovo 236 strán románu „Príbeh nekonečných koncov“, ktorý cez svoje postavy skúma pominuteľnosť, absurdnosť, ale aj predurčenosť ľudského bytia. Jeho časti nasledujú po sebe ako diely spoločnej cesty, ktorá vedie dovnútra ústrednej témy (témy Koncov), odkiaľ sa však vetví ďalej, do ďalších ideí a situácií, ktorých spoločné rozuzlenie si dotvára čitateľ sám. V románe teda nedominuje dej, ale ústredná téma, okolo ktorej sú vystavané jednotlivé udalosti a úvahy. Toto dielo obsahuje prvky postmodernej irónie a i vďaka tomu sa autor do veľkej miery zameriava na jeho štrukturálnu estetiku. Vďaka viacerým vrstvám v texte má potenciál osloviť ako náročnejších čitateľov, tak i širšiu verejnosť, „prinúti“ ich uvažovať, premýšľať a pravdepodobne i polemizovať. Redikovaný rukopis v súčasnosti prechádza jazykovou korektúrou a je pripravený na vydanie. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady, náplň do tlačiarne a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Miroslava V.. Redakcia textov Mateja R.. Vrámci projektu autor spoločne s p. V. prešli celkovo 236 strán románu „Príbeh nekonečných koncov“, ktorý cez svoje postavy skúma pominuteľnosť, absurdnosť, ale aj predurčenosť ľudského bytia. Jeho časti nasledujú po sebe ako diely spoločnej cesty, ktorá vedie dovnútra ústrednej témy (témy Koncov), odkiaľ sa však vetví ďalej, do ďalších ideí a situácií, ktorých spoločné rozuzlenie si dotvára čitateľ sám. V románe teda nedominuje dej, ale ústredná téma, okolo ktorej sú vystavané jednotlivé udalosti a úvahy. Toto dielo obsahuje prvky postmodernej irónie a i vďaka tomu sa autor do veľkej miery zameriava na jeho štrukturálnu estetiku. Vďaka viacerým vrstvám v texte má potenciál osloviť ako náročnejších čitateľov, tak i širšiu verejnosť, „prinúti“ ich uvažovať, premýšľať a pravdepodobne i polemizovať. Redikovaný rukopis v súčasnosti prechádza jazykovou korektúrou a je pripravený na vydanie. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady, náplň do tlačiarne a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Andrea B..Redakcia textov Jánom P.Počas práce na rukopisu autorkynej knihy Čierne zrnko pšenice spolu s mentorom Jánom P. prešli viacerými fázami uvažovania o tejto literárnej látke. K množstvu nazbieraného materiálu, ktorý tvorili hodiny rozhovorov s rumunskými Slovákmi, autorka potrebovala nájsť kľúč. Každý rozhovor sa javil ako najdôležitejší, preto materiál celkom prirodzene narástol do slušných rozmerov. Počas konzultácií hľadali cestu, ako sa s množstvom materiálu vysporiadať. Napokon pochopili, že podobne, ako sú zaujímavé príbehy rumunských Slovákov a ich spomienky, zaujímavá je aj vlastná cesta autorky k pochopeniu vlastnej rumunskej identity. Preto sa rozhodli výraznejšie pracovať s touto linkou. Cesta k tomuto rozhodnutiu však bola pomerne zdĺhavá, aj preto sa s rukopisom ešte nedostali k úplnému záveru. So zmenou optiky autorka prirodzene zmenila aj názov budúcej knihy na – Grafitová stuha. Po vzájomnej dohode s mentorom sa rozhodli na texte ďalej spolupracovať aj po uplynutí termínu grantovej výzvy Viac umenia, až kým rukopis nebude dokončený, po čom by ho radi spoločnými silami ponúkli relevantnému slovenskému vydavateľstvu. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh a občerstvenie pri konzultáciach.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Ján B..Redakcia textov Andrei B.Počas práce na rukopisu autorkynej knihy Čierne zrnko pšenice spolu s mentorom Jánom P. prešli viacerými fázami uvažovania o tejto literárnej látke. K množstvu nazbieraného materiálu, ktorý tvorili hodiny rozhovorov s rumunskými Slovákmi, autorka potrebovala nájsť kľúč. Každý rozhovor sa javil ako najdôležitejší, preto materiál celkom prirodzene narástol do slušných rozmerov. Počas konzultácií hľadali cestu, ako sa s množstvom materiálu vysporiadať. Napokon pochopili, že podobne, ako sú zaujímavé príbehy rumunských Slovákov a ich spomienky, zaujímavá je aj vlastná cesta autorky k pochopeniu vlastnej rumunskej identity. Preto sa rozhodli výraznejšie pracovať s touto linkou. Cesta k tomuto rozhodnutiu však bola pomerne zdĺhavá, aj preto sa s rukopisom ešte nedostali k úplnému záveru. So zmenou optiky autorka prirodzene zmenila aj názov budúcej knihy na – Grafitová stuha. Po vzájomnej dohode s mentorom sa rozhodli na texte ďalej spolupracovať aj po uplynutí termínu grantovej výzvy Viac umenia, až kým rukopis nebude dokončený, po čom by ho radi spoločnými silami ponúkli relevantnému slovenskému vydavateľstvu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Soňa O..Redakcia textov Monikou K..Cieľom projektu bola redakcia textu autorkynej knihy a mentoring pri jej písaní. Celá práca spočívala v redakcii a v práci s textom knihy, ktorá rozpráva príbeh mladej ženy hľadajúcej časť svojej rodiny. Kniha je určená širokému publiku, ktoré zaujímajú témy identity, ako rodinnej tak aj národnej, ale aj zelené či ekologické otázky. S mentorkou z textu odstránili najmä niektoré logické nepresnosti, ale upravili aj celkovú štruktúru diela. Okrem samotného obsahu pracovali aj so štylistikou. Dielo sa vďaka tomu stalo komplexnejšie a kompaktnejšie. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za internetové pripojenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Monika K..Redakcia textov Soni O.. Cieľom projektu bola redakcia textu autorkynej knihy a mentoring pri jej písaní. Celá práca spočívala v redakcii a v práci s textom knihy, ktorá rozpráva príbeh mladej ženy hľadajúcej časť svojej rodiny. Kniha je určená širokému publiku, ktoré zaujímajú témy identity, ako rodinnej tak aj národnej, ale aj zelené či ekologické otázky. S mentorkou z textu odstránili najmä niektoré logické nepresnosti, ale upravili aj celkovú štruktúru diela. Okrem samotného obsahu pracovali aj so štylistikou. Dielo sa vďaka tomu stalo komplexnejšie a kompaktnejšie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Barbara Z..Redakcia textov Evou B.. Nadácia Tatra banky podporila mladú autorku Barboru Z., ktorej prvým publikovaným textom boli rozprávky, v ktorých mali hrdinovia vymenené rodové stereotypy. Prvú knihu napísala v pätnástich a bola o tínedžeroch so superschopnosťami, ktorí musia zachrániť postapokalyptický svet. Kniha sa dostala sa do finále Literárnej ceny vydavateľstva IKAR, ale nebola vydaná. V minulom roku autorke vyšla poviedka v zborníku Fantázia 2020. Autorka by sa rada venovala písaniu young adult beletrie. Román Moja preveľká vlna je o tom, ako sa dá žiť po veľkom previnení. Nadácia podporila mladú autorku tak, že umožnila konzultácie/tutoring a redakciu jej textov od literárnej umelkyne Evy B.. Od skúsenej mentorky mladá autorka očakáva pripomienky týkajúce sa úpravy, ktoré by textu románu pomohli. Keďže téma príbehu je ťažká, autorka by s mentorkou rada diskutovala tón a myšlienky vyplývajúce z príbehu, aby si ich čitateľ správne interpretoval. Finančný dar bom využitý na knihy a kancelárske potreby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Eva B. Redakcia textov Barbary Z..Nadácia Tatra banky podporila mladú autorku Barboru Z., ktorej prvým publikovaným textom boli rozprávky, v ktorých mali hrdinovia vymenené rodové stereotypy. Prvú knihu napísala v pätnástich a bola o tínedžeroch so superschopnosťami, ktorí musia zachrániť postapokalyptický svet. Kniha sa dostala sa do finále Literárnej ceny vydavateľstva IKAR, ale nebola vydaná. V minulom roku autorke vyšla poviedka v zborníku Fantázia 2020. Autorka by sa rada venovala písaniu young adult beletrie. Román Moja preveľká vlna je o tom, ako sa dá žiť po veľkom previnení. Nadácia podporila mladú autorku tak, že umožnila konzultácie/tutoring a redakciu jej textov od literárnej umelkyne Evy B.. Od skúsenej mentorky mladá autorka očakáva pripomienky týkajúce sa úpravy, ktoré by textu románu pomohli. Keďže téma príbehu je ťažká, autorka by s mentorkou rada diskutovala tón a myšlienky vyplývajúce z príbehu, aby si ich čitateľ správne interpretoval.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Marta S..Redakcia textov Sonie Marie S..Nadácia Tatra banky podporila mladú autorku Soniu Mariu S., ktorá je súčasťou štvorčlenného tvorivého tímu. Projekt Svetelný rok ďaleko vznikol na VŠMU v rámci predmetu Kataríny Molákovej a Kataríny Kerekesovej, ktorý je určený na prepojenie animátorov a scenáristov. Študentky vytvorili námet a kresby na cca 8-minútový film, ktorý sa po ukončení školského roka rozhodli pretvoriť do podoby detskej knižky. Sonia a Michaela sú študentky štvrtého ročníka scenáristiky. Štýl a umelecká vízia každej autorky je rôznorodá, no pre projekt Svetelný rok sa zjednotila. Nadácia podporila mladú autorku tak, že umožnila konzultácie/tutoring a redakciu jej textov od literárnej umelkyne Marty S.. Od skúsenej mentorky mladá autorka a jej tím očakávajú preniknutie do jej literárnych skúseností, z ktorých by mohla čerpať vo svojej tvorbe. Veria, že mentorka ich dokáže nasmerovať správnym smerom a vytvoriť tak pružný text, ktorý bude dávať zmysel nielen im ako autorkám, ale zároveň aj budúcim možným mladým čitateľom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Iveta V..Redakcia textov Vladimírom B. Autorka projektu stále pracuje na knihe s názvom Angels cafe (žáner magický realizmus), ktorú si aj sama ilustruje. Je to zatiaľ jej najdlhší literárny text, aký kedy napísala. Vždy písala len krátke poviedky (ktoré možno poviedkami ani neboli), je to teda pre autorku niečo nové. Pôvodná poviedka mala veľa postáv, takže ponúka priestor na rozšírenejšie rozpracovanie. Finančné prostriedky boli použité na knihy, kancelárske pomôcky a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Vladimír B..Redakcia textov Ivety V.. Autorka projektu stále pracuje na knihe s názvom Angels cafe (žáner magický realizmus), ktorú si aj sama ilustruje. Je to zatiaľ jej najdlhší literárny text, aký kedy napísala. Vždy písala len krátke poviedky (ktoré možno poviedkami ani neboli), je to teda pre autorku niečo nové. Pôvodná poviedka mala veľa postáv, takže ponúka priestor na rozšírenejšie rozpracovanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta. Istropolitana Projekt´20. Festival Istropolitana Projekt sa uskutočňuje každé 2 roky na pôde VŠMU a je jediným svojho druhu v regióne Strednej Európe, ktorý dáva mladým divadelníkom jedinečnú príležitosť medzinárodnej konfrontácie svojej práce, názorov a tvorby s diváckou verejnosťou. Je platformou na stretávanie sa divadelníkov s autoritami divadelného školstva, so svojím publikom a svojimi kolegami. Dáva priestor na rozvíjanie tvorby medzinárodných divadelných projektov. Festival je svojím charakterom aj ambíciami významnou udalosťou v kontexte slovenskej kultúry i divadelného školstva v stredoeurópskom regióne. Do Bratislavského kraja prináša nové, často provokatívne inscenácie z celého svetu, ktoré slovenskému divákovi približujú divadelné umenie mnohokrát z inej strany. Finančný dar bol využitý na tovary a služby spojené s organizáciou workshopov a programu na VŠMU stage.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Marek Š.. Marcel Dupré - Krížová cesta. Nadácia Tatra banky podporila projekt, cieľom ktorého je rozvíjať tvorivé schopnosti budúcich pedagógov umeleckých predmetov a zoznámiť publikum s tvorbou významného skladateľa Marcela Duprého. Ide o nevšedné a ojedinelé dielo repertoáru organovej hudby, ktoré sa zaoberá tematikou príbehu umučenia Ježiša Krista z pohľadu skladateľa. Projekt mal byť pôvodne realizovaný v roku 2020. Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID 19 bol termín jeho realizácie viackrát presunutý. Realizovaný projekt sa stal stabilnou súčasťou repertoáru študentov. Boli vytvorené videozáznamy, na základe ktorých môžu choreografiu naštudovať aj ďalší študenti. Vzhľadom na veľmi pozitívne prijatie má realizátor projektu v pláne realizovať projekt každý rok vo veľkonočnom období vo vybraných kostoloch na Slovensku a v zahraničí. Finančný dar bol použitý na orgánový sampel, prenájmy, kostýmy a honorár.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Gymnázium Jozefa Lettricha. Doprava. V projekt Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine sa Klub nadšencov vedy a robotiky venoval riešeniu problémov v oblasti dobravy v ragióne s využitím inteligetných robotov. Študenti zostrojili a naprogramovali LEGOrobotov ako pomocníkov pri riešení reálnych problémov, s ktorými sa v oblasti dopravy zoznámili na besedách s odborníkmi z praxe. Prezentáciou výsledkov svojej práce prilákali ďalších záujemcov o robotiku a programovanie, do školského krúžku pribudli ďalší šťudenti aj z okolitých škôl. Prácu študentov ocenili aj porotcovia na regionálnej prehliadke robotov FLL v Žiline. Finančný dar bol využitý na Legostavebnice a notebook.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Ivana Kraska.Štyria mušketieri. Nadácia Tatra banky podporila Gymnázium Ivana Kraska, ktoré chcelo prostredníctvom projektu Štyria mušketieri ponúknuť príležitosť mladým lídrom, ktorí si chcú splniť svoj sen a rozvinúť svoje schopnosti. Ako znejú akustické husle, kam doletí 3D raketa, fungujú vlastné smart okuliare, osloví 3D socha? V tíme boli 4 študenti, ktorých vedomosti, schopnosti a najmä motivácia a zápal vysoko prekračujú štandard. Každý z nich ovláda 3D modelovanie objektov, úpravu STL súborov, prípravu G-kódu pred 3D tlačou, fotogrametrické modelovanie 3D objektov z fotografií. Orientujú sa v najnovších trendoch 3D tlače po technickej aj obsahovej stránke. Sú schopní realizovať vlastné workshopy a školenia pre spolužiakov, ako aj pre učiteľov. Zámerom projektu bolo zrealizovať 4 samostatné projekty, ktoré si navrhli sami študenti podľa svojich preferencií a oblastí, v ktorých sa chcú rozvíjať. Výsledky projektov následne odprezentovali študentom školy ako rovesnícke vyučovanie, ako aj pedagógom škôl v regióne. Finančný dar bol využitý na projekt Smart, projekt 3D socha a projekt Raketa.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Súkromné gymnázium Banskobystrické. Cyber security lab.Projekt Cyber security lab študentom priniesol inovatívny spôsob poznania a naučenia sa základných a novodobých poznatkov z odboru informatiky a kybernetickej bezpečnosti. Študenti svoje vedomosti prakticky využívali pri každodennom styku s informačnými technológiami a pri surfovaní na internete. Vedia včas rozoznať potenciálne nebezpečenstvo a zabrániť tak úniku ich osobných údajov, ukradnutiu sociálneho účtu, bankových údajov a podobne. Výsledkom tohto vzdelávania sú vedomosti a ochrana proti útokom sociálneho inžinierstva, vedomosti a ochrana proti zneužitiu internetovej sieti a odchytu dát zo sieťovej komunikácie, vedomosti o fungovaní rôznych typov hardvéru a možných bezpečnostných hrozbách. Finančný dar bol využitý na nákup notebooku ASUS.
e) podpora vzdelávania 500 € IUVENESFOND n.f. Gymnázium Leonarda Stöckela. Digitálni gavalieri či "burani" ?Projekt Digitálni gavalieri či "burani" ? ponúkol didaktické videá ako podklad na prevenciu proti vážnemu problému v spoločnosti – kyberšikane. Školská televízia TV GLS, ktorá pracuje na Gymnáziu L. Stöckela, natočila videá s tematikou kyberšikany, ktoré budú slúžiť ako osveta pred jej nežiaducimi javmi. Videá sa stanú kvalitnou didaktickou pomôckou na triednických hodinách, na besedách s odborníkmi - sociálnymi psychológmi, či na vyučovacích predmetoch humanitného zamerania ako prierezová téma ochrany ľudských práv a ochrany detí. Realizácia projektu ponúkla aj zmysluplné trávenie voľného času žiakov, a to v záujmovom útvare školskej televízie. Podpora bola použitá na techniku súviasiacu s natáčaním videí.
e) podpora vzdelávania 1 450 € Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA. Meteorologický balón zo sondou. Žiaci Súkromného gymnázia pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA v rámci projektu vypustili meteorologický balón, ktorý poniesol moderné fyzikálne a počítačové vybavenie, pozostávajúce zo sondy na meranie tlaku, výšky a teploty. Súčasťou sondy bolo GPS a mikropočítač zaznamenávajúci merané hodnoty ako i kamera, zaznamenávajúca obraz Zeme zo stúpania balóna až do výšky cca 35 km a jej návrat na padáku na Zem. V rámci projektu sa študenti naučili formulovať tézy, navrhovať, realizovať a vyhodnocovať experiment. V tomto prípade budú overovali tézy, ktoré sa učia na hodinách fyziky a geografie (téma atmosféry). V rámci predmetov informatika, fyzika a geografia študenti namerané dáta spracovávali a vyhodnocovali. Finančný dar bol použitý na komponenty pre zostavenie meteorologického balóna.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Spojená škola.Druhá šanca pre nepotrebné veci. Nadácia Tatra banky podporila projekt Spojenej školy v Detve, ktorého hlavným zameraním bolo vybudovať servisné laboratórium slúžiace na opravu a údržbu starých elektrotechnických a elektronických zariadení. Prostredníctvom projektu škola doplnila zariadenie laboratória, s cieľom poskytovať služby širšej cieľovej skupine. Na projekte participovali pedagógovia a žiaci Spojenej školy. Cieľom projektu bolo zlepšenie odborných zručností, ako aj schopnosti plánovať si prácu a komunikáciu so zákazníkom. Dôležitým aspektom projektu bol vplyv na životné prostredie a zlepšovanie povedomia v oblasti opätovného používania starých vecí. Realizáciou projektu Spojená škola poukázala na cestu opravy či recyklácie. Finančný dar bol využitý na materiálové zabezpečenie projektu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya.Winter Is Coming. Projekt Winter is Coming bol cielený hlavne na oblasť internetu vecí (IOT). Predpokladal vytvorenie malých zariadení na meranie teploty a vlhkosti, ďalej vytvorenie mesh siete pre ich komunikáciu, ukladanie dát na server a následnú vizualizáciu týchto dát v podobe webovej stránky. Potrebné zariadenia vytvorili a naprogramovali žiaci v rámci praktickej prípravy. Projekt mal potenciál zdvihnúť úroveň vzdelania participujúcich žiakov priam exponenciálne. V projektovom vyučovaní nejde o suchopárne odovzdávanie informácií. Žiak nutne potrebuje objavovať, skúšať, testovať, robiť chyby, opravovať chyby. Cyklicky opakovať niektoré úlohy, až kým nedospeje k poznaniu. Študenti aktivity okolo projektu dokumentovali vo forme fotografií a videí a prezentovali ich na sociálnych sieťach. Finančný dar bol využitý na technologické zabezpečenie projektu.
e) podpora vzdelávania 117 € Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová. Dopravná križovatka. Projekt Strednej odbornej školy v Handlovej bol zameraný na dopravnú križovatku. Inšpiráciou sa stala križovatka v meste Partizánske, ktorá si žiada zlepšenie optimalizácie. V rámci projektu sa vytvorila dopravná križovatka v simulačnom prostredí. Študent naprogramoval križovatky, zrealizoval návrh križovatky v 3D prostredí a 3D tlač semaforu. V konečnom výsledku študent vytvoril križovatku a zapojil potrebné IoT komponenty do vytvorenej simulačnej križovatky. Križovatka môže byť využitá v reálnom prostredí, alebo ako optimalizácia určitých križovatiek. Taktiež bude slúžiť pri výuke predmetu Internet vecí (IoT) a programovaní mikrokontrolérov Arduino. Finančný dar bol použitý na komponenty pre zostavenie križovatky.
e) podpora vzdelávania 2 400 € ŠUP, Jakobyho 15, Košice.SmartTex.Projekt SmartTex bol zameraný na možnosti využitia inteligentných technológií v odevnom dizajne. Cieľom projektu bolo navrhnúť a vytvoriť módnu kolekciu pre každodenné nosenie na báze elektroaktívnych smart textílií. Projekt funkčného smart ošatenia zohľadnil okrem estetickej stránky predovšetkým pridanú funkcionalitu prostredníctvom programovateľných elektronických prvkov a e-textílií, eventuálne aj s možnosťou prepojenia komunikácie s mobilnou aplikáciou. V tejto podobe projekt predstavuje úplne novú, vysoko aktuálnu tému, v rámci ktorej nie sú v oblasti stredoškolského vzdelania zatiaľ realizované žiadne projekty. Finančný dar bol využitý na nákup elektroniky, textilného materiálu, reklamný banner a spotrebný materiál.
e) podpora vzdelávania 396 € Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová.Špecializovaný výypočtový počítač. Nadácia Tatra banky podporila projekt Špecializovaný výpočtový počítač, ktorý bol zameraný na postavenie výpočtového zariadenia slúžiaceho na špecifické výpočtovo náročné úlohy. Zariadenie je prepojené na PC, ktoré obsahuje niekoľko grafických kariet. Proces výstavby bude prebiehať od mechanickej úpravy starej počítačovej krabice cez zapojenie zariadení až po inštaláciu špeciálnych programov a operačných systémov. Keďže škola takýmto zariadením nedisponuje, bude zariadenie využívané v rámci praktickej výuky a skúmania nových segmentov informatiky. V rámci prvých ročníkov IT odborov bude zariadenie slúžiť ako motivácia k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu. Vo vyšších ročníkoch si žiaci budú môcť otestovať rôzne výpočty, na ktoré je potrebné naozaj výpočtovo výkonné PC. Od simulovania rôznych prostredí až po testovanie bezpečnosti pri šifrovaní. Finančný dar bol využitý na nákup špecializovaného počítača SilverStone Decathlon 80 PLUS Gold Modular .
e) podpora vzdelávania 2 918 € Akadémia LEAF – LEAF Academy.Rozvoj Project Picoballoon.Project Picoballoon je medzinárodný výskumný projekt, v rámci ktorého pracovalo 15 študentov z 5 krajín na vývoji technológií a metód na výskum stratosféry. Študenti spolupracovali na vývoji ultraľahkých stratosférických sond. Tieto sondy sú vysoko odolné, fungujú na základe solárnej energie a sú aj ekonomicky výhodné. Účastníci projektu Leaf Academy mali možnosť dostať úvod do sveta elektroniky, softvéru, ako aj do mechaniky a materiálového inžinierstva. V rámci realizácie projektu sa učili pracovať s modernými technológiami, navrhovať hardvér a softvér a pritom vyvíjať technológiu užitočnú do budúcnosti. Finančný dar bol využitý na nákup ultrazvukovej čističky, extraktora toxických výparov, napajacieho analyzátora a iného technologického materiálu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov.S tvorivou robotikou do sveta. Nadácia Tatra banky podporila Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove. Projekt S tvorivou robotikou do sveta je vyústením niekoľkoročnej angažovanosti školy v oblasti výučby robotiky a prípravy študentov na robotické súťaže, ktoré sa končia medzinárodným finále, a to najmä súťaže Robocup a FLL. V rámci krúžkovej činnosti sa na škole realizuje krúžok robotiky, kde sa počas roka združujú študenti so záujmom o robotiku a programovanie. Navrhujú súťažné modely, od mechanickej konštrukcie cez elektroniku až po programovanie robotov. Programujú LEGO Mindstorms, Arduino i Raspberry PI, učia sa spracovávať signály zo senzorov a ovládať motory, servá a ďalšie výstupné zariadenia. Pri návrhu konštrukcie využívajú tiež 3D tlač. Využívanie najmodernejších súčiastok učí študentov napredovať súčasne s celosvetovými trendmi. Výstupom projektu boli hotové súťažné robotické modely, ktoré sú dielom študentov. Okrem použitia v súťažiach a na krúžku majú význam aj pre bežnú výučbu robotiky v rámci vyučovania. Finančný dar bol využitý na nákup stavebnice LEGO Education SPIKE, mikroprocesorové modulov, senzoru LIDAR a iného technologického materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 427,63 € Pavol B.Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť Finačné prostriedky boli využité na stavbu plotu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Marek D. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačné prostriedky boli využité na intenzívne kondičné cvičenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Ľubomír S. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačné prostriedky boli využité na liečebné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Michal B. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finačné prostriedky boli využité na zaplatenie prenájmu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Matúš M.Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačné prostriedky boli využité na zaplatenie osobného asistenta.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Lucia K. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačné prostriedky boli využité na cvičebné pomôcky, zaplatenie fyziterapeuta, dopravu a lieky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Matúš B. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačné prostriedky boli využité na delfínoterapiu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Beáta T. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačné prostriedky boli využité na ubytovanie a stravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Elena J. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finančné prostriedky boli využité na liečebné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Michal V.Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finančné prostriedky boli využité na kúpu kotla a jeho inštaláciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Priska L. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finančný dar boly vužitý na zaplatenie poplatku v sociálnom zariadení.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Monika Č. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka . Finančný dar bol využitý na liečebné náklady a zdravotné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Marretta G. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finančný dar bol využitý na výdavky na domácnosť.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Helena M. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka . Finančný dar bol využitý na liečenie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Marek K. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačný dar bol využitý na delfinoterapiu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Karin R.Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka . Finančný dar bol využitý na liečebný pobyt.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 230 € Tomáš B. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finančný dar bol využitý na glukózny senzor a vysielač.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Kamil F. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačný dar bol využitý na rehabilitačný pobyt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Erika Z. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finančný dar bol využitý na nákup prenosného kyslikového koncentrátora.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 399 € Zuzana L. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finačný dar bol využitý na nákup exteriérových dverí a brány.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Jozef B. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačný dar bol využitý na liečebné náklady.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Veronika G. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Katarína M.Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačný dar bol využitý na cestovanie, lieky a stravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Miachaela K. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finačný dar bol využitý na zariadenie detskej izby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Roman M. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačné prostriedky boli využité na zdravotné pomôcky a stravu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Rastislav B. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finančný dar bol využitý na nákup liekov a dopravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Zuzana S. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finančný dar bol využitý na knihy a štúdium.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € Pavel P. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finačný dar bol využitý na nápul liekov a výdavky spojené s poklesom prijímu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Mgr. Emil K.. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finančný dar bol využitý na nákup CoaguChek XS testovacích prúžkov a lacenty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Filip R. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finančný dar bol využitý na školné.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Rudolf K.Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finančný dar bol využitý na liečebné náklady.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Luboš B. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka . Finačný dar bol využitý na terapie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Milan M. Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť. Finančný dar bol využitý na zaplatenie kurzu angličtiny, na psychológa a náklady za byt a stravu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 850 € Dagmar J. Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka. Finančný dar bol využitý na nákup ortézy.
e) podpora vzdelávania 10 000 € INESS. Ekonomické vzdelávanie 2022. Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ktorý je nezávislým, neštátnym a apolitickým občianskym združením. Monitoruje financovanie verejného sektora, vypracováva analýzy a odporúčania pre hospodársku politiku a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. V oblasti vzdelávania INESS frekventovane prednáša na VŠ a SŠ po celom Slovensku. Cieľom projektu INESS je pokračovať v zlepšovaní ekonomického vzdelávania pomocou celoslovenskej súťaže pre mladých ekonómov, rozširovaním projektu Cena štátu na školy - najmä pomocou komplexného vzdelávacieho balíka Vesmír verejných výdavkov, a nového projektu s názvom Ekonkvíz, ktorý umožní širokej verejnosti otestovať svoje schopnosti a znalosti z ekonómie. Finačné prostriedky boli využité na organizáciu Ekonomickej olympiády, na program vesmír verejných výdavkov a tvorbu ekokvízu a s tým spojenú učebnicu.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Konzervatívny inštitút MR Štefánika. Ekonomické myslenie a ekonomické vzdelávanie na Slovensku v roku 2022. Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, ktorého zámerom je prispievať k zvyšovaniu úrovne ekonomického poznania, myslenia, vzdelávania a vnímania podstaty princípov ekonómie na Slovensku. Tento zámer sa pokúsi inštitút aj v roku 2022 dosiahnuť prostredníctvom aktivít v podprogramoch: Akadémia klasickej ekonómie (AKE), CEQLS prednáška a iné aktivity experta zo zahraničia a Dňa daňového odbremenenia (DDO). AKE je ekonomický vzdelávací program. KI zrealizuje v roku 2022 celý ročník, pozostávajúci z 9 seminárov. CEQLS predstavuje cyklus prednášok ekonomických expertov zo zahraničia. KI zorganizuje prednášku a iné aktivity takéhoto hosťa. Zorganizuje aj dve prednášky, ktoré sú presunuté z roku 2021. KI tiež zverejní daňové bremeno za rok 2021 a Dorganizáciu DO v roku 2022. Cieľom je edukačne prezentovať ľuďom informácie o tom, aké je ich celkové bremeno povinnými platbami v danom roku. Financie boli využité na organizáciu prednášok a seminárov.
e) podpora vzdelávania 8 000 € TEDxBratislava, o.z.. Multižánrová konferencia TEDxBratislava 2022. Nadácia Tatra banky podporila TEDxBratislava je multižánrová konferencia na štýl svetovej konferencie TED, ktorá má za cieľ šíriť myšlienky hodné šírenia. Podujatie TEDxBratislava dáva znova priestor jedinečným osobnostiam zo Slovenska, ktoré sú výnimočné svojim zmýšľaním, skutkami, talentom či potenciálom. Z vystúpenia každého rečníka sa vyhotovujú videozáznamy, ktoré sú dostupné širokej verejnosti. Organizátormi podujatia sú nadšení dobrovoľníci, ktorí sa príprave konferencie venujú vo svojom voľnom čase.Cieľom je sprostredkovať stretnutie čo možno najrôznorodejšej skupine zaujímavých ľudí, ktorá by inak nemala dôvod na vzájomné stretnutie a rozprúdiť živé diskusie na rôzne témy.Toto stretnutie docielime rôznymi offline aktivitami. Podujatie sa uskutoční v dievadle P.O.Hviezdoslava. Okrem vystúpenia rečníkov budú súčasťou podujatia aj sprievodné aktivity. Finačný dar bol využitý na technické zabezpečenie konferencie, catering a prípravu rečníkov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.. 5000 mladých v DofE. Nadácia Tatra banky podporiCieľom programu DofE je zapojiť počas roka 2022 3800 nových účastníkov a pomôcť dokončiť program 1850 mladým ľuďom.la ako svojho partnera v oblasti vzdelávania Občianske združenie The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, ktoré vedie program DofE – Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu. Rozvojový program bol založený v roku 1956 princom Philipom. Program DofE je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. V DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší život. Cieľom programu DofE je zapojiť počas roka 2022 3800 nových účastníkov a pomôcť dokončiť program 1850 mladým ľuďom. V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 chce organizácia v roku 2022 pokračovať v podpore rozvoja viac ako 5200 mladých. V najbližšom roku sa sústredí na podporu účastníkov, učiteľov a škôl zapojených v DofE, aby zmiernili dopady pandémie. Množstvo škôl a zapojených dobrovoľníkov sa odhodlalo vziať vplyvom veľkého záujmu do DofE oveľa vyššie počty účastníkov, ako v predchádzajúcom roku čím idú na hranicu svojich možností. Ambíciou Národnej kancelárie je vytvoriť také podporné mechanizmy, ktoré zamedzia vyhoreniu a demotivácii dobrovoľníkov, aby bol rast dlhodobo udržateľný. Finačný bol bol využitý na honoráre.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Maxa Reinharda. Detská univerzita 2022. Poslaním Detskej Univerzity Komenského je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru detí školského veku, predovšetkým detí vo veku medzi 9 a 14 rokov. Detská Univerzita Komenského chce u detí podporovať kritické myslenie, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre experiment, diskusiu a konfrontáciu názorov.Hlavným cieľom je príprava novej generácie občianskej elity, ktorá si rozširuje svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie. Silná elita jedincov, ktorá je o krok vpred, je kľúčová pre formovanie vzdelanej občianskej spoločnosti, konkurencieschopnej v európskom kontexte. Sekundárnym cieľom je umožniť študentom zmysluplne využiť voľný čas počas prázdnin, poskytnúť im priestor pre sociálnu integráciu a obohatiť ich o jedinečné kultúrne a spoločenské zážitky. Finančný dar bol využitý na honoráre, produkčné práce, úpravu webu, dopravu a tlačovivy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € O.z. MÓLO. FASHION LIVE! Ročník 2022 . Nadácia Tatra banky ako svojo partnera podporila v oblasti umenie podujatie Fashion LIVE!, ktoré bude v roku 2022 bude po 9-ty krát prezentovať slovenskú autorskú módu. V rámci podujatia sa odprezentujú až 20 slovenskí začínajúci či etablovaní dizajnéri, a to svojou autorskou súčasnou kolekciou. Dôležitým pilierom podujatia je súťaž pre mladých dizajnérov pod novým názvom Best fashion talent, ktorej cieľom je uviesť na módnu scénu mladé talenty a poskytnúť im okrem priestoru na prehliakdu aj cenný couching vo fashion prostredí. Súťaž vzniká zlúčením súťaží Fresh fashion contest (organizované občianskym združením MÓLO) a Best fashion graduate (organizované Slovak fashion council). Súťaž je rozdelená na 2 časti, a to prezentácia mladých dizajnérov pred porotou a prehliadka 3 finalistov počas Fashion LIVE! v samostatnom prehliadkovom bloku. Z troch finalistov je vyhlásený víťaz priamo na podujatí. Finačné prostriedky boli využité na honoráre, na tlač propagačných materiálov, PR, technickú produkciu, na výrobu aftermovie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Asociácia Bratislava v pohybe. Festival súčasného tansa "BA v pohybe". Nadácia Tatra banky podporila v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt - umenia 26. ročník najväčšieho medzinárodného festivalu súčasného tanca na Slovensku Bratislava v pohybe. Jeho 26. ročník ponúkol diela špičkových súborov a umelcov, predstavil široké spektrum aktuálnych trendov na medzinárodnej scéne súčasného tanca. Uviedol predstavenia tvorcov z Izraela, Belgicka, Francúzska, Talianska, Českej republiky a Slovenska v priestoroch SND, DPOH, A4, GMB. Sprievodný program ponúkol prehliadku tanečných filmov, online rozhovory s tvorcami, site specific projekt a workshop pre študentov VŠMU.Finančný dar bol využitý na autorské honoráre, na práce a služby vykonané na FA a služby priamo súvisiace s realizáciou podujatia, na ubytovanie pre účinkujúcich a na propagačné materiály.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € VŠVU. Podpora aktivít VŠVU 2022. Nadácia Tatra banky podporila v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt –umenia Vysokú školu výtvarných umení. Zámerom projektu je podpora zahraničných rezidencií absolventov a verejná prezentácia najlepších výsledkov umeleckej činnosti študentov a absolventov VŠVU. Cieľom projektu je šíriť dobré meno inštitúcie doma aj v zahraničí, ale aj poskytnúť študentom a absolventom motivačné stimuly pre ich napredovanie v umeleckej tvorbe. VŠVU v roku 2022 vyšle na základe komisionálneho výberu spomedzi prihlásených uchádzačov dvoch rezidentov do Cité internationale des arts v Paríži (FR) a dvoch do centra Artists Residence Herzliya v Izraeli. Ďalšou aktivitou projektu je príprava a realizácia kurátorskej výstavy študentov a absolventov VŠVU so sprievodným katalógom, ktorá dokumentuje generačnú výpoveď mladých umelcov vstupujúcich na umeleckú scénu. Finančný dar bol využitý na prevádykové náklady spojené s pobytom rezidenta, prenájom priestorov na výstavu študentov, nálady spojené s realizáciou výstavy, tlač katalógu k výstave a jeho grafická úprava.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 13 724,84 € VŠMU. Podpora aktivít VŠMU 2022. Nadácia Tatra banky podporila v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt - umenia 26. ročník najväčšieho medzinárodného festivalu súčasného tanca na Slovensku Bratislava v pohybe. Jeho 26. ročník ponúkol diela špičkových súborov a umelcov, predstavil široké spektrum aktuálnych trendov na medzinárodnej scéne súčasného tanca. Uviedol predstavenia tvorcov z Izraela, Belgicka, Francúzska, Talianska, Českej republiky a Slovenska v priestoroch SND, DPOH, A4, GMB. Sprievodný program ponúkol prehliadku tanečných filmov, online rozhovory s tvorcami, site specific projekt a workshop pre študentov VŠMU. Finačný dar bol využitý na autorské honoráre, propagačné materiály a technické zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 000 € Na Orave dobre o.z..Nove knihy v BROTE a nový Backstage talks.Nadácia Tatra banky podporila v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt -umenia Brot Books Deli, ktorý prinášame knižné delikatesy, ktoré inde nezoženieš. To občas znamená, že sa v Brot Books Deli objavia kúsky, ktoré nie sú veľmi rentabilné. Pri takýchto tituloch často zaplatíme na doprave z US a clách raz toľko, koľko zaplatíme za samotné položky. Predávame ich s radosťou, ale bez zisku. Práve tieto delikatesy chceme pokryť z grantu a chceme o nich spraviť event, na ktorom ich predstavíme. Finačný dar bol využitý na nákup kníh, event, Backstage talks - tvorba ilustracii pre nove cislo.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Na Orave dobre o.z.. By Design Conference .Nadácia Tatra banky podporila výročnú medzinárodnú konferenciu By Design conference, ktorá slovenskému publiku prináša svetové špičky dizajnu. Predstavuje inovatívne prístupy a nečakané možnosti, kde práve prostredníctvom dizajnu dochádza k pozitívnej zmene vo fungovaní verejného života a spoločnosti. Konferencia je navštevovaná širokým spektrom návštevníkov - marketérmi, dizajnérmi, ľuďmi z verejného a neziskového sektora, a to nielen zo Slovenska, ale z mnohých európskych krajín. Počas jedného dňa prináša inšpiratívne prednášky, interaktívne diskusie a možnosť učiť a konfrontovať sa s legendami v odbore dizajnu, a hľadať tak funkčné riešenia pre svoju prácu. Finančný dar bol využitý na honoráre pre prednášajúcich, produkciu a presonálne náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 746,23 € O.z. Vlnoplocha . KOSMOPOL - Vydanie kniuhy o jedinečnom divadle v Banskej Štiavnici. Nadácia Tatra banky podporila v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt vydanie knihy, vďaka ktorej ožije história Banskej Štiavnice 20. storočia. Publikácia odhaľuje proces a celé zákulisie tvorby imerznej inscenácie divadla Kosmopol. Tí, čo už divadlo videli, v publikácii odhalia mnohé netušené detaily a skryté zákutia príbehu a tvorby. Naopak tí, ktorí ho nevideli, dostanenú jedinečnú možnosť ponoriť sa do divadelného zážitku, ktorý ožije priamo pod ich rukami. Na 250-tich stranách knihy sa rozvinie komplexný príbeh Kosmopolu a procesu jeho tvorby doplnený bohatým obrazovým materiálom. Imerzné divadlo si zaslúži imerznú knihu. Knihu bude možné čítať po vrstvách, ktoré tvoria viaceré línie - divadelná, historická, obrazová, spomienková. Finačný dar bol využitý na tlač knihy a grafickú úpravu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 75 000 € ORFEO o.z.. VIVA Musica! Festival. Nadácia ako svojho partnera v oblasti v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt - umenia podporila Viva Musica! festival, ktorý je už 18 rokov neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave. S mottom „klasika inak“ každoročne ponúka klasickú hudbu v podaní špičkových domácich a zahraničných umelcov s cieľom sprístupňovať ju širokej verejnosti a získavať pre ňu nové publikum. Viva Musica! je v súčasnosti etablovanou značkou a ako najväčší medzinárodný letný festival klasickej hudby v hlavnom meste zároveň významne prispieva k posilňovaniu identity Bratislavy ako sebavedomej kultúrnej metropoly. V roku 2022 festival počíta s návratom k pôvodnému dvojmesačnému formátu (ako v období pred korona krízou) a s realizáciou 8 podujatí na rôznych miestach v Bratislave. Okrem štandardných koncertných sál festival prinesie klasickú hudbu opäť aj do verejného priestoru a ponúkne koncerty so vstupným i bez vstupného. 18. ročník festivalu sa uskutoční pod záštitou prezidentky SR, pani Zuzany Čaputovej. Finačný dar bol využitý na autorské honoráre, personálne, prevádzkové a režijné náklady. Ďalej na prenájom priestorov, techniky na propagáciu podujatia a ubytovanie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € Kunstahallr Bratislava. You and I. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera podporila v oblasti umenie Kunsthalle Bratislava, ktoré v koprodukcii s Galériou Rudolfinum v Prahe predstaví prvú inštitucionálnu sólovú výstavu renomovaného medzinárodného umelca pôsobiaceho v Londýne a Paríži, Paula Maheke. Výstava ponúkne inštaláciu v hlavných výstavných priestoroch Kunsthalle pozostávajúcu z novo vyprodukovaných objektov série performance a zároveň aj prvý krát predstaví sériu Mahekeho filmu z roku 2021. Poetický názov výstavy "You and I" odkazuje k témam spolupráce, kolektivity, vzájomnej previazanosti a opory medzi jednotlivcami a skupinami v dobe kritických geo-politických i ekonomických globálnych problémov spojených s rokmi pandémie, ale aj súčasných politických konfliktov a environmentálneho ohrozenia. Jednou z hlavných os projektu bude záujem o otázky psychického zdravia a s ním spojené nutnosti starostlivosti a pozornosti voči jednotlivcovi aj spoločnosti. Finačný dar bol využitý na výrobu umeleckých diel, ich transport na architektúru výstavy a na honoráre pre umelca a performerky.
e) podpora vzdelávania 100 000 € Kempelenov inštitút inteligentných technológií . Podpora základného výskumu KInIT 2022. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). KInIT je nezávislý inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií, vznikol 09.09.2020. KInIT je prvý svojho druhu na Slovensku, predstavuje nový prístup k výskumu, vývoju a vzdelávaniu na Slovensku – prepája vynikajúce kompetencie výskumníkov so skúsenosťou v akademickom sektore s?inovatívnymi firmami, ich potrebami a skúsenosťami. Inštitút si predovšetkým kladie za cieľ získavanie, šírenie a aplikáciu nových vedeckých poznatkov v oblasti informatiky, inteligentných technológií a príbuzných oblastí v spolupráci s akademickými a priemyselnými partnermi tak, aby pomohli budovať vzdelanejšiu spoločnosť a priemysel produkujúci vyššiu pridanú hodnotu vďaka inováciám a základnému a aplikovanému výskumu v týchto oblastiach. Finačný dar bol využitý na perdonálne náklady.
e) podpora vzdelávania 40 000 € VirtualMedicine, o.z.. VR cardboard okuliare pre projekt VR Generatian Z: Egova digitálna škola. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila projekt VR Generation. Okuliare, ktoré boli v rámci projektu zaobstarané slúžia na to, aby študenti mohli využívať aplikáciu vo VR pohľade, čo výrazne zlepšuje pozornosť študentov a retenciu vedomostí. Finačný dar bol využitý na kúpu VR cardboard okuliarí.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Martinský Klub medikov. MT beh M. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Martinský beh medikov, ktorý je projektom Martinského klubu medikov. Klub je záujmovým združením študentov Jesseniovej lekárskej fakulty a vznikol s cieľom zabezpečenia plnohodnotného spoločenského života a osobného rozvoja študentov čo uskutočňuje vďaka prednáškam, seminárom, propagačným besedám, kultúrnym, spoločenským a športovým podujatiam, výstavám a iným projektom. Martinský beh medikov je charitatívna udalosť, konajúca sa v septembri v mene Jesseniovej lekárskej fakulty a Martinského klubu medikov. Tohtoročné získané financie z charitatívneho podujatia poputujú klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Martin. Zámerom podujatia je sprostredkovať zaujímavý zážitok pre medikov, obyvateľov Martina a okolia ako aj pre širokú verejnosť. Okrem pomoci nemocnici je ich snahou zviditeľniť ako mesto Martin, tak aj Jesseniovu lekársku fakultu a iniciatívu jej študentov. Finančný dar bol využitý na materiálové zabezpečenie podujatia.
e) podpora vzdelávania 5 000 € I AMbitious o.z.. I Ambitious academy. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila občianske združenie I AMbitious. I AMbitious Academy je ročný program zameraný? na komplexné neformálne vzdelávanie študentov stredných škôl na celom Slovensku . Cieľom programu je rozvíjať študentov na osobnostnej aj odbornej úrovni a zároveň im poskytnúť dostatok reálnych a praktických skúsenosti,? aby sa vedeli v budúcnosti uplatniť a zistiť čomu sa chcú venovať. Program prepája mladých ľudí s praxou v zaujímavých organizáciách a inštitúciách v neziskovom, verejnom a súkromnom sektore, intenzívne rozvíja ich charakter, etickosť a zručnosti 21. storočia ako kritické myslenie, digitálna gramotnosť, angažovanosť, práca v tíme, podnikavosť, kreativita, zodpovednosť, líderstvo, well-being či komunikačné zručnosti. Zároveň študenti zistia svoje silné stránky, prepoja sa s komunitou aktívnych ľudí v rôznych oblastiach, nadobudnú potrebné zručnosti a zistia prečo je dôležité zostať na Slovensku či sa vrátiť zo zahraničiach. Finačný dar bol využitý na honoráre, materiál a aktivity.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Adapt Institute. Informačný priestor v ohrození. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Infosecurity.sk, organizačnú jednotku inštitútu Adapt, ktorá pristupuje k budovaniu lepšieho informačného prostredia ako analytická a vzdelávacia platforma. Portál Infosecurity.sk bol založený v roku 2019. Infosecurity.sk sústavne informuje o problematike dezinformácií, konšpiračných teóriách, kritickom myslení, mediálnej gramotnosti, kybernetickej bezpečnosti, fungovaní sociálnych sietí a súkromia v online priestore. Primárnym cieľom je ochrana spoločnosti pred snahami o podkopanie pilierov demokracie a právneho štátu, ochranu verejného zdravia, a tiež o jasnú komunikáciu zahraničnopolitickej orientácie Slovenskej republiky. Organizácia sa svoje ciele snaži dosiahnuť prostredníctvom príspevkov a článkov na sociálnych sieťach, podcastu, ktorý vzniká v spolupráci s portálom Aktuality.sk, a tiež inými výstupmi, akými sú infografiky, ktoré prinášajú informácie v stráviteľnej podobe. Finančný dar bol využitý na technickú a obsahovú prípravu podcastu, na prípravu článkov pre infosecurity.sk a na príspevky na facebook.
e) podpora vzdelávania 500 € Občianske združenie Cesta von. Omama - lepší základ dp života pre deto žijúce v generačnej chudobe. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti poskytovania sociálnej pomoci podporila občianske združenie Cesta von a jeho hlavný program Omama. Omamy predstavujú lokálne rómske ženy, ktoré pomáhajú rodičom cielene rozvíjať svoje deti tak, aby boli pripravenejšie na vstup do škôlky a školy. Deti žijúce v prostredí generačnej chudoby, vo veku 0-4 roky zapojené do programu sa budú raz týždenne zúčastňovať lekcii, ktorých cieľom je zlepšovať všetky aspekty rozvoja dieťaťa v ranom veku: socio-emocionálnu oblasť, vytváranie vzťahovej väzby s rodičom, kognitívne schopnosti. Do programu je aktuálne zaradených viac ako 700 detí z vylúčených komunít na strednom a východnom Slovensku. Počas roku 2022 by sa malo zapojiť 80 nových detí. Poskytnuté financie pomôžu uhradiť výdavky na nájomné priestorov, ktoré oz Cesta von využíva. Finančný dar bol využitý na nájomné.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Slolvensko digital .Lepšie digitálne služby štátu pre občanov nie sú sci-fi. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila občianske združenie Slovensko.Digital zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku a ich projekt "Lepšie digitálne služby štátu pre občanov nie sú sci-fi". Projekt podporuje a dofinancováva core aktivity Slovensko.Digital a je realizovaný počas celého roka 2022. V jednotlivých štvrťrokoch sú realizované aktivity ako podpora a chod organizácie, watchdog v oblasti štátneho IT, odborné aktivity s cieľom zlepšovania elektronických služieb štátu a komunitné aktivity a komunitné projekty. Finačný dar bol využitý na chod organizácie a core biznis aktivít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € atelier.dpc. Všetci ľudia budú bratia. Nadácia Tatra banky ako svojho partnera podporila v oblasti umenie – zachovanie kultúrnych hodnôt občianske združenie atelier.doc, ktoré vzniklo v roku 2002, ako kultúrno - umelecká platforma s hlavným zameraním na dokumentárny film. atelier.doc sa od svojho vzniku profiloval, ako nezávislý producent hlavne v rámci aktivít verejného záujmu - filmy, performance, hudobné a výtvarné podujatia a výkony. Aktuálne je v príprave celovečerný demystifikačný dokumentárny film o Alexandrovi Dubčekovi - utopistovi, politickej popovej hviezde a samozrejme politikovi, ktorý si nikdy nepripustil, že výlučnosť, totalitarizmus a moc sú najvlastnejšie prvky komunizmu. Film nesie názov „Všetci ľudia budú bratia“ a jeho plánovaná dĺžka je 120 minút. Koncom roka 2022 vstúpi do svetovej a neskôr do slovenskej distribúcie. V súčasnosti je v etape zvukovej a obrazovej postprodukcie. Finančný dar bol využitý na náklady za štáb.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Lucia Tallo.Mountain. Nadácia Tatra banka ako svojho partnera v oblasti umenia podporila výstavný projekt s názvom "Mountain" autorky Lucii Tallovej, ktorá je etablovanou autorkou mladej generácie slovenskej umeleckej scény, a ktorá absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre Maľby. Projekt s názvom “Mountain”, vznikol špeciálne pre aktuálny 15. ročník Biennale de Lyon 2022 vo Francúzsku. Na výstave, ktorá sa sprístupní pre verejnosť 14. septembra 2022, sa predstaví približne 80 autorov z celého sveta a Lucia Tallová je jedinou participujúcou autorkou zo Slovenska. Slovenské umenie tak získa zastúpenie na tomto významnom podujatí v Lyone po viac ako desiatich rokoch. Pre výstavu bienále, s názvom “Manifesto of Fragility”, autorka pripravuje monumentálnu sitespecific inštaláciu, súčasťou ktorej budú veľkoformátové maľby zo série “Clouds", objekty, koláže a asambláže zo série “Mountain”, sochy a autorské drevené konštrukcie, vytvárajúce architektúru. Finančný dar bol využitý na stolárske práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 400 € M. Ďurkovič /Šaty pre Adelu
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 14 659,53 € Daniel Brunovský /sochy, plakety, obaly pre ocenených
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 22 382,2 € PartyParty s.r.o. / Nominačný mechanizmus CNTBU 1.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 650,8 € Brand Advertising s.r.o./ Nominačný mechanizmus CNTBU 2.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 14 066 € Centrum pre filantropiu n.o./odmeny členom poroty
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 400 € Made by Vaculik/ Nominačný proces web + emaily CNTBU
e) podpora vzdelávania 600 € Ing. Patrika H. Cenu za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT - študent. V akademickom roku 2021/22 udelila Nadácia Tatra banky na základe odporúčania Odbornej komisie Fakulty informatiky a informačných technológií za diplomovú prácu s názvom: "Colaborative Pattern identification and Mining in Text" .
e) podpora vzdelávania 200 € doc. Ing. Valentino V., PhD..Cena za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT - školiteľ. V akademickom roku 2021/22 udelila Nadácia Tatra banky za diplomovú prácu s názvom: "Colaborative Pattern identification and Mining in Text" študenta Patrika H..
e) podpora vzdelávania 600 € Ing. Daniel M.. Cenu za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT - študent. V akademickom roku 2021/22 udelila Nadácia Tatra banky na základe odporúčania Odbornej komisie Fakulty informatiky a informačných technológií za diplomovú prácu s názvom: !Interpretácia údajov z monitorovania človeka s cieľom detekcie srdcových ochorení".
e) podpora vzdelávania 200 € Ing. Katarína J., PhD..Cena za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT - školiteľ. V akademickom roku 2021/22 udelila Nadácia Tatra banky za diplomovú prácu s názvom: "Interpretácia údajov z monitorovania človeka s cieľom detekcie srdcových ochorení" študenta Daniela M.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € GUnaGU. GUnaGU 2022. Nadácia Tatra banky podporila 2 nové pôvodné inscenácie divadla GUnaGU, ktoré je najdlhšie hrajúcim alternatívnym profesionálnym divadlom na Slovensku. Vo svojej ďalšej divadelnej sezóne predstavilo komédiu s názvom Dištanc. Absurdná komédia o iracionálnej dobe, v ktorej neočkovaní nenávidia očkovaných. Skupina ľudí žije v podzemí a nad ich hlavami, kdesi na uliciach, sa odohrávajú nepokoje. Nevieme, či je to vojna, zombie apokalypsa alebo antivaxerské povstanie. Absurdný humor a nadhľad, ktorým je GUnaGU známe, umožňujú hovoriť o bolestných témach dneška tak, aby sa divák bavil, ale aby mu postupne dochádzalo posolstvo hry – neradostná správa o stave dnešného sveta. Druhou inscenáciou je Barbie hľadá Kena, komédia, ktorá reflektuje súčasnú osamelosť ľudí, ktorí pre pandémiu museli obmedziť svoje sociálne kontakty a komunikujú iba prostredníctvom internetu, kde si nachádzajú priateľov, lásky, ale aj zdroj falošných informácií, ktoré deformujú ich pohľad na svet. Je to hra o súčasnosti, vážna komédia o ne-komunikácii. Finančný dar bol využitý na realizáciu inscenácii.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € o.z. VLNOPLOCHA. Kosmopol 2022. Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie Vlnoplocha, ktoré uvedie reprízu imerznej polydrámy Kosmopol. Divadelný projekt Kosmopol vznikol v Banskej Štiavnici v roku 2019. Vychádza z hlavnej myšlienky „renovácie identity”, oživuje pamäť miesta a dejinných udalostí viazaných na Banskú Štiavnicu v priebehu 20. storočia. Snúbia sa v ňom malé dejiny mesta s veľkou históriou nášho európskeho regiónu. Reflektuje konkrétne príbehy obyvateľov zozbieraných formou oral history, dotýka sa aj zabudnutých alebo vytesnených tráum mesta, ktoré oživuje a otvorene pomenúva. Hlavným špecifikom Kosmopolu je inovatívna forma imerzného divadla vo forme polydrámy, ktorá je v takejto komplexnej forme na Slovensku ojedinelá. Odohráva sa na 11 scénach v starom meštianskom dome, pre ktoré vznikla aj unikátna scénografia. Divák sa ponára do deja ako jeho neviditeľná súčasť, sleduje ho z bezprostrednej blízkosti a sám má možnosť si vyberať, ktorú scénu bude sledovať. Stáva sa tak aktívnym účastníkom inscenácie a skladá si vlastný príbeh. Projekt vznikol pod vedením tvorivej skupiny Jakubová, Dromovich, Hajdučíková. Mila Dromovich a Klára Jakubová získali v roku 2020 za réžiu Kosmopolu Cenu Nadácie Tatra Banky v kategórii Divadlo. Finančný dar bol využitý na honoráre.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 350 € Nie sme sami. Tradičné remeslá ožívajú. Nadácia Tatrabanky podporila projekt OZ Nie sme sami, ktorého zámerom je rozvoj špecifických manuálnych a umeleckých zručností deti a mládeže. Dôvodom pre realizovanie aktivity je, že práca s hlinou pôsobí veľmi pozitívne na zdravotne znevýhodnené osoby. OZ plánuje do projektu zapojiť aj klientov OZ Most do duše, s ktorými spolupracujú na rôznych aktivitách, žiakov spojenej školy, materskej školy a detí z okolia. Spojením detí zo špeciálnych škôl s intaktnými deťmi budú zbúrané bariéry. Aktivita dobrovoľníkov bude pozostávať z prípravy a tvorby námetov pre keramickú tvorbu a z pomoci jednotlivým deťom s modelovaním, točením na hrnčiarskom kruhu, či konečnou úpravou výrobku - maľovaním rôznych motívov. Dobrovoľníci pomôžu aj pri organizácii výstavy výrobkov. Finančný dar bol využitý na materiál na keramickú tvorbu a prenájom miestnosti.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Občianske združenie Angelus klub.Angelus fest. Angelus Fest je benefičným hudobným festivalom. Výťažok z pripravovaného 2. ročníka bude venovaný na podporu projektov zameraných na zvýšenie komfortu liečby onkologických pacientov Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom projektu je vyzbierať počas podujatia čo najviac financií, ktoré budú venované na podporu liečby onkologických pacientov v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Ďalším cieľom je zorganizovať letný open air hudobný festival zameraný na slovenskú rockovú a metalovú hudbu, ktorý aktuálne v regióne absentuje. Dobrovoľníci budú potrební pri organizácii festivalu. V rámci dobrovoľníckych aktivít budú zabezpečovať: výber vstupného, stavbu a rozobratie pódia, prípravu areálu, vykladanie a nakladanie vybavenia kapiel, stráženie vstupov, predaj merchendise kapiel a festivalu a catering pre kapely. Finačný dar bol využitý na catering, výrobu tričiek, na tlač propagačných materiálov, výroba pások na ruku a pohárov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava. Učíme inovatívne. Projekt podporený Nadáciou Tatra banky je zameraný na pomoc škole pri revitalizácii a zariaďovaní zrekonštruovaných priestorov v podkroví. Priestory sú určené na kooperatívne vzdelávanie s cieľom rozvíjania kritického myslenia. Tento prechod od klasickej "frontálnej" výučby k inovatívnej je však nemysliteľný bez nového priestorového riešenia tried. Dobrovoľníci budú nápomocní pri dôkladnejšom uprataní priestorov, sťahovaní skladu, pri vynášaní lavíc, stoličiek a školského nábytku a taktiež pri montáži. Cieľom projektu je v spolupráci s dobrovoľníkmi vytvoriť útulný priestor, ktorý bude motivačne vplývať na učiteľov i žiakov a prispeje k zvýšeniu kvality výchovy i vzdelávania. Finačný dar bol využitý na výrobu lichobežníkovej lavice.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 400 € Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH. Virtuálny sprievodca hradu a dobrovoľnícke víkendy. Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH funguje od roku 2004, dobrovoľníckou formou organizuje záchranné a rekonštrukčné práce na NKP hrad Hrušov. Cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky je návrh a realizácia virtuálneho sprievodcu v areáli zrúcaniny hradu Hrušov, ktorý bude dostupný pre návštevníkov prostredníctvom webovej aplikácie a QR kódov. Ďalším zámerom projektu je realizácia víkendových dobrovoľníckych aktivít na rekonštrukčných prácach, pri archeologickom výskume a pri prácach zameraných na estetickú a bezpečnú úpravu areálu. Zapojení dobrovoľníci tak spoznajú postupné kroky a základné činnosti archeologického výskumu, sanačných a konzervačných prác, ktoré zachovávajú naše Národné kultúrne pamiatky pre budúce generácie. Finančný dar bol využitý na kúpu elektrického fúrika a tvorbu informačného systému.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 300 € Mesto Modra. Fitness pod korunami stromov. Význam pohybu, spoločenského kontaktu a pobytu na čerstvom vzduchu je v dnešnej dobe nesporný pre všetky vekové kategórie. Nadácia Tatra banky preto podporila projekt, ktorého zámerom je vybudovať priestor s workoutovými prvkami v mestskom parku, v blízkosti 2 stredných škôl, materskej školy a bytových domov. Cieľom je priblížiť možnosť rozvíjať svoje pohybové schopnosti čo najväčšiemu počtu ľudí. Dobrovoľníci pomôžu po inštalácii workoutových prvkov so spätnými úpravami okolia. Zasypú jamy, vyrovnajú terén, pripravia terén na zatrávnenie a pomôžu s dotvorením celého priestoru. Finančný dar bol využitý na nákup a inštaláciu gumovej dlažby.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 200 € KATARÍNKA.Katarínka. Nadácia Tatra banky podporila projekt Katarínka, ktorého cieľom je uchovanie historických ruín Kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v lesoch Malých Karpát. Mladí ľudia sa formou letných táborov snažia zachrániť tento kláštor pred ďalším pustnutím a rúcaním a oprášiť jeho zaujímavú históriu. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17 rokov, konajú sa počas leta v júli až auguste v štyroch dvojtýždňových turnusoch a sú plánované i na ďalšie roky až do celkového zakonzervovania stavby. V rámci dobrovoľníckych aktivít budú zamestnanci TBG priamo zapojení do prípravy tábora na leto, ktoré zahŕňajú úpravu miesta, kde sa tábor nachádza - kosenie, klčovanie. Ďalej stavanie stanov a poľnej kuchynky, príprava dreva na ohnisko, príprava nádob na vodu na umývanie rúk a osobnej rannej hygieny, triedenie a príprava náradia používaného počas leta na opravu kláštora, príprava materiálu na opravu. Finančný dar bol využitý na materiálové zabezpečenie rekonštrukcie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € RONDEL. Pomoc pre hrad Čabraď. Združenie Rondel realizuje záchranu hradu Čabraď už viac ako 20 rokov. Cieľom projektu podporeného Nadáciou Tatra banky je zveľadenie areálu hradu Čabraď. Za pomoci dobrovoľníkov budú v rámci aktivity upravené chodníky a vyzbierané popadané kamene. Taktiež bude doplnená chýbajúca malta v škárach vybraných častí hradných múrov. Vďaka realizovaným prácam sa budú na hrade cítiť návštevníci a dobrovoľníci bezpečnejšie a príjemnejšie. Zároveň sa zhotovením novej drevenej podlahy v interiéri sýpky, ktorá slúži pre dobrovoľníkov ako hradná kuchyňa, zvýši komfort a hygienické podmienky, vďaka čomu sa budú dobrovoľníci radi vracať aj v ďalších sezónach. Do hradnej kuchyne pribudne aj nové nutné zariadenie - stôl a lavice. Finančný dar bol využitý na materiálové zabezpečenie prác.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 050 € Naša Revúca.Budúcnosť vo vlastných rukách. Občianske združenie Naša Revúca vzniklo v roku 2019 ako spoločenstvo aktívnych obyvateľov mesta. Projekt podporený Nadáciou Tatra banky je zameraný na dve dôležité témy: problematiku trávenia voľného času mládeže a environmentálne výzvy. Praktické aktivity spojené so starostlivosťou o okolité prostredie majú za cieľ obnoviť záujem mladých ľudí o miesto, v ktorom žijú, a zároveň im ukázať, že starostlivosť oň je na každom jednom z nás, a na komunite, ktorú spoločne vytvárame. Dobrovoľníci z TBG budú mať možnosť spolupodieľať sa na praktických workshopoch projektu, ktorými bude SWAP oblečenia, zbieranie odpadu v okolí mesta Revúca, a stavba hydropónickej záhradky. Trvalým prínosom projektu je vybudovanie hydroponickej záhrady, o ktorú sa budú môcť mladí ľudia starať, budú ju môcť pozorovať, učiť sa a zdieľať spoločnými silami vypestované plody. Finančný dar bol využitý na materiál, občerstvenie, poštovné a cestovné.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Damborkovo.Bylinková záhrada. Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Damborkovo, ktoré funguje pri Materskej škole Damborského v Dúbravke a spolu s rodičmi podporuje školské aj mimoškolské aktivity s detí. Damborkovo má vypracovaný komplexný enviromentálny projekt premeny externého prostredia školy na enviromentálnu záhradu. Niektoré prvky už boli zrealizované (búdky pre vtáctvo, domček pre hmyz, levanduľový sad, atď.). Ďalšie vysoké záhony budú slúžiť ako vzor rastlín, ktoré konzumujeme, aby mali deti vedomosť o pôvode a starostlivosti o byliny a rastlinné potraviny. Damborkovo vytvorí podmienky pre realizáciu dobrovoľníckej akcie: pripraví priestor a zabezpečí zapožičanie pracovných nástrojov. Školský záhradník bude odborným konzultantom pri inštalovaný vysokých záhonov. Dobrovoľníci vyhĺbia jamu v potrebných rozmeroch a poskladajú záhony z vopred pripravených dielcov, nainštalujú výstuže a zastrešenie. Záhony naplnia rašelinou a vysadia liečivé byliny. Finančný dar bol využitý na durisol dielec na vysoký záhon, foliovníková nadstavba pre záhon - obdlžnik a občerstvenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Kapušany pre všetkých, n.o.. Autobusové zastávky s inovatívnymi prvkami. Organizácia Kapušany pre všetkých funguje od roku 2019 za účelom realizovania všeobecne prospešných služieb. Vďaka realizácii projektu dostanú autobusové zastávky na križovatke krajinských ciest v obci Kapušany novú tvár. Prostredníctvom inštalácie informačných tabúľ, budú prezentované kultúrne hodnoty obsiahnuté v historickom a kultúrnom dedičstve obce. Dobrovoľnícka práca bude spočívať v príprave textov informačných tabúľ, komunikácii s grafikom. Manuálna práca bude spočívať v prebrúsení, resp. výmene poškodených drevených častí a vymaľovaní drevených častí autobusových zastávok. Následne prebehne inštalácia informačných tabúl. Dobrovoľníci zároveň zabezpečia propagáciu projektu. Cestujúca verejnosť tak získa informácie o národných kultúrnych pamiatkach, o folklórnych organizáciách v obci s interaktívnymi prvkami v podobe QR kódov s nahrávkami piesní, 3D videa hradu, virtuálneho sprievodcu. Zvýši sa povedomie o kultúrnom dedičstve, ako aj o potrebe využívania hromadnej verejnej dopravy ako ochrane životného prostredia. Finančný dar bol využitý na grafický návrh a realizáciu informačných tabúľ.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € Zelená hliadka Pezinok. Komunitná záhrada v centre Pezinka. Nadácia Tatra banky podporila projekt Komunitná záhrada v centre Pezinka, ktorá prinesie viac zelene na nádvorie denného centra na Kolárovej ulici v Pezinku. Vytvorí priestor na stretávanie sa seniorov a rodín s deťmi, ktorí centrum navštevujú. V súčasnosti nie je možné využívať vonkajšie priestory denného centra, nakoľko plocha je zablatená a ilegálne na nej parkujú autá prichádzajúce do centra mesta. Dobrovoľníci pomôžu vysadiť kvety, umiestniť kvetináče, osadiť lavičky a nainštalovať slnečníky, postavia malé miesto na kompostovanie, upravia trávnatú plochu. Vytvorí sa ďalšie oddychové miesto v centre Pezinka, ktoré bude spájať seniorov, rodiny s deťmi a návštevníkov vinohradníckeho mestečka v srdci Malých Karpát. Finančný dar využitý na nákup kvetov, kríkov a stromčekov, kvetináčov, slnečníka a občerstvenia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 900 € Aktivi3.ovocná farmárska záhrada.Občianske združenie Aktivi3, vďaka podpore Nadácie Tatra banky vytvára miesto pre deti a mládež, ale aj ich starších rodinných príslušníkov. Miesto, kde sa vrátia k prírode a k využívaniu plodov z nej. Cieľom projektu je vysadiť ovocné stromy, kríky a vytvoriť bylinkovú záhradu. Prostredníctvom edukačných aktivít sa návštevníci naučia starať o stromy a kríky počas celého roka, najmladší sa naučia rozlišovať rôzne stromy, kríky, ich plody a celý proces rastu. Združenie plánuje využiť aj časť plodov ktoré budú s najmenšími spracovávať na výrobu domácich produktov - sirupy, džemy, sušené ovocie, bylinkové čaje. Bylinková záhrada poskytne domov užitočnému hmyzu, ktorý budú deti spoznávať a naučia sa ho chrániť. V blízkosti bude preto postavený hmyzí domček a tiež ware úle, ktoré sú pre včely prirodzenejšie. Dobrovoľníci budú pomáhať pri úprave pozemku, sadení stromov, kríkov a vytváraní bylinkovej záhrady, pri výrobe hmyzieho domčeku a dokončovacích prácach. Finančný dar bol využitý na nákup ovocných kríkov, stromčekov a bylín.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € VERBUM BONUM. ŽIVÁ VODA pre Kláštornú záhradu. Občianske združenie VERBUM BONUM pripravuje regionálne podujatia a spolupracuje s ďalšími organizáciami pri rozvoji regiónu Spiš. Pre Kláštornú záhradu v lokalite Kláštorisko je voda veľmi vzácna. V horskom prostredí NP Slovenský raj je možné spoľahnúť sa len na dažďovú vodu a vodu z prameňa. Cieľom projektu podporeného Nadáciou Tatra banky, bude vytvoriť ekologický zavlažovací systém pre Kláštornú záhradu. Organizácia zabezpečí materiál k projektu, jeho vývoz na miesto realizácie a svojich dobrovoľníkov. V rámci dobrovoľníckej aktivity budú zamestnanci TBG budovať zavlažovací systému, aby voda mohla prúdiť do záhrady. Okolie kláštorného komplexu, kde je záhrada situovaná a prístup k prameňu, z ktorého bude prečerpávaná voda upravia, najmä kosením. Dobrovoľníci pomôžu aj pri upevňovaní nádrží na vodu do pevnej plochy, napojení na odkvapový systém kláštorného domčeka, napojení čerpadla a hadíc k prameňu sv. Bruna. Zároveň doplnia nové rastliny do záhonov a upevnia informatívne tabuľky k jednotlivým rastlinám s ich popisom. Vďaka prácam nájdu všetci návštevníci počas turistickej sezóny skutočnú oázu života - rozkvitnutú pestrú záhradu plnú liečivých rastlín. Finančný dar bol využitý na nákup nádrže na vodu s podstavcom, záhradného čerpadla na vodu s príslušenstvom/ hadice a ventilov, krhli na polievanie pozinkovaná a akumulátorového vyžínača / ručnej kosačky do terénu: 405 €na dopravu materiálu a osôb do terénu v horskom ochrannom pásme, občerstvenie a pitný režim pre dobrovoľníkov a tlač tabuliek s popisom rastlín.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 300 € Maltézska pomoc Slovensko. Zariadenie klubovne pre mladých so znevýhodnením. Maltézska pomoc sa svojou charitatívnou a dobrovoľníckou činnosťou snaží o posilňovanie a rozvoj štruktúr občianskej spoločnosti. Mladí ľudia sú veľkou súčasťou a budúcnosťou našej spoločnosti. Cieľom projektu je vytvorenie Klubovne v Centrále Maltézskej pomoci, ktorá bude slúžiť ako miesto na pravidelné stretávanie sa so znevýhodnenými mladými, ktorí v týchto priestoroch budú môcť tráviť čas rôznorodými aktivitami, ako je pozeranie filmov, tvorivá činnosť, spievanie, tancovanie či oddýchnutie si a porozprávanie sa s kamarátmi pri občerstvení. Dobrovoľníci z TBG pomôžu pri premiestňovaní nábytku a organizácii klubovne. Finačný dar bol využitý na nákup nábytku do klubovne a občerstvenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Rodinné centrum Dlháčik.Hľadanie pokladu s Dlháčikom. Rodinné centrum Dlháčik je občianske združenie, ktoré vzniklo na Dlhých Dieloch v Bratislave. Jeho poslaním je vytvárať špeciálny priestor pre rodiny s deťmi a zabezpečiť v ňom podnetné prostredie pre všetkých, malých aj veľkých. Cieľom projektu podporeného Nadáciou Tatra banky, bude organizácia outdoorového podujatia s názvom "Hľadanie pokladu s Dlháčikom". V rámci podujatia pripraví RC program pre všetky deti sídlisku, a zároveň oslávi svoje 10-ročné výročie. Dobrovoľníci budú pomáhať s organizovaním návštevníkov podujatia, venovať sa deťom na jednotlivých stanovištiach a pomáhať im pri plnení úloh a pomáhať so sprievodným programom. Finančný dar bol využitý na nákup reproduktoru, výrobu tričiek a občerstvenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 400 € Slovenská Mountainbiková Asociácia, o.z.. Dobrovoľníci na traile. Nadácia Tatra banky podporila projekt Slovenskej Mountainbikovej Asociácie, ktorá funguje od roku 2008 a jej hlavnou náplňou je navrhovanie a stavba športovísk, konkrétne trailov pre horské bicykle. Cieľom projektu je pritiahnuť mládež do lesa na horské bicykle a zároveň zveľadiť prostredie v okolí mesta Prešov. Hlavný cieľ projektu bude upraviť najviac využívanú časť Prešovských singletrackov. Prínos z realizácie projektu budú mať všetci návštevníci mestských lesov Prešov, najmä jazdci na horských bicykloch a bežci/ turisti. Dobrovoľníci z TBG budú podľa svojej fyzickej zdatnosti ručne opravovať lesný chodník s pomocou a pod dohľadom skúsených staviteľov. Finančný dar bol využitý na náradie, občerstvenie nákup minibagra a pracovných rukavíc.
e) podpora vzdelávania 1 350 € Katarína F..Pobyt na medzinárodnej vedeckej súťaži ISEF USA. Cieľom projektu „Prírodné dezinfekčné prostriedky s vysokou mierou účinnosti“ bolo zistiť, aký dezinfekčný prípravok je najefektívnejší, vyrobiť prírodné krémy, sprej a mydlo, ktoré by dosiahli efektívnosť komerčných dezinfekčných prípravkov a následne výsledky odprezentovať na najprestížnejšej vedeckej súťaži ISEF. Hlavným zistením študentiek bolo, že najúčinnejším dezinfekčným prostriedkom je komerčný gél. Taktiež vyrobili štyri prírodné prostriedky. Sprej, mydlo a prvý krém boli z výťažkov z Aloe vera, Kubánského oregána a Levandule lekárskej. Ďalší krém sa skladal z výťažkov z Aloe vera, Levandule lekárskej, výťažku z cesnaku a kávy. Zrealizovali niekoľko testov a aktivít na zistenie najlepšieho vyrobeného prírodného dezinfekčného prostriedku. Pri spreji zaznamenali účinok pri takmer všetkých patogénnych baktériách a ich mydlo vykazovalo určitú neschopnosť, resp. zmierňovalo/ potláčalo schopnosť vytvárať kolónie na všetkých zbierkových kmeňoch patogénnych baktérií. Nakoľko sa ich projekt stretol so záujmom verejnosti o jeho pokračovanie, v budúcnosti sa chcú venovať zlepšovaniu kvality nimi vytvorených dezinfekčných prostriedkov. Finančný dar bol využitý na letenku, na registračný poplatok, na tvorbu posteru a poistenie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Laura I.. Súťaž pre mladých vedcov ISEF. Študentka Gymnázia sv. Mikuláša vďaka podpore Nadácie Tatra banka dokončila výskumný projekt „Prírodné dezinfekčné prostriedky s vysokou mierou účinnosti“, ktorému sa venovala so svojou spolužiačkou a ktorý vznikol v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie. Cieľom projektu bolo pozorovanie mikroorganizmov vyskytujúcich sa na pokožke rúk a ich odolnosť voči mydlám a dezinfekčným prostriedkom a najmä zistenie, či sa dá pripraviť prírodný dezinfekčný prostriedok, bez množstva chemikálií, ktorý by sa účinkom vyrovnal tým komerčným. V rámci projektu sa podarilo zistiť, že je najúčinnejším dezinfekčným prostriedkom komerčný gél. Pri študentkami navrhnutom prírodnom spreji bol zaznamenaný účinok pri takmer všetkých patogénnych baktériách. Ich mydlo vykazovalo určitú neschopnosť, resp. zmierňovalo/ potláčalo schopnosť vytvárať kolónie na všetkých zbierkových kmeňoch patogénnych baktérií. Výsledky výskumu boli odprezentované na medzinárodnej súťaži ISEF a stretli sa so záujmom odbornej aj širokej verejnosti. Finančný dar bol využitý na letenku, na registračný poplatok, na tvorbu posteru a poistenie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Matej G. Súťaž pre mladých vedcov Regeneron ISEF. Študent Gymnázia Jura Hronca plánuje vďaka podpore Nadácie Tatra banky zostrojiť a otestovať model bezpilotného systému a následne sa s ním zúčastniť medzinárodnej súťaže Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. (ISEF) v Atlante (USA), ktorá je zároveň najprestížnejšou prehliadkou študentských vedeckých projektov na svete. Študent sa vo svojom projekte zaoberal problematikou bezpilotných lietadiel a možnosťami ich využitia v praxi a jeho cieľom bolo navrhnúť, zostrojiť a zdieľať koncept dostupného všestranného bezpilotného systému, ktorý by sa dal využiť ako na letecké práce, tak aj ako testovacia platforma pre študentov a začiatočníkov oboznamujúcich sa s takýmito technológiami. Okrem prezentácie a konzultácie jeho projektu s vysoko odbornou porotou, účasť na súťaži predstavuje taktiež možnosť zoznámiť sa s nadanými mladými ľuďmi s podobnými záujmami a ich projektmi. Finančný dar bol využitý na letenku, registračný poplatok a osciloskop.
e) podpora vzdelávania 1 095 € Bruno M.. Stáž na Inštitúte Maxa Plancka v Jene. Nadácia Tatra banky posporila študenta Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, ktorý sa zúčastnil stáže v laboratóriách zooarcheológie a stabilných izotopov Katedry archeológie, Inštitútu Maxa Plancka pre vedu o ľudskej histórii (MPI-SHH) v Jene. Stáž je zameraná na vykonanie zooarcheologických, tafonomických analýz, konkrétne popis povrchových modifikácii kostí, ako sú napríklad mäsiarske znaky. Taktiež je zameraná na analýzy stabilných izotopov pozostatkov fauny, väčšinou kostrových a zubných prvkov tuleňov (Pusa sibirica), získaných z lokality v jazere Bajkal datovanej do obdobia pred približne 4000 rokmi. Prvým cieľom projektu je opísať, ako sa kosti nahromadili v lokalite napríklad rekonštrukciou stratégií lovu a sekvencii spracovania tiel. Druhým cieľom je pochopiť prostredie oblasti jazera Bajkal v minulosti. Finančný dar bol využitý na ubytovanie a cestovné.
e) podpora vzdelávania 880 € Dana T.. Expo-Sciences Europe. Študentka Gymnázia Angely Merici sa s podporou Nadácie Tatra banky, zúčastnila európskeho vedeckého fóra The MILSET Expo-Sciences Europe (ESE), ktoré sa tento rok organizuje v meste Suceava v Rumunsku. Program súťaže spočíva v posterovej prezentácii vlastného projektu pred komisiou ako v prezentácii pred verejnosťou. Cieľom študentkinej účasti The MILSET Expo-Sciences Europe bolo odprezentovanie jej vedeckej práce s názvom Vplyv umiestnenia úľov na početnosť Varroa destructor. Očakáva, že by mohla dostať k svojej práci nové názory na prípadné vylepšenie, alebo získať nové informácie o téme, ktorej sa v práci venuje. Odboru biológie by sa študentka rada venovala aj naďalej. Po doštudovaní chce zostať na Slovensku a nájsť si uplatnenie v svojom obore. Finančný dar bol využitý na letenku, registračný poplatok, poistné a na tlač posteru.
e) podpora vzdelávania 825 € Viktória T..Odborná stáž v ekonomických profesiách.Nadácia Tatra banky podporia študentku Obchodnej akadémie v Detve, ktorá sa zúčastnila dvojtýždňovej odbornej stáže v Poľsku v škole Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. V rámci stáže študentka absolvovala vzdelávanie v škole, ako aj na pracovisku vo firme. Hlavnou náplňou práce bola obchodná korešpondencia, práca s IKT a výpočtovou technikou, komunikácia so zákazníkmi. Cieľom pobytu je zlepšiť si komunikačné schopnosti v angličtine, naučiť sa nový cudzí jazyk a spoznať nových ľudí. Absolvovanie stáže významne obohatí študentkin životopis a zvýši šance na vysokej škole ako aj pri hľadaní práce. Finačný dar bol využitý na ubytovanie, poistné a dopravu.
e) podpora vzdelávania 1 460 € Emma T.. Študijný letný pobyt v Berlíne. Nadácia Tatra banky podporila študentku 1. súkromného gymnázia v Bratislave, ktorá sa zúčastnila 5 týždňového intenzívneho kurzu nemeckého jazyka na vzdelávacej inštitúcii Carl Duisberg. Letný študijný pobyt sa uskutočnil v Berlíne. Ako vzdelávaciu inštitúciu si študentka zvolila Carl Duisberg, pretože ponúka širokú škálu programov, z ktorých si študentka vybrala Deutsch Intensivkurs in Berlin. Kurz je zameraný na zlepšenie si úrovne nemeckého jazyka cez vyučovacie hodiny v malých skupinách a cez poobedné aktivity vo forme rôznych workshopov. Študentka si kurz doplnila o individuálne hodiny s lektorom. Cieľom jej cesty bolo zlepšenie verbálnej komunikácie a odstránenie obavy pri komunikácií. Finančný dar bol využitý na Carl Duisberg - Intensivkurs in Berlin.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Deana D..Pobyt v zahraničnej vzdelávacej inštitúcií. Študentka Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského s podporou Nadácie Tatra banky, absolvovala študijný pobyt v jazykovej škole EF Education First, ktorá ponúka rozsiahle možnosti v rozvíjaní sa v cudzom jazyku. Rada by študovala nemecký jazyk v Mníchove a zdokonalila si tak nemčinu využívanú v konverzáciách. Študentkiným cieľom pre zúčastnenie sa na zahraničnom jazykovom pobyte je hlavne maturitná skúška, kde by chcela mať nemčinu ako prvý cudzí jazyk na úrovni B2. Následne by rada pokračovala v štúdiu na vysokej škole v odbore bioinformatika, kde majú možnosti na uplatnenie sa v tomto odbore hlavne nemecky hovoriace štáty. Finančný dar bol využitý na intenzívny jazykový kurz.
e) podpora vzdelávania 910 € Radoslava K..International Baccalaureate v Anglicku. Študenka Žilinského gymnázia sa vďaka podpore Nadácie Tatra banky zúčastnila dvojročného programu International Baccalaureate na Exter College (Anglicko), vďaka ktorému môže získať medzinárodný diplom, ktorý sa skladá zo šiestich premetov a takzvaného jadra programu, ktoré zahŕňa CAS (kreativita, aktivita a servis), TOK (teória poznania) a EE (rozšírená esej). V tomto programe ide o vzdelávanie mladých ľudí smerom ku kritickému mysleniu, tvoreniu vlastného názoru a argumentovania, hodnotenia vedomostí a rozmýšľania nad poskytnutými informáciám. Študentka hodnotí pobyt v Anglicku veľmi pozitívne s dôrazom na získanie mnohých skúseností, spoznanie inej kultúry učenia sa samostatnosti, ale najmä osvojenia si cudzieho jazyka. Po realizácií dvojročného pobytu v Anglicku a absolvovaní kurzu International Baccalaureate, je momentálne študentkiným plánom počkanie na jeho výsledky, maturita a následne plánovanie ďalšej cesty za zahraničným štúdiom. finančný dar bol využitý na ubytovanie, letenky a na nákup lístka na vlak.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Hana S..Letná škola Stirling - IELTS skúška. Nadácia Tatra banky podporila študentku 1. súkromného gymnázia v Bratislave, ktorá sa zúčastnila 3-týždenného študijného pobytu v Campuse University of Stirling v Škótsku. Obsahom štúdia je intenzívny kurz anglického jazyka. Na záver kurzu študentka absolvovala IELTS test, s cieľom získať certifikát potvrdzujúci úroveň minimálne 6.0. Stanovená úroveň je podmienkou na štúdium na niektorej z vybraných európskych univerzít, ktoré si študentka vybrala pre ďalšie štúdium. Počas popoludňajších voliteľných aktivít letnej školy sa študentka venovala tréningu tenisu. Verí, že sa jej podarí nadviazať osobný kontakt s tenisovým teamom univerzity v Stirling a zvýši tak šancu pre získanie prípadného tenisového štipendia pre štúdium na univerzite v Stirling. Aby bola študentka čo najlepšie pripravená na test IELTS, pred vycestovaním absolvovala prípravný kurz v British Council Bratislava zameraný špeciálne na oblasti IELTS testu. Finančný dar bol využitý na letenku, skúšku IELTS, na kurz Príprava na skúšku IELTS British Council Bratislava.
Spolu 694 410,23 €