Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
597 090 € 558 410 € 561 624 € 540 240 € 518 500 € 498 333 € 467 969 € 448 942 € 393 751 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
87 930 € 85 456 € 85 456 € 82 956 € 83 705 € 85 956 € 88 208 € 90 460 € 85 585 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
87 930 € 85 456 € 85 456 € 82 956 € 83 705 € 85 956 € 88 208 € 90 460 € 85 585 €
012
A.II.1
Pozemky
82 956€ 82 956€ 82 956€ 82 956€ 82 956€ 82 956€ 82 956€ 82 956€ 82 956€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 974€ 2 500€ 749€ 3 000€ 5 252€ 7 504€ 1 373€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 500€ 1 256€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
509 160 € 472 954 € 475 672 € 456 829 € 434 404 € 412 028 € 379 421 € 358 095 € 307 928 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
495 725 € 461 759 € 457 031 € 422 871 € 406 453 € 380 967 € 363 777 € 325 064 € 298 203 €
032
B.I.1
Materiál
111€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
456 920€ 422 871€ 406 453€ 380 967€ 363 777€ 325 064€ 298 203€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 579 € 260 € 750 € 140 € 542 € 491 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
750€ 140€ 542€ 491€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
9 511 € 2 906 € 16 567 € 5 589 € 11 593 € 19 436 € 14 088 € 30 014 € 6 704 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 090€ 2 512€ 16 567€ 5 455€ 11 526€ 19 381€ 14 039€ 29 510€ 6 632€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10€ 401€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
421€ 394€ 134€ 57€ 55€ 49€ 103€ 72€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 345 € 8 029 € 1 324 € 28 229 € 15 816 € 11 134 € 1 556 € 3 017 € 3 021 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 345€ 8 029€ 703€ 2 819€ 5 743€ 1 021€ 1 208€ 1 097€ 590€
057
B.IV.2
Účty v bankách
621€ 25 410€ 10 073€ 10 113€ 348€ 1 920€ 2 431€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
496 € 455 € 391 € 349 € 340 € 387 € 238 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
478€ 455€ 391€ 349€ 340€ 387€ 238€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
18€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
597 090 € 558 410 € 561 624 € 540 240 € 518 500 € 498 333 € 467 969 € 448 942 € 393 751 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
232 150 € 238 914 € 257 656 € -22 143 € -14 979 € -21 131 € -20 241 € -22 089 € 6 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
250 000 € 250 000 € 250 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
250 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-18 388 € 353 € -22 281 € -29 394 € -27 701 € -29 392 € -7 297 € 8 027 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 925€ 8 027€ 8 027€ 8 027€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-22 281€ -29 394€ -35 626€ -37 419€ -15 324€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-6 765 € -18 742 € 353 € -7 165 € 7 112 € -733 € 1 848 € -22 095 € -15 324 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
364 940 € 319 496 € 303 910 € 562 324 € 533 440 € 519 389 € 488 158 € 470 981 € 393 709 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
884 € 748 € 612 € 535 € 463 € 416 € 353 € 290 € 232 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
612€ 535€ 463€ 416€ 353€ 290€ 232€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
364 056 € 318 744 € 303 298 € 561 789 € 532 977 € 518 973 € 487 805 € 470 691 € 393 477 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 435€ 532€ 7 164€ 2 753€ 8 096€ 4 530€ 6 875€ 20 597€ 2 524€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
349 241€ 313 113€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
292 068€ 553 672€ 522 061€ 509 641€ 478 761€ 449 561€ 390 471€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 779€ 2 706€ 1 530€ 666€ 972€ 866€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
864€ 419€ 508€ 516€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 601€ 2 393€ 1 672€ 4 279€ 1 340€ 3 420€ 2 153€ 520€ 469€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16€ 13€ 13€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
58 € 59 € 39 € 75 € 52 € 50 € 36 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
58€ 59€ 39€ 75€ 52€ 50€ 36€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé