Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 332 944€ 11 456 079€ 10 364 456€ 9 515 108€ 9 368 537€ 8 558 543€ 8 623 689€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 348 631€ 7 990 136€ 7 230 808€ 6 575 578€ 6 508 376€ 5 844 306€ 5 980 952€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 984 313 € 3 465 943 € 3 133 648 € 2 939 530 € 2 860 161 € 2 714 237 € 2 642 737 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
282 916 € 240 969 € 227 828 € 188 902 € 187 469 € 180 874 € 176 381 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
282 916€ 240 969€ 227 828€ 188 902€ 187 469€ 180 874€ 176 381€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 690 324 € 1 537 507 € 1 280 792 € 1 222 698 € 553 922 € 550 185 € 672 704 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
175 023€ 189 491€ 112 664€ 170 954€ 201 034€ 204 917€ 240 539€
10
B.2
Služby
1 515 301€ 1 348 016€ 1 168 128€ 1 051 744€ 352 888€ 345 268€ 432 165€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 576 905 € 2 169 405 € 2 080 684 € 1 905 734 € 2 493 708 € 2 344 926 € 2 146 414 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 264 479 € 1 007 015 € 954 746 € 868 891 € 805 013 € 730 364 € 634 056 €
13
C.1
Mzdové náklady
919 128€ 729 801€ 680 185€ 630 476€ 581 914€ 528 663€ 461 425€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
316 493€ 253 400€ 251 032€ 217 937€ 202 455€ 182 974€ 157 434€
16
C.4
Sociálne náklady
28 858€ 23 814€ 23 529€ 20 478€ 20 644€ 18 727€ 15 197€
17
D
Dane a poplatky
10 084€ 8 224€ 9 114€ 8 834€ 10 656€ 9 323€ 10 208€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
223 197€ 226 667€ 153 271€ 147 315€ 152 533€ 151 844€ 150 167€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 451€ 2 917€ 2 125€ 27 203€ 708€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 18 572€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-7 997€ -12 208€ 6 059€ 5 777€ 3 316€ 3 095€ -10 846€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 270€ 107 886€ 14 369€ 44 841€ 4 563€ 37 883€ 69 580€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 774€ 45 222€ 42 142€ 3 840€ 694 698€ 640 871€ 589 394€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 042 089 € 1 002 371 € 932 638 € 918 043 € 840 686 € 847 312 € 843 723 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
284€ 267€ 306€ 319€ 417€ 310€ 1 085€
39
N
Nákladové úroky
0€ 8 369€
40
XI.
Kurzové zisky
22 282€ 2 033€ 88 711€ 1 637€ 32 679€ 4 132€ 1 578€
41
O
Kurzové straty
6 411€ 18 078€ 3 152€ 4 637€ 1 598€ 33 905€ 64 738€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
700€ 1 187€ 4 432€ 1 266€ 819€ 5 198€ 73€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 892€ 20 745€ 20 046€ 18 383€ 17 250€ 2 327€ 21 868€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 037 € -35 336 € 70 251 € -19 798 € 15 067 € -26 592 € -92 239 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 038 052 € 967 035 € 1 002 889 € 898 245 € 855 753 € 820 720 € 751 484 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
217 507 € 217 339 € 217 237 € 206 987 € 200 151 € 184 024 € 182 063 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
217 507€ 217 339€ 217 237€ 206 987€ 200 151€ 184 024€ 182 063€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
820 545 € 749 696 € 785 652 € 691 258 € 655 602 € 636 696 € 569 421 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 038 052 € 967 035 € 1 002 889 € 898 245 € 855 753 € 820 720 € 751 484 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
820 545 € 749 696 € 785 652 € 691 258 € 655 602 € 636 696 € 569 421 €