Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
351 977€ 351 977€ 351 977€ 770 822€ 724 138€ 723 601€ 723 601€ 517 839€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
351 977€ 351 977€ 351 977€ 770 822€ 724 138€ 723 601€ 723 601€ 517 839€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
351 977€ 351 977€ 351 977€ 770 822€ 724 138€ 723 601€ 723 601€ 517 839€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
882 454€ 846 662€ 691 413€ 642 445€ 573 760€ 502 443€ 523 782€ 492 054€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
304€ 304€ 304€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
304€ 304€ 304€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 304€ 304€ 304€ 304€ 305€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 304€ 304€ 304€ 304€ 305€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
882 150€ 846 358€ 691 109€ 642 141€ 573 456€ 502 139€ 523 478€ 491 749€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
419€ 419€ 419€ 419€ 419€ 419€ 419€ 419€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
881 731€ 845 939€ 690 690€ 641 722€ 573 037€ 501 720€ 523 059€ 491 330€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
304€ 304€ 304€ 304€ 304€ 304€ 304€ 304€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
304€ 304€ 304€ 304€ 304€ 304€ 304€ 304€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 234 735€ 1 198 943€ 1 043 694€ 1 413 571€ 1 298 202€ 1 226 347€ 1 247 687€ 1 010 197€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
618 275€ 349 967€ 276 917€ 916 264€ 838 537€ 781 246€ 618 793€ 596 892€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 644€ 6 644€ 6 644€ 6 644€ 6 644€ 6 644€ 6 644€ 6 644€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
625 643€ 270 273€ 909 620€ 831 893€ 774 602€ 612 149€ 590 248€ 183 801€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-14 012€ 73 050€ -639 347€ 77 727€ 57 291€ 162 453€ 21 901€ 406 447€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 793€ 1 500€ 29 311€ 63 345€ 56 168€ 45 234€ 89 781€ 0€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 792€ 1 500€ 1 896€ 830€ 830€ 830€ 2 000€ 0€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 792€ 1 500€ 1 896€ 830€ 830€ 830€ 2 000€ 0€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1€ 0€ 27 415€ 62 515€ 55 338€ 44 404€ 87 781€ 0€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1€ 0€ 27 415€ 62 515€ 55 338€ 44 404€ 87 781€ 0€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
614 667€ 847 476€ 737 466€ 433 962€ 403 496€ 399 867€ 539 112€ 413 305€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
614 662€ 847 471€ 737 461€ 433 957€ 403 491€ 399 862€ 539 107€ 413 300€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 234 735€ 1 198 943€ 1 043 694€ 1 413 571€ 1 298 202€ 1 226 347€ 1 247 687€ 1 010 197€