Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 102 849 € 9 799 321 € 9 009 107 € 8 333 726 € 7 596 772 € 6 696 207 € 6 476 735 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 923 550 € 1 962 919 € 1 206 824 € 968 754 € 1 001 770 € 1 040 977 € 1 167 206 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 404 € 3 403 € 1 342 € 2 267 € 3 796 € 6 018 € 8 333 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
3 404€ 3 403€ 1 342€ 2 267€ 3 796€ 6 018€ 8 333€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 916 827 € 1 956 197 € 1 202 163 € 963 168 € 994 655 € 1 031 640 € 1 155 554 €
012
A.II.1
Pozemky
194 127€ 194 127€ 194 127€ 192 525€ 192 525€ 192 525€ 192 525€
013
A.II.2
Stavby
1 579 419€ 1 581 763€ 537 042€ 613 867€ 696 133€ 783 841€ 876 991€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
143 281€ 60 307€ 132 344€ 124 276€ 104 997€ 54 274€ 85 038€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
120 000€ 338 650€ 32 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 172 230 € 7 822 862 € 7 798 285 € 7 360 430 € 6 590 936 € 5 653 251 € 5 307 432 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 337 812 € 4 229 171 € 3 676 925 € 3 372 860 € 3 139 745 € 3 035 678 € 3 345 358 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
4 337 812€ 4 229 171€ 3 676 925€ 3 372 860€ 3 139 745€ 3 035 678€ 3 345 358€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
995 182 € 880 746 € 895 966 € 751 959 € 759 130 € 662 897 € 612 213 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
948 151€ 850 702€ 863 285€ 720 304€ 729 262€ 624 368€ 573 734€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 571€ 15 571€ 15 571€ 15 571€ 15 571€ 15 571€ 15 571€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 263€ 2 636€ 787€ 98€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
30 197€ 14 473€ 14 474€ 15 297€ 14 297€ 22 958€ 22 810€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 839 236 € 2 712 945 € 3 225 394 € 3 235 611 € 2 692 061 € 1 954 676 € 1 349 861 €
056
B.IV.1
Peniaze
41 878€ 35 167€ 39 539€ 23 426€ 19 277€ 19 546€ 18 998€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 797 358€ 2 677 778€ 3 185 855€ 3 212 185€ 2 672 784€ 1 935 130€ 1 330 863€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 069 € 13 540 € 3 998 € 4 542 € 4 066 € 1 979 € 2 097 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 069€ 4 542€ 4 066€ 1 979€ 2 097€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 540€ 3 998€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 102 849 € 9 799 321 € 9 009 107 € 8 333 726 € 7 596 772 € 6 696 207 € 6 476 735 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 643 368 € 7 822 824 € 7 073 128 € 6 287 476 € 5 596 217 € 4 940 615 € 4 303 919 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
54 775 € 54 775 € 54 775 € 54 775 € 54 775 € 54 775 € 54 775 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
54 775€ 54 775€ 54 775€ 54 775€ 54 775€ 54 775€ 54 775€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 394 € 1 394 € 1 394 € 1 394 € 1 394 € 1 394 € 1 394 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 394€ 1 394€ 1 394€ 1 394€ 1 394€ 1 394€ 1 394€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 759 654 € 7 009 959 € 6 224 307 € 5 533 049 € 4 877 446 € 4 240 750 € 3 671 329 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 759 654€ 7 009 959€ 6 224 307€ 5 533 049€ 4 877 446€ 4 240 750€ 3 671 329€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
820 545 € 749 696 € 785 652 € 691 258 € 655 602 € 636 696 € 569 421 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 458 694 € 1 976 497 € 1 935 966 € 2 046 250 € 2 000 555 € 1 755 592 € 2 168 113 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
74 966 € 21 169 € 67 607 € 50 907 € 64 648 € 63 534 € 45 042 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
74 966€ 21 169€ 67 607€ 50 907€ 64 648€ 63 534€ 45 042€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
50 505 € 45 651 € 41 716 € 37 923 € 34 469 € 85 499 € 119 252 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
50 505€ 45 651€ 41 716€ 37 923€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 34 469€ 85 499€ 119 252€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 333 223 € 1 909 677 € 1 826 643 € 1 957 420 € 1 901 438 € 1 605 259 € 1 899 819 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 460 154€ 1 159 699€ 1 052 857€ 1 144 573€ 1 067 489€ 798 456€ 1 139 245€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
516 221€ 516 222€ 519 222€ 555 222€ 593 704€ 600 000€ 600 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
78 527€ 60 670€ 55 197€ 59 403€ 50 976€ 41 216€ 35 822€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
51 437€ 38 920€ 35 467€ 36 787€ 31 696€ 25 802€ 21 365€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
225 718€ 162 605€ 161 828€ 159 982€ 157 573€ 139 507€ 103 289€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 166€ -28 439€ 2 072€ 1 453€ 278€ 98€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 1 300€ 4 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 100 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 100 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
787 € 13 € 0 € 4 703 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
13€ 0€ 4 703€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
787€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€