Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o. [zrušená]

2012 2011 2010
01.01.2012
29.02.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 949 123€ 1 910 766€ 2 080 443€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 949 123€ 1 910 766€ 2 080 443€
010
 
Pozemky (031)
108 704€ 108 704€ 108 704€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 667 243€ 1 681 563€ 1 759 778€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
170 258€ 114 203€ 141 842€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
2 918€ 6 296€ 26 561€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
43 558€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
729 368€ 659 565€ 837 240€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
13 993€ 14 390€ 12 110€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
13 993€ 14 390€ 12 110€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
688 693€ 616 972€ 750 565€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
657 282€ 579 642€ 596 440€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
681€ 681€ 6 275€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
30 730€ 36 649€ 147 850€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
26 682€ 28 203€ 74 565€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
4 516€ 4 186€ 6 789€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
22 166€ 24 017€ 67 776€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
6 130€ 44 419€ 49 696€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
6 130€ 4 364€ 5 813€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
40 055€ 43 883€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 684 621€ 2 614 750€ 2 967 379€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 699 597€ 1 719 153€ 1 952 823€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 496 415€ 1 496 415€ 1 580 118€
063
 
Základné imanie (411)
1 496 415€ 1 496 415€ 1 580 118€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
472€ 472€ 472€
069
 
Rezervný fond (421)
472€ 472€ 472€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
222 266€ 455 936€ 504 623€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-19 556€ -233 670€ -132 390€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
956 655€ 872 867€ 894 903€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
91 237€ 82 397€ 100 227€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
91 237€ 82 397€ 100 227€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
2 778€ 768€ 897€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 778€ 768€ 897€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
636 922€ 575 748€ 567 397€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
425 091€ 358 049€ 336 347€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
120 981€ 117 132€ 128 290€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
65 777€ 67 379€ 64 318€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
19 589€ 25 054€ 27 627€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
13€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
5 484€ 8 121€ 10 815€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
225 718€ 213 954€ 226 382€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
225 718€ 213 954€ 226 382€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
28 369€ 22 730€ 119 653€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
24 429€ 15 551€ 47 078€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
3 940€ 7 179€ 72 575€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
2 684 621€ 2 614 750€ 2 967 379€