Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 404€ 12 915€ 15 235€ 19 264€ 20 564€ 23 290€ 28 512€ 38 668€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
142 289€ 124 644€ 123 496€ 130 021€ 109 775€ 94 655€ 114 244€ 119 390€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 4€ 14€ 4€ 4€ 4€ 4€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
15€ 5€ 5€ 19€ 99€ 91€ 84€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 44 943€ 0€ 41€ 0€ 710 324€
30
556
Tvorba fondov
0€ 22€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
33 502€ 395 967€ 685 894€ 20 600€ 405 800€ 457 034€ 466 339€ 426 435€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
135 625€ 293 967€ 150 190€ 63 170€ 228 270€ 261 151€ 267 405€ 214 660€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
706 066€ 0€ 221 400€ 622 394€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 32€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 020 886€ 827 508€ 1 241 167€ 855 468€ 764 472€ 836 232€ 876 595€ 1 509 617€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 217€ 975€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 26 098€ 46 684€ 579€ 0€ 5 762€ 720 379€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 32€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
30 877€ 228 066€ 161 808€ 163 797€ 155 881€ 154 827€ 159 023€ 158 204€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
15 963€ 4 508€ 4 143€ 4 866€ 5 744€ 4 529€ 3 098€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
960 034€ 667 984€ 409 771€ 717 847€ 659 446€ 839 310€ 730 172€ 1 041 210€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 114€ 19€ 265€ 2€
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 006 874€ 900 558€ 601 820€ 933 194€ 821 763€ 998 686€ 898 537€ 1 920 802€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-14 012€ 73 050€ -639 347€ 77 727€ 57 291€ 162 453€ 21 942€ 411 185€
76
591
Daň z príjmov
0€ 41€ 4 738€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-14 012€ 73 050€ -639 347€ 77 727€ 57 291€ 162 453€ 21 901€ 406 447€